Esmatasandi tervisekeskused

Haigekassa peab oluliseks tugeva perearstikeskse süsteemi arengu toetamist, et kõigile kindlustatutele oleks kiirelt, tasuta ja elukohalähedaselt kättesaadav esmane vajalik nõustamine ning arstiabi. Ühe olulise arenguna hakkavad alates 2018. aastast tervisekeskustesse koonduma maakonna või väiksema piirkonna perearstid.

Uute tervisekeskuste töölehakkamisega laieneb inimeste jaoks perearsti pakutavate tervishoiuteenuste valik. Tervisekeskustesse koonduvad lisaks perearsti ja –õele ka füsioteraapia, ämmaemandusabi ja koduõenduse teenused. Sõltuvalt kohapealsetest vajadustest võib seal töötada ka teisi spetsialiste.

Järgneva seitsme aasta jooksul ehitatakse või renoveeritakse üle Eesti vähemalt 35 tervisekeskust, millest esimesed 15 peavad tööd alustama juba 2018. aastal.

Mis on esmatasandi tervisekeskus?

Esmatasandi tervisekeskus (ETTK) on ühtses juriidilises isikus töötav perearsti meeskond, mis koondab minimaalselt 3 nimistut (4500 isikut). Kooskõlas praeguste lepinguperioodidega toimub kolme teenuse osas (ämmaemandus, füsioteraapia ja koduõendus) järk-järguline üleminek teenuste osutamisele esmatasandil. Esmatasandi tervisekeskuse teeninduspiirkond on Terviseameti poolt määratud kindel geograafiline ala (nt omavalitsusüksus, maakond vms).

Esmatasandi teenuste osutamisel on perearst koos meeskonnaga lisaks diagnoosimisele ja ravile juhtumikorraldaja, kelle teenuste puhul on kriitilise tähtsusega järgmised asjaolud:

 • erinevate tervishoiuteenuste vajaduse hindamine;
 • vajalikele teenustele ligipääsu korraldamine;
 • diagnostikaks ja raviks kitsama eriala arstile suunamine;
 • eriarstiabis aktiivravi saanud patsiendi tervise edasine jälgimine vastavalt saadud suunistele;
 • integreeritud lähenemine inimese terviseküsimusele;
 • inimese nõustamine tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi teenuste võimaluste osas (nn teejuht);
 • hea ravikvaliteet, mida saab mõõta arendades esmatasandi toimivuse ja ravitulemuste hindamise indikaatorite süsteemi ja luues supervisiooni (nii üksik- kui grupipraksiste ja tervisekeskuste toimivuse ning kvaliteedinäitajate süsteemseks võrdlevaks hindamiseks);
 • tõhusam ennetava nõustamine, diagnostika ja ravi perearsti juhtimisel;
 • kiire ja tõhus esmatasandi teenuste paketi rakendamine, mis tagab abi ja lahenduse perearsti meeskonna poolt enamiku terviseprobleemide korral ning laiema valiku kaasaegseid teenuseid ühes kohas kodu lähedal;
 • tervisekeskuse esmatasandi spetsialistide meeskonda kuuluvad perearstid, pereõed ja koduõe(d), ämmaemand(ad) ja füsioterapeu(t)/(did), samuti kliiniline assistent;
 • tervisekeskuse üleminek võimaldab rakendada terviklikult ja süsteemselt IT-põhiseid kaugteenuseid (nt e-konsultatsioon, e-saatekiri) ning kaasaegseid otsustustoe süsteeme (ning edaspidi personaalse meditsiini lahendusi), mis võimaldab tervisekeskuses tööd muuta efektiivsemaks ja kvaliteetsemaks.

Olulised tingimused

 1. tervisekeskus on avatud tööpäeviti kell 8 – 18. Lahtioleku aja pikendamisega on võimalik tagada inimestele parem perearstiabi kättesaadavus ning vähendada pöördumisi erakorralise meditsiini osakonda.
 2. tervisekeskuse ruumid on suuremad ja kaasaegsemad, tervisekeskuses, kus töötab kolm perearsti on 380 m2
 3. tervisekeskusel on ajakohane veebileht, millel on avalikustatud vähemalt tervisekeskuse lahtioleku- ja vastuvõtuajad ning selles töötavate tervishoiutöötajate kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress) ning samad andmed on tervisekeskuses nähtaval kohal.
 4. tervisekeskuse lahtiolekuajal peab olema tagatud patsientide ravijärjekorda registreerimine tervisekeskuses või telefoni, e-posti või Interneti vahendusel.
 5. tervisekeskuse lahtiolekuajal võtab selles vastu vähemalt üks perearst ja pereõde, kes tagavad kõikide tervisekeskuse perearstide nimistutesse kuuluvate patsientide vastuvõtu ägeda tervisehäire korral.
 6. tervisekeskuses on tagatud ämmaemanda iseseisev vastuvõtt, füsioteraapiateenuse osutamine.
 7. tervisekeskuses toimuvad kliiniliste juhtumite arutelud, et tagada perearsti ja temaga koos töötav meeskonnal lisanduvate põhiteenuste osas oleks info nende nimistutesse kuuluvate isikute terviseseisundi ja selle muutuse kohta, et seeläbi teha vajalikke muudatusi raviplaanis.
 8. Tervisekeskus võib olla avatud ka kauem kui 10 tundi päevas, et tagada parem teenuste kättesaadavus tervisekeskuse nimistutesse kuuluvatele isikutele. Neile tervisekeskustele, kes tagavad tervisekeskuse lahtioleku kauem, on võimalik saada selle eest ka tasu tööajavälise ületunnitööna.
 9. Kodõuendusteenust hakatakse osutama esmatasandi koordineerimisele alates 01.07.2018