Tööandjale

Siia rubriiki oleme koondanud kõige olulisema ravikindlustust ja hüvitisi puudutava info tööandjale. Sealhulgas tutvustame ajutise töövõimetushüvitise raames, kuidas käib töövõimetuslehe andmete edastamine ja milline on töövõimetushüvitise maksmise kord. Kirjeldame, mis tingimustel annab ravikindlustuse seadus õiguse ravikindlustusele nii töölepingu alusel töötajale, võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasude saajale, juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikmele ning füüsilisest isikust ettevõtjale ja nende tegevuses osalevatel abikaasadele. Samuti jagame suuniseid töötaja kindlustusandmete edastamise kohta. 

NB! Maksukorralduse seadusest tulenevalt peavad kõik tööd pakkuvad füüsilised ja juriidilised isikud oma töötajate töötamise andmed (töösuhte alustamised, peatamised ja lõpetamised) registreerima Maksu- ja Tolliametis.

Tööandjatelt saadud andmed töötajate kindlustamiseks ning kindlustuse peatamiseks või lõpetamiseks edastab haigekassale Maksu- ja Tolliamet.