Ravi rahastamise lepingud

Ravi rahastamise leping on haldusleping, millega võtab  haigekassa kindlustatud isikult üle kohustuse maksta tasu tervishoiuteenuse osutamise eest vastavalt lepingus ja õigusaktides sätestatud tingimustele. Ravi rahastamise lepingu sõlmib haigekassa tervishoiuteenuse osutaja või tervishoiuteenuse osutajatega.

Ravi rahastamise lepingu sõlmimise ning lepingu tähtaja üle otsustamisel hindab haigekassa järgmisi asjaolusid:

1) kindlustatud isikute vajadus teenuse järele ja teenuse kättesaadavus;
2) teenuse osutamise kvaliteet ja tingimused;
3) teenuse hind;
4) teenuse osutamise võimalikkus vastavalt majutuse standardtingimustele;
5) tervishoiuteenuse osutajate piirarv;
6) tervishoiuteenuse osutamise keskmise koormuse näitajad;
7) riigi tervishoiupoliitika arengusuunad;
8) varasemate ravi rahastamise lepingute või sellesarnaste lepingute nõuetekohane täitmine tervishoiuteenuse osutaja poolt;
9) maksuvõlgnevuse olemasolu või puudumine ning tervishoiuteenuse osutaja üldine majanduslik seisund;
10) ravikindlustust ja tervishoidu reguleerivate õigusaktide nõuetekohane täitmine tervishoiuteenuse osutaja või temale tööd andva isiku poolt.

Täpsem informatsioon ravi rahastamise lepingu tinigmuste kohta on kättesaadav Ravikindlustuse seaduses § 37.

Muud lepingud:

Apteegist müüdavad meditsiiniseadmed: meditsiiniliste abivahendite eest tasumise ja aruande elektroonilise edastamise lepingu lisa 2 (alates 01.01.2012) ja meditsiiniseadmete aruande saadetise struktuuri tehniline kirjeldus (lepingu lisa 1)
- Vältimatu abi leping haigekassa ja sotsiaalministeeriumi vahel 2015 , 20162017, 2018
Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenuse rahastamise leping 
Teisese arvamuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise leping 
Haiguste ennetamise projekti juhtimise rahastamise lepingu tingimused 
Tervist edendava projekti rahastamise lepingu tingimused

Lepingupartnerid2003-2013

Lepingute mahud ja täitmine

Haigekassa tasub kindlustatu tervishoiuteenuste eest ainult siis, kui raviasutusel on olemas leping haigekassaga. Haigekassa tasub ainult nende tervishoiuteenuste eest, mis on Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus ning mille osutamiseks on meditsiiniline näidustus.

Eriarstiabi, hambaravi ja hooldusravi osutavad tervishoiuasutused sõlmivad lepingu küll oma piirkonnas, aga teenindavad kõiki ravikindlustatud inimesi olenemata nende elukohast. See tähendab, et näiteks Tallinnas elav inimene võib minna eriarsti või hambaarsti juurde Tartusse või Pärnusse ja saada hooldusravi Märjamaal.

Eriarstile pöördumisel kehtib saatekirja nõue (välja arvatud trauma, kroonilise haiguse, tuberkuloosi, silmahaiguse, naha- või suguhaiguse või laste hambaravi korral, või kui arstile pöördutakse günekoloogilise või psühhiaatrilise abi saamiseks).

 

2018. a lepingud seisuga 20.02.2018  2018 I pa lepingute täitmine2018 II pa lepingud 2018 II pa lepingute täitmine

 

 

2017. a lepingud seisuga 21.02.2017

2017 I pa lepingute täitmine

2017 II pa lepingud (14.08.2017 seisuga)2017 II pa lepingute täitmine

2016. a lepingud seisuga 16.03.2016

2016 I pa lepingute täitmine

2016 II pa lepingud seisuga 28.10.2016

2016 II pa lepingute täitmine

Lepingupartnerid 2003-2013

Eesti Haigekassa lepingupartnerid 2013. aastal teenuse osutamise sihtpunkti ja eriala alusel 
Haigekassa lepingupartnerite lepingumahud 2007-2013 
Haiguste ennetamise projektid 2013 - haiguste ennetuseks sõlmitud lepingute mahud 2013. aastaks

Lepingute mahud 2013. aastal piikondlike osakondade kaupa:

I kv, II-IV kv (seisuga 12.12.2012
ja 26.02.2013)

I poolaasta lepingud ja  nende  täitmine

 Uuendatud lepingute mahud seisuga 12.08.2013

2013. aasta lepingud ja nende täitmine

Harju

 Harju

 Harju

 Harju

Pärnu

 Pärnu

 Pärnu

 Pärnu

Tartu

 Tartu

 Tartu

 Tartu

Viru

 Viru

 Viru

 Viru

Keskostu tervishoiuteenused

 Keskostu tervishoiuteenused ja tsentraalsed lepignud

 Keskostu tervishoiuteenused ja tsentraalsed lepingud

 Keskostu tervishoiuteenused ja tsentraalsed lepingud

Tsentraalsed lepingud- katarakti ja endoporteesi operatsioonid, kardioloogilised teenused, viljatusravi, organsiirdamised.