Ravikindlustus oma töötajale

Ravikindlustustatud on Eestis töölepingu alusel töötavad inimesed, võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasude saajad, juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikmed ning füüsilisest isikust ettevõtjad ja nende tegevuses osalevad abikaasad.

Ravikindlustatud on: 

  • üle ühekuulise töölepingu alusel töötav töötaja;
  • võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasude saaja, kes ei ole kantud äriregistrisse füüsilisest isikust ettevõtjana ja kelle eest juriidiline isik või juriidilised isikud maksavad sotsiaalmaksu sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 1 punkti 2 alusel ühes kuus kas eraldi või kokku vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses (2018. aastal on kuumäär 470 eurot). 
  •  juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige tulumaksuseaduse § 9 tähenduses, kelle eest juriidiline isik maksab või juriidilised isikud maksavad sotsiaalmaksu sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 1 punkti 2 alusel ühes kuus kas eraldi või kokku vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuses (2018. aastal on kuumäär 470 eurot);
  • ettevõtlustulu maksu maksja, kes maksab ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse alusel ettevõtlustulult sotsiaalmaksu vähemalt sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 1 punkti 2 alusel ühes kuus vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses (2018. aastal on kuumäär 470 eurot);  

Maksukorralduse seadusest tulenevalt peavad kõik tööd pakkuvad füüsilised ja juriidilised isikud oma töötajate töötamise andmed (töösuhte alustamised, peatamised ja lõpetamised) registreerima Maksu- ja Tolliametis. Tööandjatelt saadud andmed töötajate kindlustamiseks ning kindlustuse peatamiseks või lõpetamiseks edastatakse haigekassale töötamise registrist. Sotsiaalmaksumäärad on leitavad MTA kodulehel.

Töölepingu alusel töötavad töötajad

 Ravikindlustuse tekkimine

Õigus kindlustusele  on üle ühekuulise tähtajaga või määramata ajaks sõlmitud töölepingu alusel töötavatel inimestel k.a. ajutise viibimisalusega Eestis seaduslikult viibival ja töötaval isikul, kelle eest on kohustatud maksma sotsiaalmaksu tööandja.

 Ravikindlustuse peatumine

Kindlustus peatub kahe kuu möödumisel töötamise registrisse kantud töötamise peatumise alguskuupäevast (näiteks töötaja astub tegevteenistusse, läheb lapsehoolduspuhkusele jne).

Kindlustus ei peatu poolte kokkuleppel antava tasustamata puhkuse korral, kui isiku eest makstakse sotsiaalmaksu vastavalt sotsiaalmaksuseadusele.

Kindlustus jätkub töötamise registrisse kantud töötamise peatumise lõppkuupäevale järgnevast päevast.

Töötamise peatumine tuleb registreerida töötamise registris kümne päeva jooksul töötamise peatumise päevast arvates. Täpsem info Maksu- ja Tolliametist.

 Ravikindlustuse lõppemine

Töötajana kindlustatud isikute ravikindlustus lõpeb kahe kuu möödumisel töötamise registrisse kantud töötamise lõppemise päevast.

Töötamise lõpetamine tuleb registreerida töötamise registris kümne päeva jooksul töötamise lõpetamise päevast arvates. Täpsem info Maksu- ja Tolliametist.

Võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenistustasusid saavad isikud

 Ravikindlustuse tekkimine

Ravikindlustus tekib TSD esitamise tähtpäevast järgmisel päeval juhul, kui TSD-l on väljamaksed deklareeritud koodidega 17, 18, 19, 123 või 125. Ravikindlustuse saamiseks peab sotsiaalmaks olema deklareeritud kas ühe tööandja TSD-lt või mitme tööandaja TSD-delt summeerituna vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses ( 2018. a on sotsiaalmaksu minimaalne kohustus 155,10 eurot kuus);

Peatunud kindlustuskaitse jätkub järgmisel päeval pärast deklareeritud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse täitmist tõendavate andmete laekumist haigekassasse.

 Ravikindlustuse peatumine

Kindlustatud isiku kindlustuskaitse peatub ühe kuu möödumisel isiku eest Maksu- ja Tolliametilt saadud andmete kohaselt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses sotsiaalmaksu deklareerimata jätmist sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 1 punktis 4 sätestatud tähtpäevaks.


Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige

 Ravikindlustuse tekkimine

Ravikindlustus tekib TSD esitamise tähtpäevast järgmisel päeval juhul, kui TSD-l on väljamaksed deklareeritud koodidega 21, 22, 29, 30, 156 või 158. Ravikindlustuse saamiseks peab sotsiaalmaks olema deklareeritud kas ühe tööandja TSD-lt või mitme tööandaja TSD-delt summeerituna vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses ( 2018. a on sotsiaalmaksu minimaalne kohustus 155,10 eurot kuus).

Peatunud kindlustuskaitse jätkub järgmisel päeval pärast deklareeritud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse täitmist tõendavate andmete laekumist haigekassasse.

 Ravikindlustuse peatumine

Kindlustatud isiku kindlustuskaitse peatub ühe kuu möödumisel isiku eest Maksu- ja Tolliametilt saadud andmete kohaselt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses sotsiaalmaksu deklareerimata jätmist sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 1 punktis 4 sätestatud tähtpäevak. Ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida riigiportaali teenuses „Ravikindlustuse ja perearsti info“ või haigekassa klienditelefonil 669 6630.

Juhime tähelepanu! Andmed isikute kohta, kelle kohta on laekunud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses, esitab Maksu-ja Tolliamet  haigekassasse TSD esitamise tähtajale järgneval päeval.

TSD esitamise tähtaeg on iga kuu 10.-s kuupäev. Kui 10. kuupäev langeb puhkepäevale või riigipühale, laekuvad andmed sellele järgneval tööpäeval.

Kui sotsiaalmaks laekub enne tähtpäeva, edastab Maksu-ja Tolliamet andmed TSD esitamise tähtpäevale (näiteks 10. kuupäev) järgneval kuupäeval.

Eelneva kalendrikuu deklaratsiooni parandusandmeid laekuvad järgneval päeval. Varasemate perioodide parandusandmeid haigekassasse ei edastata.

 

Ettevõtlustulu maksu maksja

1. jaanuarist 2018 muutusid ravikindlustuse seaduse sätteid, mis reguleerivad ettevõtlustulu maksu maksja kindlustuskaitse tingimusi.

Sarnaselt juhtimis- ja kontrollorgani liikme ning võlaõigusliku lepingu sõlminud isikuga on ettevõtlustulu maksu maksja kindlustuskaitse algus ja peatamine seotud sotsiaalmaksu maksmisega. Kindlustuskaitse saamiseks peab isiku eest laekuma eelmise kuu sotsiaalmaks miinimumkohustuse ulatuses.  Kindlustuskaitse tekib peale sotsiaalmaksu laekumist TSD esitamise tähtpäevast järgmisel päeval ja peatub ühe kuu möödumisel, kui järgmise deklaratsiooni esitamiseks ei ole sotsiaalmaksu miinimumkohustus täidetud. Andmed isikute kohta, kelle kohta on laekunud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses, esitab Maksu-ja Tolliamet  haigekassasse TSD esitamise tähtajale järgneval päeval. Täpsemat infot palume küsida Maksu- ja Tolliametist.

Andmete esitaja vastutus

Ravikindlustuse katkemise vältimiseks palume esitada deklaratsioonid õigeaegselt.

Kui kindlustuskaitse tekkimiseks vajalikud dokumendid ei ole õigeaegselt esitatud ning kindlustuskaitset taotleval isikul oleks tekkinud õigeaegse esitamise korral õigus saada ravikindlustushüvitist, peab kindlustuskaitset taotlevale isikule ravikindlustushüvitise saamata jäämisest tekkinud kahju hüvitama kohustuse rikkuja. 

Näited

Näide 1: Töövõtuleping  sõlmitakse 1.jaanuaril. Isikule tehakse väljamakse 31.jaanuaril, TSD esitatakse 10.veebruaril ja ravikindlustus kehtib 11.veebruar kuni 10.märts. NB! Ravikindlustus antakse igakuiselt peale TSD esitamist.

Näide 2: Töövõtuleping  sõlmitakse 1.jaanuaril. Isikule tehakse väljamakse 01.veebruaril, TSD esitatakse 10.märtsil ja ravikindlustus kehtib 11.märts kuni 10.aprill. NB! Ravikindlustus antakse igakuiselt peale TSD esitamist.

Näide 3: Juhatuse liikme leping on sõlmitud alates 1.jaanuarist tähtajaga 5 aastaks. Juhatuse liikme tasult makstakse igakuiselt sotsiaalmaksu vähemalt  miinimummäära ulatuses. NB! Juhatuse liikmele antakse ravikindlustus igakuiselt peale TSD esitamist.

Näide 4: Isik töötab käsunduslepinguga mitme erineva tööandja juures. Kõikide lepingute pealt summeerituna makstakse isiku eest sotsiaalmaksu vähemalt miinimummäära ulatuses. NB! Ravikindlustus antakse igakuiselt peale TSD esitamist.

 

Korduma kippuvad küsimused - KKK

Haigekassa ei saa töötajat ise kindlustada, seda peab tegema tööandja. Kui inimesega on sõlmitud üle ühekuulise tähtajaga või tähtajatu tööleping, tuleb registreerida töötaja maksu- ja tolliameti töötamise registris. Seda tuleb teha hiljemalt tööle asumise päevaks.
Juhul, kui tööandja või lepingu teine pool on jätnud oma töötaja ravikindlustamata ja töötajal oleks olnud õigus saada ravikindlustushüvitist, peab tööandja hüvitama töötajale ravikindlustushüvitise saamata jäämisest tekkinud kahju.

Ravikindlustuse saamise erisused sõltuvad lepingust, mis inimesega sõlmitakse. Ravikindlustuse saab siis, kui sõlmitakse üle ühekuulise tähtajaga või määramata ajaks tööleping või võlaõiguslik leping ning selle alusel makstakse inimese eest sotsiaalmaksu vähemalt kehtiva kuumäära ulatuses. 2018. aastal on sotsiaalmaksu kuumäär 470 eurot ja sotsiaalmaksu miinimumsumma 155,10 eurot kuus. Sealjuures ei ole oluline, kas töötatakse osalise või täieliku tööajaga.

Kui inimesel ei olnud varem ravikindlustust, hakkab see kehtima 14 päeva pärast tööle asumist või lepingu sõlmimist. 

Ettevõtte juhatuse liikmetel ja  võlaõigusliku lepingu alusel töötavatel inimestel on õigus ravikindlustusele juhul, kui nende eest makstakse sotsiaalmaksu ühes kuus kokku vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses. Nende inimeste kindlustuskaitse tekib TSD esitamisele järgneval päeval ja peatub ühe kuu möödumisel, kui järgmise deklaratsiooni esitamise tähtajaks ei ole sotsiaalmaksu deklareeritud miinimumkohustuse ulatuses.

Sellisel juhul on isikul õigus ravikindlustusele. Erinevate tööandjate makstud sotsiaalmaksud liidetakse. Ravikindlustuse  saab töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud ühe või mitme võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saav inimene, kelle eest lepingu teised pooled maksavad sotsiaalmaksu vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses (2018. aastal on sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär 470 eurot ja seega sotsiaalmaksu minimaalne kohustus 155,10 eurot kuus).

Tööandja peab maksma sotsiaalmaksu teenitud summalt/tasult. Kui tegelik tasu on alla riigieelarvega kehtestatud kuumäära (2018. aastal 470 eurot), siis ei ole töötajal õigust ravikindlustust saada.

Tööandja peab registreerima kõikide töötajate andmed töötamise registris.

Ravikindlustusele on õigus töötajatel, kellega on sõlmitud üle ühekuulise tähtajaga tööleping või võlaõiguslik leping, millelt makstakse iga kuu sotsiaalmaksu vähemalt sotsiaalmaksuseaduses kehtestatud kuumääralt (2018. aastal on kuumäär 470 eurot ja minimaalne sotsiaalmaksu kohustus 155,10 eurot).

Kui töötaja läheb ajateenistusse, peab tööandja tema kindlustuse peatamiseks andmed edastama maksu- ja tolliameti töötamise registrisse. Haigekassa saab andmed töötamise registrist.

Töötajana kindlustatud inimestel kehtib ravikindlustus veel kaks kuud pärast töö- või teenistussuhte lõppemist.

Ei leidnud sobilikku vastust? Küsi lisaks.