Õigusaktid

Haigekassa tööd reguleerivad õigusaktid

Eesti Haigekassa seadus

Ravikindlustuse seadus

Sotsiaalmaksuseadus

Rahvatervise seadus

Ravimiseadus

Tervishoiuteenuste korraldamise seadus

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus

Vereseadus

Psühhiaatrilise abi seadus

Haldusmenetluse seadus

Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seadus

Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus

Eesti Haigekassa põhikiri

Liiklusõnnetusest teatamise, asjaolude väljaselgitamise, vormistamise, registreerimise ja arvestuse kord

 

 

 

  ● Ravikindlustus

  Tingimused, mille puhul kindlustuskaitse akadeemilise puhkuse ajaks ei peatu

  Eesti Haigekassas kindlustuskaitse tekkimiseks, lõppemiseks ja peatumiseks vajalike dokumentide loetelu ning nendes sisalduvate andmete koosseis

  Euroopa Liidu ravikindlustuskaardi ja asendussertifikaadi väljastamise tingimused ja kord

  ● Tervishoiuteenused

  Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu

  Haiglavõrgu arengukava

  Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord

  Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded

  Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded

  Eriarstiabi erialade loetelu

  Tervishoiuteenuste loetelu kehtestamine

  Haigla liikide nõuded

  Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni töökord, tervishoiuteenuse kvaliteedile hinnangu andmise kord ja komisjoni moodustamine

  Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika

  Haiglate majutuse standardtingimused

  Soetamisloa ja relvaloa taotleja tervisekontrolli kord, loa andmist välistavate tervishäirete loetelu ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded

  Töötajate tervisekontrolli kord

  Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord

  Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord

  Nõuded haiglavälise eriarstiabi osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile

  Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale

   ● Perearstid

   Perearsti nimistut puudutavate dokumentide üleandmise kord

   Avaliku konkursi kord perearsti nimistu moodustamise õiguse andmiseks

   Perearsti nimistu moodustamise, muutmise ja võrdlemise alused ja kord ning perearsti nimistute piirarv

   Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile

   Perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhend

   Kiirabi ja perearstide koostöö ning tasaarveldamise kord

    Haiguste ennetamine, õendusabi

   Õendusabi erialade loetelu

   Iseseisvalt osutada lubatud ambulatoorsete õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused

   Immuniseerimiskava

   Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale

   Nõuded ambulatoorse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele

   Nõuded ämmaemandusabi iseseisvaks osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile ja töövahenditele

   Iseseisvalt osutada lubatud ämmaemandusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused ning kodusünnitusabi osutamise tingimused ja kord

   Õendushaiglas iseseisvalt osutada lubatud õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused ning nõuded statsionaarse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikule töötajate koosseisule, ruumidele, sisseseadele, aparatuurile ja töövahenditele

    ● Ravimid

    Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75

    Eesti Haigekassa ravimite loetelu

    Ravimite piirhinnad

    Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm

    Eesti Haigekassa ravimite loetelu koostamise ja muutmise kord ning loetelu kehtestamise kriteeriumide sisu ja kriteeriumidele vastavuse hindajad ning ravimikomisjoni moodustamine ja töökord

    Hinnakokkuleppe sõlmimise kord

    Ravimite piirhindade arvutamise metoodika, kehtestamise tähtajad ning muutmise tingimused ja tähtajad

    Ravimiregistris olevate ravimite ja toodete kodeerimise ning pakendikoodi kasutamise kord

    Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad

    Ravimiameti tegevuslubade registri põhimäärus

    Ravimite hulgi-ja jaemüügi juurdehindluse piirmäärad ning nende rakendamise kord

    Retseptikeskuse asutamine ja retseptikeskuse pidamise põhimäärus

    ● Ajutise töövõimetuse hüvitised 

    Kutsehaiguste loetelu

    Töövõimetuslehe andmekoosseis ja pabervorm ning töövõimetuslehe registreerimise, väljakirjutamise ja haigekassale edastamise tingimused ja kord

    Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord

    ● Tööandja haigushüvitis

    Töötervishoiu ja tööohutuse seadus 
    Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord


    ● Meditsiiniseadmed

    Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud

    meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord

    Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu muutmise kriteeriumid ning nende hindamise kord

    ● Tervise infosüsteem

    Tervise infosüsteemi põhimäärus

    ● Euroopa Liit

    Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta 

    Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta) rakendamise kord 

    Otsus nr S3 

    Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2011. aasta direktiiv 2011/24/EL patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius

    Ajutise töövõimetuse hüvitised