Ajutise töövõimetuse hüvitis

Ajutise töövõimetuse hüvitis on rahaline kompensatsioon, mida haigekassa maksab töövõimetuslehe alusel kindlustatud isikule ( töötaja, teenistuja, võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saav isik, juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige, FIE, FIE ettevõtte tegevuses osalev abikaasa), kellel jääb töö- või teenistuskohustustest või majandus- või kutsetegevusest ajutise vabastuse tõttu saamata isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatav tulu.

Ajutise töövõimetuse hüvitise arvutamisel haigekassa poolt võrdub kalendripäeva keskmine tulu töövõimetuslehel märgitud töövabastuse alguspäevale eelnenud kalendriaastal isikule arvestatud või makstud sotsiaalmaksu alusel arvutatud tulu ja arvu 365 jagatisega.

Hüvitise summa saamiseks arvutatakse päevatulust hüvitise määra protsent, mis korrutatakse hüvitamisele kuuluvate päevade arvuga. Erinevate töövabastuse põhjuste korral erinevad ka hüvitise määrad. Hüvitiselt peetakse kinni tulumaks.

Tööandja arvutab haigushüvitise töötaja viimase kuue kuu keskmise palga põhjal vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele.

Eestis on kasutusel elektroonilise töövõimetuslehe süsteem (E-TVL), kus nii arst kui tööandja edastavad andmed haigekassa andmekogusse elektroonselt. E-TVL on elektrooniline töövõimetusleht, mis asendab seni kasutatud paberil töövõimetuslehte

Oma töövõimetuslehega seotud infot saab näha riigiportaalis eesti.ee teenuses „isiku töövõimetushüvitised“

Teenuses näete viimase kolme kalendriaasta jooksul väljastatud töövõimetuslehti. Töövõimetusleht kuvatakse riigiportaalis pärast seda, kui arst on selle lõpetanud ja haigekassasse edastanud.
Tööandja täiendatud, kuid veel hüvitamata lehtede olek on „Registreeritud“. Tööandja täiendatud ja haigekassa hüvitatud lehtede olek on „Makstud“. Olekuid uuendatakse kord ööpäevas, st tööandja ja hüvitamise info muutub riigiportaalis nähtavaks üks päev hiljem.

Tööandja peab omapoolsed andmed edastama haigekassale seitsme kalendripäeva jooksul alates töötajalt info saamisest töövõimetuslehel oleku kohta. Haigekassa maksab töövõimetushüvitised välja 30 päeva jooksul alates tööandja poolsete andmete edastamist. Üldjuhul laekub hüvitis töötaja arvelduskontole paari tööpäeva jooksul pärast tööandja andmete edastamist.

Tööandjal on seadusest tulenevalt kohustus edastada omapoolsed töövõimetuslehele kanded seitsme kalendripäeva jooksul alates kindlustatud isikult paberil töövõimetuslehe saamise päevast.