Õendusabi

Õendusabi eesmärk on säilitada ja võimaluse korral parandada patsiendi tervislikku seisundit ning toimetulekuvõimet, ravida ja toetada stabiilses seisundis patsienti ning vajaduse korral leevendada tema vaevusi. Samuti valmistab õendusabi inimest ette hooldusasutusse või koju minekuks. Õendusabi osutatakse vastavalt patsiendi vajadustele nii statsionaarselt (haiglas või hooldusasutuses) kui ka ambulatoorselt (koduõendus, vähihaigete kodune toetusravi).

Inimeste hooldamise küsimusega tegelevad nii tervishoiu- kui ka hoolekandesüsteem. Haigekassa rahastab õendusabina teenust, mida pakuvad erinevad tervishoiuteenuse osutajad. Õendusabi lepingupartnerite kohta saab täpsemalt informatsiooni lepingupartnerite lehelt.


Õendusabi üldhooldekodus

Õendusteenust üldhooldekodus osutatakse koduõenduse tegevusloa alusel, mida võib omada või taotleda üldhooldekodu ise või valib  üldhooldekodu sobiva õendusteenuse pakkuja, kellega haigekassa sõlmib lepingu.

Haigekassa poolt rahastatud õendusteenus tagatakse päevasel tööajal. Õendusteenuse pakkuja teeb koostööd üldhooldekodus elava inimese ja tema lähedastega, üldhooldekodu juhtkonna ja personaliga, perearstidega ja vajadusel eriarstidega (nt. psühhiaater, silmaaarst, hambaarst, eriarsti tagasikutsed jne) ning teiste spetsialistidega lähtuvalt inimese terviseseisundist ja - vajadustest.

Haigelassa poolt rahastatud õendusteenus võimaldab paremini jälgida üldhooldekodu elanike terviseseisundit ja anda vajaduse korral kvalifitseeritud abi, mille üheks oodatavaks mõjuks on prognoositud vähenevat kiirabi väljasõitude arvu ning senisest suuremat rahulolu tervishoiuteenuste kättesaadavusega. Üldhooldekodus elava inimese ja tema lähedaste kohustusi ravimite, abivahendite ja täiendavate teenuste hankimisel õendusteenuse lisandumine ei mõjuta ning üldhooldekodus elavale inimesele on endiselt tagatud üldarstiabi ja eriarstiabi teenused.

Teenuse osutamiseks vajalikud sammud

Kui üldhooldekodu plaanib ise õendusteenust osutada:

 1. Üldhooldekodul on tegevusluba üldhooldusteenuse osutamiseks (SKA)
 2. Üldhooldekodul on koduõendusteenuse tegevusluba (Terviseamet)
 3. Üldhooldekodul on nõutud pädevusega õde (õed), kellel vähemalt ühel on immuniseerimise tunnistus.
 4. Üldhooldekodu esitab haigekassale teenuse rahastamiseks taotluse
 5. Üldhooldekodu ja haigekassa sõlmivad lepingu.

Kui üldhooldekodu plaanib õendusteenuse osutaja leida väljaspoolt:

 1. Üldhooldekodul on tegevusluba üldhooldusteenuse osutamiseks (SKA)
 2. Üldhooldekodu leiab endale koostööpartneri
 3. Õendusteenuse osutajal on koduõendusteenuse tegevusluba (Terviseamet)
 4. Õendusteenuse osutajal on nõutud pädevusega õde (õed), kellel vähemalt ühel on immuniseerimise tunnistus.
 5. Õendusteenuse osutaja ja üldhooldekodu sõlmivad koostöö kokkuleppe
 6. Õendusteenuse osutaja esitab haigekassale teenuse rahastamiseks taotluse, kuhu lisab koostöö kokkuleppe
 7. Õendusteenuse osutaja ja haigekassa sõlmivad lepingu.