Haiguste ennetus

  Haiguste ennetamine ja varajane avastamine aitavad pikendada tervena elatud aastaid ja vähendada haigestumist ning enneaegset suremust. Haiguste ennetus on tervete inimeste kutsumine terviseuuringutele või ennetavate terviseteenuste saamisele, eesmärgiga ära hoida välditavaid haigusi. 

  Mitmed haigekassa rahastatavad ennetustegevused on ühendatud tervishoiuteenustega ning neid pakutakse inimestele kogu elu jooksul. Ennetustegevuse hulka kuulub näiteks tervisenõustamine, vaktsineerimine, raseduse ja vastsündinute jälgimine, samuti sõeluuringud ning krooniliste haigete tervisekontrollid. Ka tegevused haigusega kaasneda võivate tüsistuste ennetamiseks ja haigusega toimetulemist õpetavad patsiendijuhendid on osa ennetustegevusest.

  Ennetuses on oluline roll perearstil ja pereõel, kelle kohustuste hulka kuulub patsiendi tervise jälgimine ja erinevate ennetustegevuste abil tema tervise hoidmine, et haigused ei tekiks või süveneks.

  Eesti Haigekassa üks ülesanne on kujundada inimeste teadlikkust ja suunata nende tervisekäitumist. Selleks tegevuseks annab juhiseid „Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020“ – selles dokumendis on määratletud haigekassa eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud tegevused nii tervise edendamisel, haiguste ennetamisel kui ka tervishoiuteenuste arendamisel.

  Osa ennetustegevustest korraldatakse projektidena või osaleb haigekassa konkreetsete projektide rahastamises. Üks ennetusprojektidest on näiteks vähi sõeluuringud. Ennetustegevused planeeritakse rahvastiku tervise arengukava pikaajaliste eesmärkide alusel, arvesse võetakse ka riiklike programme, organisatsioonide ja kohaliku omavalitsuse ülesandeid.

  Lisaks eespool nimetatule koostavad haigekassa spetsialistid koostöös erialaseltsidega infomaterjale patsientide jaoks. Haigestumise riskidest ja haiguste ennetamise võimalustest teavitavad haigekassa infomaterjalid on koondatud ravijuhendite lehele. Näiteks võib sealt leida põhjalikke juhiseid imiku hooldamiseks ja lastehaiguste korral toimimiseks, lisaks on välja antud palju patsientidele mõeldud juhendeid, mis kajastavad erinevaid haigusi: südamehaigused, kõrge vererõhk, neeruhaigus ja palju muud.