Õigusaktid

Haigekassa tööd reguleerivad õigusaktid

Eesti Haigekassa seadus

Redaktsioon 01.01.2017

Ravikindlustuse seadus

Redaktsioon 01.01.2017

Sotsiaalmaksuseadus

Redaktsioon 01.01.2017

Rahvatervise seadus

Redaktsioon 01.03.2016

Ravimiseadus

Redaktsioon 14.05.2016

Tervishoiuteenuste korraldamise seadus

Redaktsioon 01.01.2017

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus

Redaktsioon 01.01.2017

Vereseadus

Redaktsioon 01.01.2015

Psühhiaatrilise abi seadus

Redaktsioon 01.01.2016

Haldusmenetluse seadus

Redaktsioon 01.01.2012

Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seadus

Redaktsioon 01.03.2015

Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus

Redaktsioon 29.03.2015

Eesti Haigekassa põhikiri

Redaktsioon 01.01.2017

Liiklusõnnetusest teatamise, asjaolude väljaselgitamise, vormistamise, registreerimise ja arvestuse kord

Redaktsioon 01.01.2012

 

 

 

  ● Ravikindlustus

  Tingimused, mille puhul kindlustuskaitse akadeemilise puhkuse ajaks ei peatu

  Sotsiaalministri 16.09.2002. a määrus nr 107

  Eesti Haigekassas kindlustuskaitse tekkimiseks, lõppemiseks ja peatumiseks vajalike dokumentide loetelu ning nendes sisalduvate andmete koosseis

  Sotsiaalministri 18.08.2004. a määrus nr 101 

  Euroopa Liidu ravikindlustuskaardi ja asendussertifikaadi väljastamise tingimused ja kord

  Sotsiaalministri 22. juuli 2004. a määrus nr 94

  ● Tervishoiuteenused

  Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu

  Vabariigi Valitsuse 27.04.2017 määrus nr 82

  .Haiglavõrgu arengukava

  Vabariigi Valitsuse 02.04.03. a määrus nr 105

  Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu muutmise kriteeriumid ja nende hindamise kord

  Vabariigi Valitsuse 24.09.02. a määrus nr 301

  Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded

  Sotsiaalministri 15.12.04. a määrus nr 128

  Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded

  Sotsiaalministri 21.08.08. a määrus nr 46

  Eriarstiabi erialade loetelu

  Sotsiaalministri 28.11.01. a määrus nr 110

  Tervishoiuteenuste loetelu kehtestamine

  Sotsiaalministri 10.01.02. a määrus nr 13

  Haigla liikide nõuded

  Sotsiaalministri 19.08.04. a määrus nr 103

  Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni töökord, tervishoiuteenuse kvaliteedile hinnangu andmise kord ja komisjoni moodustamine

  Sotsiaalministri 16.05.08. a määrus nr 27

  Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika

  Sotsiaalministri 19.01.07. a määrus nr 9

  Haiglate majutuse standardtingimused

  Sotsiaalministri 15.11.02. a määrus nr 132

  Soetamisloa ja relvaloa taotleja tervisekontrolli kord, loa andmist välistavate tervishäirete loetelu ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded

  Vabariigi Valitsuse 21.06. 07. a määrus nr 179

  Töötajate tervisekontrolli kord

  Sotsiaalministri 24.04.03. a määrus nr 74

  Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord

  Sotsiaalministri 18.09.08. a määrus nr 56

  Nõuded haiglavälise eriarstiabi osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile

  Sotsiaalministri 25.01.02. a määrus nr 25

  Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale

  Sotsiaalministri 13.08.10. a määrus nr 54

   ● Perearstid

   Perearsti nimistut puudutavate dokumentide üleandmise kord

   Sotsiaalministri 29.11.01. a määrus nr 111

   Avaliku konkursi kord perearsti nimistu moodustamise õiguse andmiseks

   Sotsiaalministri 29.11.01. a määrus nr 112

   Perearsti nimistu moodustamise, muutmise ja võrdlemise alused ja kord ning perearsti nimistute piirarv

   Sotsiaalministri 01.01.13. a määrus nr 47

   Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile

   Sotsiaalministri 29.11.01. a määrus nr 116

   Perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhend

   Sotsiaalministri 06.01.10. a määrus nr 2

   Kiirabi ja perearstide koostöö ning tasaarveldamise kord

   Sotsiaalministri 19.12.01. a määrus nr 133

    Haiguste ennetamine, õendusabi

   Õendusabi erialade loetelu

   Sotsiaalministri 11.06.01. a määrus nr 58

   Iseseisvalt osutada lubatud ambulatoorsete õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused

   Sotsiaalministri 13.08.10. a määrus nr 55

   Immuniseerimiskava

   Sotsiaalministri 08.01.2014 määrus nr 2

   Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale

   Sotsiaalministri 13.08.10. a määrus nr 54

   Nõuded ambulatoorse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele

   Sotsiaalministri 13.08.10. a määrus nr 56

   Nõuded ämmaemandusabi iseseisvaks osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile ja töövahenditele

   Sotsiaalministri 19.03.10. a määrus nr 23

   Iseseisvalt osutada lubatud ämmaemandusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused ning kodusünnitusabi osutamise tingimused ja kord

   Sotsiaalministri 02.07.2014 määrus nr 44

   Õendushaiglas iseseisvalt osutada lubatud õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused ning nõuded statsionaarse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikule töötajate koosseisule, ruumidele, sisseseadele, aparatuurile ja töövahenditele

   Sotsiaalministri 13.01.14. a määrus nr 3

    ● Ravimid

    Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75

    Vabariigi Valitsuse 26.09.02. a määrus nr 308

    Eesti Haigekassa ravimite loetelu

    Sotsiaalministri 24.09.02. a määrus nr 112

    Ravimite piirhinnad

    Sotsiaalministri 11.12.02. a määrus nr 143

    Täiendava ravimihüvitise taotlemise ja maksmise kord

    Sotsiaalministri 26.11.02. a määrus nr 135

    Kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenustega seonduvate, ambulatoorseks raviks vajalikele Eesti Haigekassa ravimite loetellu kuuluvatele retseptiravimitele tehtud kulutuste hüvitamise määr, tingimused, kord ja hüvitise maksmise tähtajad ning hüvitatavate toimeainete loetelu

    Sotsiaalministri 16.08.08. a määrus nr 39

    Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm

    Sotsiaalministri 18.02.05. a määrus nr 30

    Omaosaluse alusmäär ja ravimihüvitise maksimaalmäär

    Sotsiaalministri 24.09.02. a määrus nr 113 

    Eesti Haigekassa ravimite loetelu koostamise ja muutmise kord ning loetelu kehtestamise kriteeriumide sisu ja kriteeriumidele vastavuse hindajad

    Sotsiaalministri 08.12.04. a määrus nr 123

    Hinnakokkuleppe sõlmimise kord

    Sotsiaalministri 03.12.04. a määrus nr 121

    Ravimite piirhindade arvutamise metoodika, kehtestamise tähtajad ning muutmise tingimused ja tähtajad

    Sotsiaalministri 13.10.04. a määrus nr 114

    Koodikeskuse asutamine ja registri pidamise põhimäärus

    Vabariigi Valitsuse 22.06.05. a määrus nr 148

    Ravimite kodeerimise ning ravimikoodi kasutamise kord

    Sotsiaalministri 1.07.05. a määrus nr 90

    Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad

    Sotsiaalministri 18.05.05. a määrus nr 73

    Ravimite tegevuslubade registri põhimäärus

    Vabariigi Valitsuse 17.02.11. a määrus nr 27

    Ravimite hulgi-ja jaemüügi juurdehindluse piirmäärad ning nende rakendamise kord

    Vabariigi Valitsuse 21.02.05. a määrus nr 36

    Retseptikeskuse asutamine ja retseptikeskuse pidamise põhimäärus

    Vabariigi Valitsuse 14.08.08. a määrus nr 130

    ● Ajutise töövõimetuse hüvitised 

    Püsiva töövõimetuse, selle tekkimise aja, põhjuse ja kestuse tuvastamise tingimused ja kord ning töövõimetuse põhjuste loetelu

    Sotsiaalministri 23.09.2008. a määrus nr 57

    Kutsehaiguste loetelu

    Sotsiaalministri 09.05.2005. a määrus nr 66 

    Töövõimetuslehe andmekoosseis ja pabervorm ning töövõimetuslehe registreerimise, väljakirjutamise ja haigekassale edastamise tingimused ja kord

    Sotsiaalministri 26.09.2002. a määrus nr 114

    Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord

    Sotsiaalministri 19.09.2002. a määrus nr 109

    ● Tööandja haigushüvitis

    Töötervishoiu ja tööohutuse seadus 
    Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord

    ● Muud rahalised hüvitised

    Täiendava ravimihüvitise taotlemise ja maksmise kord

    Sotsiaalministri 26.11.2002. a määrus nr 135

    Täiskasvanute hambaraviteenuse hüvitise määrad, maksmise kord ning hambaravihüvitise saamiseks vajalike dokumentide loetelu, neis sisalduvate andmete koosseis ja dokumentide esitamise kord

    Sotsiaalministri 16.12.2002. a määrus nr 145


    ● Meditsiiniseadmed

    Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud

    meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord

    Tervise- ja tööministri 28.12.2016 a määrus nr 76

    Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu muutmise kriteeriumid ning nende hindamise kord

    Sotsiaalministri 18.09.2008. a määrus nr 55

    ● Tervise infosüsteem

    Tervise infosüsteemi põhimäärus

    Vabariigi Valitsuse 14.08.2008. a määrus nr 131

    ● Euroopa Liit

    Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta 

    Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta) rakendamise kord 

    Otsus nr S3 

    Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2011. aasta direktiiv 2011/24/EL patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius

    Ajutise töövõimetuse hüvitised