E-teenuste arendused ja IT juhendid

Haigekassa e-teenuste arendusprojektid

Eesti Haigekassa peab oluliseks kogu e-tervise infosüsteemi terviklikku arendamist. Kaasaegne ja tõrgeteta toimiv tervishoiusüsteemi infotehnoloogiline taristu aitab tagada tervishoiusüsteemi tõhusama toimimise, tervishoiusüsteemi kvaliteedi ning arstiabi parema kättesaadavuse.

 

 

Digiretsepti arendused

PerioodArendusedEeldatav kasutusele võtmise aegArendusnõuded partnerile

2018

E-ravimileht ja annustamisskeemi muudatused

Juhendid kättesaadavad 2018. a alguses, juurutada infosüsteemides hiljemalt 2019.a märtsiks.

Arstide ja apteekide infosüsteemide arendus. Täiendatakse keerukate raviskeemide annustamise märkimise ja kuvamise võimalust. Töötatakse välja e-ravimilehe kuva arstidele ja apteekritele.

2018-2019

Piiriülene digiretsept ning arendusnõuded partneritele

2018—2019

Apteekide infosüsteemide arendus 2017-2018, võimalikud arstide infosüsteemide arendused 2018-2019. 2018.aasta lõpul on võimalik Soomes välja kirjutatud digiretsepti osta Eesti apteekidest, 2019. aastal realiseerub Eestis välja kirjutatud digiretseptide Soomes ostmise võimalus. Järkjärgult liituvad piiriülese digiretsepti lahendusega ka teised Euroopa Liidu riigid. 

2017

Riskijagamisskeemide monitoorimine

Eeldatav kasutusele võtmise aeg 2019 talv

Apteekide infosüsteemide arendus. Keerukate riskijagamise skeemi kuuluvate tasuta pakendite väljakirjutamine ja väljastamine digiretsepti abil.

  • Vt digiretsepti tehnilisi juhendeid siit.

Projekti eest vastutab: Eesti Haigekassa, piiriülese digiretsepti projekti koordinaatoriks on TEHIK

Haigekassa poolne kontaktisik:  Anett Lilleväli, anett.lillevali [at] haigekassa.ee


X-tee v 6.0

Üleminek X-tee versioonile 6 on RIA poolt algatatud projekt, mille eesmärgiks on parandada X-tee turvaskeemi ja tagada X-teel vahendatavate sõnumite terviklikkus. Teisteks eesmärkideks on laiendada X-tee liikmete ja andmekogude klassifitseerimist ja vabaneda ajale jalgu jäänud vanade X-tee sõnumiprotokollide toetamisest.

Euroopa liidu regionaalarengu fondi logoÜleminek X-tee versioonile 6 Eesti Haigekassas

Projekti kirjeldus: Vastavalt Vabariigi Valitsuse 23.09.2016 määrusele nr. 105 „Infosüsteemide andmevahetuskiht” peavad kõik X-tee liikmed üle minema X-tee versioonile 6. Üleminek toimub RIA poolt kehtestatud ajakava kohaselt. Uus X-tee versioon esitab uusi tehnilisi nõudeid X-tee liikmete IT süsteemidele. Üheks nõudeks on riistavaralise turvaseadme (edaspidi HSM) soetamine, mille põhiülesandeks on X-tee päringute signeerimine reaalajas. Käesoleva projekti raames esitas haigekassa struktuuritoetuse taotluse kahe HSM seadme soetamiseks koos esimese aasta hooldusmaksumusega. 

Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks oli tagada õigeaegne üleminek X-tee versioonile 6, nagu näeb ette X-tee v6 juurutamise ajakava. Projekti elluviimisega aidatakse kaasa EHK strateegias sätestatud eesmärkide saavutamisele: (1) elutähtsate teenuste taristu on turvaline ja kõrgkäideldav; (2) küberturvalisuse suurendamine.

Finantseerimine: Seadmete hankimiseks viidi läbi riigihange, mille võitis Osaühing Yop Systems. Hanke kogumaksumus oli 137 892 eurot (koos km-ga). Eraldatud toetuse summa on 85000 eurot. Projekti toetatakse EL regionaalarengu fondist. Omafinantseering haigekassa IT kuludest on 52 892 eurot.

Projekti tulemus: Projektitulemusena on haigekassa poolt hallatavad riiklikud andmekogud võimelised toimima x-tee versioon 6.0 keskkonnas.

PerioodArendusedEeldatav kasutusele võtmise aegArendusnõuded partnerile

2017

Digiretsepti ja Kindlustusregistri teenuste testimine ja avamine X-tee versioon 6 toodangu keskkonnas.

Projekti tulemusena on haigekassa poolt hallatavad riiklikud andmekogud võimelised toimima X-tee versioon 6.0 keskkonnas.

NB! Detsember 2017

Haigekassa X-tee partnerid (EMTA, Rahvastikuregister, Äriregister, Terviseamet, Ravimiamet, TEHIK, Töökeskkonna Inspektsioon, RIA) peavad oma X-tee teenuseid v6 keskkondades (arendus, test, toodang) avama. Uus X-tee versioon esitab uusi tehnilisi nõudeid X-tee liikmete IT süsteemidele, mille kaudu liidestatakse X-teega. Üheks nõudeks on riistavaralise turvaseadme (edaspidi HSM) soetamine, mille põhiülesandeks on X-tee päringute signeerimine reaalajas. 


Projekti eest vastutab: Eesti Haigekassa, X- tee versioon 6 ülemineku koordinaatoriks on RIA

Haigekassa poolne kontaktisik: Deniss Andrijevski, deniss.andrijevski [at] haigekassa.ee (deniss.andrijevski[@]haigekassa.ee)


Raviarvete edastamise e-kanal

 

Periood

Arendused

Eeldatav kasutusele võtmise aeg

Arendusnõuded partnerile

2017- 2019

I etapp (arendused ja piloteerimine)

RRL ja ÜRL  arvelduse ja andmevahetuse keskkonna uuendamine (s.h üleminek üle x-tee põhisele andmevahetusele)

2020

Raviarvetega seotud andmevahetuse üle viimine x-tee põhisele lahendusele.

Projekti eesmärk on luua kaasaegne raviarvete elektroonilise vastuvõtuga seotud infotehnoloogiline lahendus. Projekti tulemusena:

  1. Raviarvete elektroonne edastamine toimub uues e-kanalis
  2. Partneritel on võimalik jooksvalt edastada raviarved ning saada tagasisidet sõlmitud lepingute täitmisest

Raviarvete edastamise e-kanali lahendus on esimene osa uuest partnersuhtlusele suunatud IT lahendusest.


Haigekassa poolne kontaktisik: Riho Peek, riho.peek [at] haigekassa.ee


Hambaravi mitterahaline hüvitis

PerioodArendusedEeldatav kasutusele võtmise aegArendusnõuded partnerile

2017

Hambaravi mitterahalis hüvitiseg seotud IT-arenduste tegemine-arveldusinfo edastamine X-tee kaudu. Teenuste arendamine ja testimine limiidijäägi halduseks.

MISPi kasutajaliidese arendamine.

Arendustega paralleelselt liidestamise juhendi koostamine arendajatele

Juuni 2017

Hambaravi tarkvarade arendajatele X-teega liidestamise juhendi saatmine ning nende poolne arendamine juhendile vastavalt.

Hambaravi teenuse osutajate, kellel puudub hambaarsti tarkvara kasutamise võimekus. MISP kasutuskeskkonna loomine.

Arendajate ja Eesti Hambaarstide Liidu kohtumised tarkvaralahenduste tutvustamiseks (EHK vahendab)

Lisainfo ja dokumentatsioon arendajale on siin.

Haigekassa poolne kontaktisik: Külli Friedemann, Kylli.Friedemann [at] haigekassa.ee


Proteeside mitterahaline hüvitis

PerioodArendusedEeldatav kasutusele võtmise aegArendusnõuded partnerile

2017

Hambaproteesi mitterahalise hüvitisega

seotud IT-arenduste tegemine – arveldusinfo edastamine X-tee kaudu, limiidijäägi kontroll.

01.01.2018

 

Hambaravi tarkvarade arendajatele saadetud X-teega liidestamise juhendile vastavalt arendamine.

Hambaravi teenuse osutajate, kellel puudub hambaarsti tarkvara kasutamise võimekus. MISP kasutuskeskkonna loomine.

IT juhendid

Lisainfo partnerile

Haigekassa poolne kontaktisik: Külli Friedemann, Kylli.Friedemann [at] haigekassa.ee


 

eTVL2 arendused

PerioodArendusedEeldatav kasutusele võtmise aegArendusnõuded partnerile

2017

e-TVL-i edastamine Eesti Haigekassa süsteemi vahetult pärast selle avamist arsti poolt lehe alguskuupäevaga.

Alates mai 2018 kuni ravikindlustuse seaduse muudatuste jõustumiseni

Raviasutuste infosüsteemide arendus avatud töövõimetuslehe andmete saatmiseks selle avamise hetkel.

  • Vt töövõimetuslehe tehnilisi juhendeid siit

Projekti eest vastutab: Eesti Haigekassa ja raviasutuste infosüsteemide arendajad

Haigekassa poolne kontaktisik: Tea Matson, tea.matson [at] haigekassa.ee (tea.matson[@]haigekassa.ee)


TORU kontrollide arendused

PerioodArendusedEeldatav kasutusele võtmise aegArendusnõuded partnerile

20.10- 31.12.2017

Tulenevalt 2018.a jõustuvast TTL-st ja tervishoiuteenuse osutajatega sõlmitavatest RRL-st täiendatakse hetkel kehtivaid ja luuakse uusi TORU kontrolle.

Jaanuar .2018

Vajadusel täiendada infosüsteeme.

Haigekassa poolne kontaktisik: Katrin Ploom, katrin.ploom [at] haigekassa.ee (subject: TORU%20kontrollide%20arendused) (katrin.ploom[@]haigekassa.ee)

Periood: 2017 november

Arendused:  Rakendub uus TORU kontroll 54050

Alates 11.11.2017. a on kõigil perearstidel vajalik koostatavale pearaha arvele (teenuse tüüp 17) märkida vastava nimistu 5-kohaline kood (näitena N0001).  Nimistu koodi olemasolu arvel teenuse tüübiga 17 on vajalik uutes tervisekeskustes töötavate ja nn tavanimistute eristamiseks ning lepingute täitmise jälgimise hõlbustamiseks.  Nimistu koodi sisestamise jaoks võetakse kasutusele väli „Patsiendi isikukood“. RTA formaati RTA elektroonse saadetise formaat alates 17.12.2014 ei muudeta.

Nimistu koodi kirjeldus:
5 tähemärki

1 (esimene) tähemärk peab olema N

2-5 tähemärk peab olema  numbriline, lubatud vahemik 0001-0900

Kontroll 54050 

Vea teade:

54050

Ravitüüp 17 korral peab nimistu koodi pikkus olema 5 tähemärki

54050

Ravitüüp 17 korral peab nimistu kood algama N-ga

54050

Ravitüüp 17 korral peavad nimistu koodi numbrid olema vahemikus 0001 kuni 0900

54050

Ravitüüp 17 korral peab teenuste 3051,3092,3061,3069,3083,3067,3068 korral nimistu kood olema täidetud

54050

Ravitüüp 17 korral nimistu kood ei vasta formaadile

Kontrolli kirjeldus:

Nimistu koodi palume kirjutada teenuse tüübiga 17 arve isikukoodi väljale kui arvel on üks järgmistest teenuse koodidest:

 3051

Baasraha kinnitatud nimistuga töötavale perearstile

3092

Baasraha tervisekeskuses kinnitatud nimistuga töötavale perearstile

3067

Lisatasu tööajavälise ületunnitöö eest kinnitatud nimistuga töötavale perearstile

3068

Lisatasu tööajavälise ületunnitöö eest pereõele

3069

Lisatasu kinnitatud nimistuga töötavale perearstile, kes saab lisatasu perearsti nimistut teenindava täistööajaga teise pereõe eest, haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö eest

3061

Lisatasu kinnitatud nimistuga töötavale perearstile haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö eest

3083

Lisatasu kinnitatud nimistuga töötavale perearstile jämesoolevähi ennetuse eest

Nimistu koodi ei lisata (isikukoodi väli jäetakse tühjaks) kui teenuse tüübiga 17 arvel on koodid:

 3050

Lisatasu üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omava tervishoiuteenuse osutaja kvaliteedi hindamise tulemuste eest nimistu kohta

3093

Lisatasu üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omava tervishoiuteenuse osutaja kvaliteedijuhtimise eest nimistu kohta

Kontroll 54050 kehtib perearsti saadetise korral.

Eeldatav kasutusele võtmise aeg: 11.11.2017

Arendusnõuded partnerile: Perearstide infosüsteemide arendus.


Tervishoiu otsustustugi

PerioodArendusedEeldatav kasutusele võtmise aegArendusnõuded partnerile

01.10.2017 – 30.03.2020

Projekti käigus luuakse maailmas unikaalne üleriigilisse tervishoiusüsteemi integreeritud tervishoiu otsustustoe lahendus, mis kasutab nii tervise kui geeniandmeid ning mida testitakse ja rakendatakse tervishoiuteenuse osutajate (perearstid, pereõed, haiglad) osalusel.

 01.01.2020

Täpsustub

Euroopa Liidu Regionaalarengufondi logoProjekti alameesmärgid:

1) Luua unikaalne toode, mis parandab tervishoiuteenuse osutamist Eestis ja on kergesti kohaldatav eri maade vajadustele.

2) Saada teadmisi ja kogemusi, kuidas avaliku sektori asutuste koostöös hankida uusi innovaatilisi lahendusi.

Projekti tulemusena luuakse üleriiklik tervishoiu otsustustugi ning võimalused selle kasutamiseks kliinilises töös, integreerimiseks teiste otsustustugedega, edasi arendamiseks ning müügiks.

Projekti tulemused: Tervishoiu otsustustoe eduka rakendamise tulemusel on tagatud arstide ja teiste tervishoiutöötajate igapäevatöö tõhus korraldus ning senisest tulemuslikum ja oluliselt personaalsem diagnostika ja raviteenuse pakkumine nii esmatasandil kui eriarstiabis.  Paraneb ennetustegevus, suureneb otsuste kiirus ja kvaliteet raviprotsessis (sh ravivigade ennetamine) ning tekib võimalus tervishoiutöötaja tööaja optimeerimiseks, patsiendile kuluva aja suurendamiseks ja tervishoiusüsteemi kulutõhususe suurenemiseks (ebavajalike visiitide, uuringute ja protseduuride vähenemine).

Tulemused detailsemalt:

1) On loodud digitaliseeritud ravijuhistel ning tervise ja geeniandmete analüüsil põhinev tervishoiu otsustustoe lahendus (otsusetoe mootor, integraator, liidesed);

2) Olemas on andmevahetuse võimekus erinevate tervisevaldkonna andmebaasidega;

3) Kliinilised juhtprojektid (KJP) on ellu viidud kasutades Tervishoiu otsustustoe lahendust (KJP elluviimist ei rahastata käesolevast projektist)

4) Lahendus on edukalt testitud ja valideeritud kasutades tervise infosüsteemi, Geenivaramu ning EHK raviarvete ja Retseptikeskuse andmebaase.

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest

Haigekassa poolne kontaktisik: Karin Kõnd, karin.kond [at] haigekassa.ee