Haiguste ennetus

  Haiguste ennetamine ja varajane avastamine aitavad pikendada tervena elatud aastaid ja vähendada haigestumist ning enneaegset suremust. Haiguste ennetus on tervete inimeste kaasamine terviseuuringutele või ennetavatele terviseteenustele, eesmärgiga ära hoida välditavaid haigusi. 

  Mitmed haigekassa rahastatavad ennetustegevused on ühendatud tervishoiuteenustega ning neid pakutakse inimestele kogu elukaare vältel. Ennetustegevuse hulka kuulub näiteks tervisenõustamine, vaktsineerimine, raseduse ja vastusündinute jälgimine, sõeluuringud, krooniliste haigete tervisekontrollid, patsiendijuhendid, tegevused haiguse tüstistuste ennetamiseks jmt.

  Olulist rolli ennetuses kannavad perearst ja pereõde, kelle kohustuste hulka kuulub patsiendi tervise jälgimine ja läbi erinevate ennetustegevuste tema tervise hoidmine, et haigused ei tekiks või süveneks.

  Eesti Haigekassa üheks ülesandeks on kujundada inimeste teadlikkust ja suunata tervisekäitumist. Raamistiku selleks tegevuseks annab ka „Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020“ - sellesse dokumenti on koondatud alused haigekassa tegevusele nii tervise edendamisel, haiguste ennetamisel kui tervishoiuteenuste arendamisel.

  Osa ennetustegevustest korraldatakse projektidena või osaleb haigekassa konkreetsete projektide rahastamises. Üks ennetuse projektidest on näiteks vähi sõeluuringud. Need tegevused planeeritakse rahvastiku tervise arengukava pikaajaliste eesmärkide alusel, arvesse võetakse ka riiklike programme, organisatsioonide ja kohaliku omavalitsuse ülesandeid.

  Lisaks nimetatule koostavad haigekassa spetsialistid koostöös erialaseltsidega infomaterjale patsientide jaoks. Haiguste riskidest ja haiguste ennetamise võimalustest teavitavad Haigekassa infomaterjalid on koondatud ravijuhendite lehele. Näiteks võib sealt leida põhjalikke juhiseid imiku hooldamiseks ja erinevate laste haiguste korral toimimiseks, lisaks on välja antud palju erinevaid juhiseid patsientidele, mis kajastavad südamehaigusi, kõrget vererõhku, neeruhaigust ja palju muud.