Ravikindlustus oma töötajale

Ravikindlustustatud on Eestis töölepingu alusel töötavad inimesed, võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasude saajad, juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikmed ning füüsilisest isikust ettevõtjad ja nende tegevuses osalevad abikaasad.

Ravikindlustatud on: 

 üle ühekuulise töölepingu alusel töötav töötaja;

 töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud ühe või mitme võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saav isik, kes ei ole kantud äriregistrisse füüsilisest isikust ettevõtjana ja kelle eest lepingu teine pool maksab või teised pooled maksavad sotsiaalmaksu sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 1 punkti 2 alusel ühes kuus kokku vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses (2017. aastal on kuumäär 430 eurot);

● juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige tulumaksuseaduse § 9 tähenduses, kelle eest juriidiline isik maksab või juriidilised isikud maksavad sotsiaalmaksu sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 1 punkti 2 alusel ühes kuus kokku vähemalt eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatuna (2017. aastal on kuumäär 430 eurot).

Ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida riigiportaalist eesti.ee teenuses „Ravikindlustuse ja perearsti info“ või haigekassa klienditelefonil 669 6630.

Ravikindlustuse tekkimine

Maksukorralduse seadusest tulenevalt peavad kõik tööd pakkuvad füüsilised ja juriidilised isikud oma töötajate töötamise andmed (töösuhte alustamised, peatamised ja lõpetamised) registreerima Maksu- ja Tolliametis. Tööandjatelt saadud andmed töötajate kindlustamiseks ning kindlustuse peatamiseks või lõpetamiseks edastatakse haigekassale töötamise registrist.

02.04.2015 jõustus ravikindlustuse seaduse §5 lõike 1 muudatus, mille alusel on ravikindlustusele õigus ka ajutise viibimisalusega Eestis seaduslikult viibival ja töötaval isikul, kelle eest on tasutud sotsiaalmaks. Kindlustuse andmed laekuvad Haigekassale Töötamise Registrist.

Töölepingu alusel töötavad töötajad:

Ravikindlustuse tekkimine

Ravikindlustuse peatumine

Ravikindlustuse lõppemine

Õigus kindlustusele  on üle ühekuulise tähtajaga või määramata ajaks sõlmitud töölepingu alusel töötavatel inimestel, kelle eest on kohustatud maksma sotsiaalmaksu tööandja.

Töötaja kindlustus tekib töötamise registrisse kantud töötamise alustamise kuupäevast arvestatava neljateistkümnepäevase ooteaja möödumisel.

Kui töötamise registrisse kantud töötamise alustamise kuupäev jääb kehtiva kindlustuse ajavahemikku, jätkub ravikindlustus uuel alusel ilma katkemiseta.

Töötamise alustamine tuleb registreerida töötamise registris hiljemalt tööle asumise hetkeks. Täpsem info Maksu- ja Tolliametist.

Kindlustus peatub kahe kuu möödumisel töötamise registrisse kantud töötamise peatumise alguskuupäevast (näiteks töötaja astub tegevteenistusse, läheb lapsehoolduspuhkusele jne).

Kindlustus ei peatu poolte kokkuleppel antava tasustamata puhkuse korral, kui isiku eest makstakse sotsiaalmaksu vastavalt sotsiaalmaksuseadusele.

Kindlustus jätkub töötamise registrisse kantud töötamise peatumise lõppkuupäevale järgnevast päevast.

Töötamise peatumine tuleb registreerida töötamise registris kümne päeva jooksul töötamise peatumise päevast arvates. Täpsem info Maksu- ja Tolliametist.

Töötajana kindlustatud isikute ravikindlustus lõpeb kahe kuu möödumisel töötamise registrisse kantud töötamise lõppemise päevast.

Töötamise lõpetamine tuleb registreerida töötamise registris kümne päeva jooksul töötamise lõpetamise päevast arvates. Täpsem info Maksu- ja Tolliametist.

 

 

Võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenistustasusid saavad isikud

Ravikindlustuse tekkimine

Ravikindlustuse peatumine

Õigus ravikindlustusele on ühe või mitme võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saavatel isikutel, kelle eest üks või mitu juriidilist isikut maksavad sotsiaalmaksu sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 1 punkti 4 alusel ühes kuus kokku vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses.

Ravikindlustus tekib TSD esitamise tähtpäevast järgmisel päeval juhul, kui TSD-l on väljamaksed deklareeritud koodidega 17, 18, 19, 123 või 125. Ravikindlustuse saamiseks peab sotsiaalmaks olema deklareeritud kas ühe tööandja TSD-lt või mitme tööandaja TSD-delt summeerituna vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses (2017.a on sotsiaalmaksu minimaalne kohustus 141,90 eurot kuus);

Peatunud kindlustuskaitse jätkub järgmisel päeval pärast deklareeritud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse täitmist tõendavate andmete laekumist haigekassasse.

Kindlustatud isiku kindlustuskaitse peatub ühe kuu möödumisel isiku eest Maksu- ja Tolliametilt saadud andmete kohaselt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses sotsiaalmaksu deklareerimata jätmist sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 1 punktis 4 sätestatud tähtpäevaks.


Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmed

Ravikindlustuse tekkimine

Ravikindlustuse peatumine

Õigus ravikindlustusele on juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmetel, kelle eest üks või mitu juriidilist isikut maksavad sotsiaalmaksu sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 1 punkti 4 alusel ühes kuus kokku vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses.

Ravikindlustus tekib TSD esitamise tähtpäevast järgmisel päeval juhul, kui TSD-l on väljamaksed deklareeritud koodidega 21, 22, 29, 30, 156 või 158. Ravikindlustuse saamiseks peab sotsiaalmaks olema deklareeritud kas ühe tööandja TSD-lt või mitme tööandaja TSD-delt summeerituna vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses (2017.a on sotsiaalmaksu minimaalne kohustus 141,90 eurot kuus);

Peatunud kindlustuskaitse jätkub järgmisel päeval pärast deklareeritud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse täitmist tõendavate andmete laekumist haigekassasse.

Kindlustatud isiku kindlustuskaitse peatub ühe kuu möödumisel isiku eest Maksu- ja Tolliametilt saadud andmete kohaselt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses sotsiaalmaksu deklareerimata jätmist sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 1 punktis 4 sätestatud tähtpäevaks.


Ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida riigiportaali teenuses „Ravikindlustuse ja perearsti info“ või haigekassa klienditelefonil 669 6630.

NB ! 1. jaanuarist 2016 muutusid ravikindlustuse seaduse sätteid, mis reguleerivad juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikme ning võlaõigusseadusliku lepingu alusel töö- ja teenustasusid saava isiku kindlustuskaitse tingimusi.

Neile kehtib ravikindlustuskaitse süsteem, mille kohaselt kindlustuskaitse algus ja peatamine on seotud TSD deklaratsiooni esitamisega Maksu- ja Tolliametile, kusjuures kindlustuskaitse saamiseks peab olema isiku eest deklareeritud sotsiaalmaksu ühes kuus vähemalt eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatuna. Kindlustuskaitse saadakse ühe või mitme VÕS lepingu alusel töötamisel, ühe või mitme juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikmeks olemisel kui sotsiaalmaksu miinimum on deklareeritud ja TSD-del on väljamakse koodid 17, 18, 19, 21, 22, 29, 30, 123, 125, 156 või 158. TSD Lisa 1 väljamakseliikide koodide tabel on leitav Maksu-ja Tolliameti kodulehel

Kindlustuskaitse tekib peale TSD esitamist ja peatub ühe kuu möödumisel, kui järgmise deklaratsiooni esitamiseks ei ole täidetud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse täitmine. Nimetatud kindlustusliigi puhul ei kohaldata enam 14 päevast ooteaega ega 2 kuulist garantiiaega nagu töölepinguga töötajate puhul. Kindlustuskaitse ei peatu ajal, millal isikul on õigus saada ajutise töövõimetuse hüvitist (näiteks haigushüvitist, sünnitushüvitist jne).

Tööandjal on kohustus deklareerida sotsiaalmaks väljamaksele järgneva kuu 10.-ndaks kuupäevaks. Andmed isikute kohta, kelle kohta on väljamakseid deklareeritud vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses, laekuvad haigekassasse järgneval päeval.

Kui 10. kuupäev langeb puhkepäevale või riigipühale, laekuvad andmed sellele järgneval tööpäeval.

Kui TSD esitatakse enne tähtpäeva, laekuvad andmed TSD esitamise tähtpäevale (näiteks 10. kuupäev) järgneval kuupäeval.

Kui tööandja parandab eelneva kalendrikuu deklaratsiooni väljamakse andmeid, laekuvad andmed deklaratsiooni parandamise järgneval päeval. Varasemate perioodide parandusandmeid haigekassasse ei edastata.

Töövõtjate ja juhatuse liikmete ravikindlustuse katkemise vältimiseks palume esitada deklaratsioonid õigeaegselt.

Andmete esitaja vastutus

Kui kindlustuskaitse tekkimiseks vajalikud dokumendid ei ole õigeaegselt esitatud ning kindlustuskaitset taotleval isikul oleks tekkinud õigeaegse esitamise korral õigus saada ravikindlustushüvitist, peab kindlustuskaitset taotlevale isikule ravikindlustushüvitise saamata jäämisest tekkinud kahju hüvitama kohustuse rikkuja. 

Näide 1: Töövõtuleping  sõlmitakse 1.jaanuaril. Isikule tehakse väljamakse 31.jaanuaril, TSD esitatakse 10.veebruaril ja ravikindlustus kehtib 11.veebruar kuni 10.märts. NB! Ravikindlustus antakse igakuiselt peale TSD esitamist.

Näide 2Töövõtuleping  sõlmitakse 1.jaanuaril. Isikule tehakse väljamakse 01.veebruaril, TSD esitatakse 10.märtsil ja ravikindlustus kehtib 11.märts kuni 10.aprill. NB! Ravikindlustus antakse igakuiselt peale TSD esitamist.

Näide 3: Juhatuse liikme leping on sõlmitud alates 1.jaanuarist tähtajaga 5 aastaks. Juhatuse liikme tasult makstakse igakuiselt sotsiaalmaksu vähemalt  miinimummäära ulatuses. NB! Juhatuse liikmele antakse ravikindlustus igakuiselt peale TSD esitamist.

Näide 4Isik töötab käsunduslepinguga mitme erineva tööandja juures. Kõikide lepingute pealt summeerituna makstakse isiku eest sotsiaalmaksu vähemalt miinimummäära ulatuses. NB! Ravikindlustus antakse igakuiselt peale TSD esitamist.

Korduma kippuvad küsimused

K: Kui tööandja on unustanud töötaja kindlustamata, siis kas haigekassa teeb seda ise, kui inimese eest pidevalt makse makstakse?

V:

Haigekassa ei saa töötajat ise kindlustada.  Kui inimesega on sõlmitud üle ühekuulise tähtajaga või tähtajatu tööleping, on tal õigus ravikindlustusele. Tööandja peab töötaja registreerima Maksu- ja Tolliameti töötamise registris tööle asumise hetkeks.

Juhul, kui tööandja või lepingu teine pool on jätnud oma töötaja kindlustamata ja töötajal oleks olnud õigus saada ravikindlustushüvitist, peab tööandja hüvitama töötajale ravikindlustushüvitise saamata jäämisest tekkinud kahju.

K: Kui inimene asub osalise tööajaga hooajalisele tööle, siis kas tal kehtib ravikindlustus? Enne sellele tööle asumist tal ravikindlustust ei olnud.

V:

Ravikindlustuse saamise erisused sõltuvad lepingust, mis inimesega sõlmitakse. Ravikindlustuse saab siis, kui tööleping sõlmitakse vähemalt üle ühekuulise tähtajaga või määramata ajaks.  Sealjuures ei ole oluline, kas töötatakse osalise või täieliku tööajaga.

Kui inimesel ei olnud varem ravikindlustust, hakkab see kehtima 14 päeva pärast tööle asumist.

VÕS lepingu alusel töötaval isikul on õigus ravikindlustusele juhul, kui tema eest makstakse sotsiaalmaksu ühes kuus kokku vähemalt miinimumkohustuse ulatuses. Tema kindlustuskaitse tekib peale TSD esitamist järgmisel päeval ja peatub ühe kuu möödumisel, kui järgmise deklaratsiooni esitamise tähtajaks ei ole sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses deklareeritud.

K: Kas isikul, kes töötab mitme töövõtulepinguga, on õigus saada ravikindlustus, kui ta saab igalt tööandjalt alla miinimumi palka, kuid tema eest makstakse sotsiaalmaksu kehtestatud miinimum kuumääralt? V:

V:

Sellisel juhul on isikul õigus ravikindlustusele. Erinevate tööandjate makstud sotsiaalmaksud summeeritakse. Ravikindlustuse  saab töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud ühe või mitme võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saav isik, kelle eest lepingu teised pooled maksavad sotsiaalmaksu vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses(2017. aastal on kuumäär 430 eurot).

K: Kui inimene töötab võlaõigusliku lepinguga tähtajaliselt 12 kuud, kuid ei teeni selle aja sees iga kuu miinimumpalka. Kas lepingu teine pool peab maksma sotsiaalmaksu miinimumpalga järgi? Kui tööandja maksab sotsiaalmaksu tegelikult teenitud töötasu järgi

V:

Tööandja peab maksma sotsiaalmaksu teenitud summalt/tasult. Kui tegelik tasu on alla riigieelarvega kehtestatud kuumäära (2017. aastal 430 eurot), siis ei ole töövõtjal õigus ravikindlustust saada.

K: Kas töötaval pensionäril on õigus ravikindlustusele tööandja kaudu?

V:

Tööandja peab pensionäri tööle asumise töötamise registris registreerima.

Ravikindlustusele on õigus pensionäril, kellega on sõlmitud üle ühekuulise tähtajaga tööleping või võlaõiguslik leping, millelt makstakse iga kuu sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses.

K: Töötaja läheb ajateenistusse. Kuidas peab tööandja toimima ravikindlustuse peatamiseks?

V:

Kui töötaja läheb ajateenistusse, peab tööandja tema töösuhte peatamise andmed registreerima  töötamise registris. Haigekassa saab andmed ravikindlustuse peatamiseks töötamise registrist.

K: Kas ja kui kaua kehtib ravikindlustus pärast töö- või teenistuslepingu lõppemist?

V:

Töötajana kindlustatud inimestel kehtib ravikindlustus veel kaks kuud pärast töö- või teenistussuhte lõppemist.

Küsi lisaks