E-teenuste arendused ja IT juhendid

Haigekassa e-teenuste arendusprojektid

Eesti Haigekassa peab oluliseks kogu e-tervise infosüsteemi terviklikku arendamist. Kaasaegne ja tõrgeteta toimiv tervishoiusüsteemi infotehnoloogiline taristu aitab tagada tervishoiusüsteemi tõhusama toimimise, tervishoiusüsteemi kvaliteedi ning arstiabi parema kättesaadavuse.

 

 

Digiretsepti arendused

PerioodArendusedEeldatav kasutusele võtmise aegArendusnõuded partnerile

2018

E-ravimileht ja annustamisskeemi muudatused

Juhendid kättesaadavad 2018. a alguses, juurutada infosüsteemides hiljemalt 2019.a märtsiks.

Arstide ja apteekide infosüsteemide arendus. Täiendatakse keerukate raviskeemide annustamise märkimise ja kuvamise võimalust. Töötatakse välja e-ravimilehe kuva arstidele ja apteekritele.

2018-2020

Piiriülene digiretsept ning arendusnõuded partneritele

2018—2020

Apteekide infosüsteemide arendus 2017-2018, võimalikud arstide infosüsteemide arendused 2018-2019. 2018.aasta lõpul on võimalik Soomes välja kirjutatud digiretsepti osta Eesti apteekidest, 2020. aastal realiseerub Eestis välja kirjutatud digiretseptide Horvaatias ostmise võimalus. Järkjärgult liituvad piiriülese digiretsepti lahendusega ka teised Euroopa Liidu riigid. 

2017

Riskijagamisskeemide monitoorimine

Eeldatav kasutusele võtmise aeg 2020 kevad

Apteekide infosüsteemide arendus. Keerukate riskijagamise skeemi kuuluvate tasuta pakendite väljakirjutamine ja väljastamine digiretsepti abil.

  • Vt digiretsepti tehnilisi juhendeid siit.

Projekti eest vastutab: Eesti Haigekassa, piiriülese digiretsepti projekti koordinaatoriks on TEHIK

Haigekassa poolne kontaktisik:  Anett Lilleväli, anett.lillevali [at] haigekassa.ee


Raviarvete edastamise e-kanal

 

Periood

Arendused

Eeldatav kasutusele võtmise aeg

Arendusnõuded partnerile

2017- 2019

I etapp (arendused ja piloteerimine)

RRL ja ÜRL  arvelduse ja andmevahetuse keskkonna uuendamine (s.h üleminek üle x-tee põhisele andmevahetusele)

2020

Raviarvetega seotud andmevahetuse üle viimine x-tee põhisele lahendusele.

Projekti eesmärk on luua kaasaegne raviarvete elektroonilise vastuvõtuga seotud infotehnoloogiline lahendus. Projekti tulemusena:

  1. Raviarvete elektroonne edastamine toimub uues e-kanalis
  2. Partneritel on võimalik jooksvalt edastada raviarved ning saada tagasisidet sõlmitud lepingute täitmisest

Raviarvete edastamise e-kanali lahendus on esimene osa uuest partnersuhtlusele suunatud IT lahendusest.

Raviarvete edastamise e-kanali lahendust on võimalik partneritel kasutada 2020. aasta jaanuarist. 

  • Lahenduse kirjeldus (seisuga 18.03.2020) on leitav siit.
  • Ettevõtja andmete ja kontaktisikute andmevahetusteenuste kirjeldus on leitav siit.
  • Raviarve reeglid (seisuga 15.01.2020) on leitav siit.

Haigekassa poolne kontaktisik: Riho Peek, riho.peek [at] haigekassa.ee


eTVL2 arendused

PerioodArendusedEeldatav kasutusele võtmise aegArendusnõuded partnerile

2017

e-TVL-i edastamine Eesti Haigekassa süsteemi vahetult pärast selle avamist arsti poolt lehe alguskuupäevaga.

Alates mai 2018 kuni ravikindlustuse seaduse muudatuste jõustumiseni

Raviasutuste infosüsteemide arendus avatud töövõimetuslehe andmete saatmiseks selle avamise hetkel.

  • Vt töövõimetuslehe tehnilisi juhendeid siit

Projekti eest vastutab: Eesti Haigekassa ja raviasutuste infosüsteemide arendajad

Haigekassa poolne kontaktisik: Tea Matson, tea.matson [at] haigekassa.ee (tea.matson[@]haigekassa.ee)


Tervishoiu otsustustugi

PerioodArendusedEeldatav kasutusele võtmise aegArendusnõuded partnerile

01.10.2017 – 30.03.2020

Projekti käigus luuakse maailmas unikaalne üleriigilisse tervishoiusüsteemi integreeritud tervishoiu otsustustoe lahendus, mis kasutab nii tervise kui geeniandmeid ning mida testitakse ja rakendatakse tervishoiuteenuse osutajate (perearstid, pereõed, haiglad) osalusel.

 01.01.2020

Täpsustub

Euroopa Liidu Regionaalarengufondi logoProjekti alameesmärgid:

1) Luua unikaalne toode, mis parandab tervishoiuteenuse osutamist Eestis ja on kergesti kohaldatav eri maade vajadustele.

2) Saada teadmisi ja kogemusi, kuidas avaliku sektori asutuste koostöös hankida uusi innovaatilisi lahendusi.

Projekti tulemusena luuakse üleriiklik tervishoiu otsustustugi ning võimalused selle kasutamiseks kliinilises töös, integreerimiseks teiste otsustustugedega, edasi arendamiseks ning müügiks.

Projekti tulemused: Tervishoiu otsustustoe eduka rakendamise tulemusel on tagatud arstide ja teiste tervishoiutöötajate igapäevatöö tõhus korraldus ning senisest tulemuslikum ja oluliselt personaalsem diagnostika ja raviteenuse pakkumine nii esmatasandil kui eriarstiabis.  Paraneb ennetustegevus, suureneb otsuste kiirus ja kvaliteet raviprotsessis (sh ravivigade ennetamine) ning tekib võimalus tervishoiutöötaja tööaja optimeerimiseks, patsiendile kuluva aja suurendamiseks ja tervishoiusüsteemi kulutõhususe suurenemiseks (ebavajalike visiitide, uuringute ja protseduuride vähenemine).

Tulemused detailsemalt:

1) On loodud digitaliseeritud ravijuhistel ning tervise ja geeniandmete analüüsil põhinev tervishoiu otsustustoe lahendus (otsusetoe mootor, integraator, liidesed);

2) Olemas on andmevahetuse võimekus erinevate tervisevaldkonna andmebaasidega;

3) Kliinilised juhtprojektid (KJP) on ellu viidud kasutades Tervishoiu otsustustoe lahendust (KJP elluviimist ei rahastata käesolevast projektist)

4) Lahendus on edukalt testitud ja valideeritud kasutades tervise infosüsteemi, Geenivaramu ning EHK raviarvete ja Retseptikeskuse andmebaase.

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest

Haigekassa poolne kontaktisik: Karin Kõnd, karin.kond [at] haigekassa.ee