Digisaatekiri

Digisaatekiri on tervise infosüsteemi kaudu eriarstile edastatav saatekiri. Digisaatekirja kasutamine on patsiendile sama lihtne ja mugav kui digiretsepti kasutamine.

Lähiaastatel on kavas tervishoius täielikult digisaatekirjade kasutamisele üle minna. Digisaatekirjadele üleminekuga  muudetakse saatekirjad maksimaalselt masintöödeldavaks, täpsustatakse digisaatekirja kaudu vahetatavat infot ja selle kasutamise reegleid. Inimese jaoks on digisaatekirjad kättesaadavad  patsiendiportaalist digilugu.ee.

Digisaatekirjadele ülemineku ajakava:

 • 2017. aasta lõpuks on kavas minna täielikult üle digisaatekirjadele perearstiabis. Arendustegevuste keskmes on eriarstilt eriarstile esitatavate digisaatekirjade juurutamine.

 • 2017.–2018. aastal arendatakse ja juurutakse digisaatekirju õendusabis ja haiglaravile suunamiseks.

 • 2018.–2019. aastal on arendustegevuste keskmes digisaatekirjade kasutuselevõtt uuringutele ja protseduuridele ning mitte-tervishoiuspetsialistide vastuvõtule suunamisel.

Lõpusirgel on tehniline üleminek perearsti väljastatavatelt ambulatoorse visiidi pabersaatekirjadelt digisaatekirjadele. Järgmistel aastatel on plaanis digitaliseerida ka õendusabi ja haiglaravi saatekirjad. 

 • 2017. aasta lõpuks peaksid perearstid kõik saatekirjad eriarstile edastama digitaalselt TIS-i kaudu.
 • 2017. aasta juunist augustini saatsid 99% perearstidest TIS-i digisaatekirju , st kõigil perearstidel on tehniline võimekus olemas, kuid mitmetel põhjustel ei vormistata saatekirju siiski veel alati digitaalselt. 2017. aasta juunist augustini saatsid TIS-i e-konsultatsiooni saatekirju  52% perearstidest. Samuti vajab parandamist saatekirjade sisuline kvaliteet.
 • Nii sotsiaalministeerium, TEHIK kui ka haigekassa jälgivad digisaatekirjadele ülemineku protsessi ning tegelevad koostöös Eesti Perearstide Seltsi ja IT arendajatega probleemide lahendamisega.

 

 Milleks on saatekirja vaja?

 • Patsiendi suunamisel eriarstile tuleb alati vormistada saatekiri, vähemalt kõigi nende erialade puhul, kus see on seadusega nõutav. Saatekiri on vajalik nii patsiendi suunamisel perearstilt eriarstile kui ka eriarstilt eriarstile.

 • Saatekiri väljastatakse patsiendile ainult meditsiinilisel näidustusel. Saatekirjal peab olema selgelt esitatud meditsiiniline küsimus või hüpotees, mis põhjendab patsiendi eriarstile suunamise vajalikkust. Anamneesist tuleb saatekirjale lisada ainult asjakohane ja põhjendust toetav info.

 • Digisaatekirja pole võimalik kaotada - kõiki oma saatekirju saab patsient näha riiklikus patsiendiportaalis digilugu.ee.

 Perearst saab eriarstiga konsulteerida ka e-konsultatsiooni kaudu

●      Vajadusel võib perearst kasutada ka e-konsultatsiooni teenust Sel juhul  saadab perearst patsiendi raviga seotud küsimuse läbi tervise infosüsteemi otse eriarstile. Küsimus vaadatakse  eriarsti poolt läbi ning konsulteeritakse perearsti patsiendi edasise käsitluse suhtes või patsient kutsutakse eriarsti vastuvõtule st patsient võetakse eriarsti poolt üle. Perearst teavitab alati patsienti kui ta eriarstilt e-konsultatsiooni küsib ning palub ka patsiendi kontakttelefoni, mis märgitakse saatekirjale.

●   Eriarst annab perearstile tervise infosüsteemi kaudu tagasisidet hiljemalt nelja tööpäeva jooksul. Kui eriarst otsustab patsiendi vastuvõtule kutsuda, siis võetakse patsiendiga, arvestades terviseprobleemi kiireloomulisust, ühendust kuni kuue tööpäeva jooksul, mistõttu on oluline, et patsiendi antud telefoninumber oleks korrektne ja patsient ise sel perioodil telefoni teel kättesaadav.

 Mis muutub pabersaatekirjade asendumisel digisaatekirjadega?

 • Digisaatekiri peab olema patsiendil olemas enne, kui ta hakkab end registreerima eriarsti vastuvõtule, kuna see on broneeringu tegemise aluseks. Digisaatekirja olemasolu kontrollitakse broneeringu tegemisel.

 • Patsiendile tuleb selgitada, et tegemist on digisaatekirjaga ja see saadetakse tervise infosüsteemi.

 • Patsiendi soovil võib perearst anda patsiendile meeldetuletuseks kaasa ka kirjaliku meelespea. Digisaatekirja väljatrükkimist, sh allkirjastamist ja tembeldamist, tuleks  vältida, et inimesele ei jääks vale muljet, nagu tegemist oleks pabersaatekirjaga.  Ka haigla registratuuri töötajal on  üleminekuperioodil  keeruline aru saada, kas tegemist on väljatrüki või pabersaatekirjaga.

 • Patsiendile tuleb selgitada, et broneeringu tegemise alus on digisaatekiri ning väljatrükk  ega ükski muu paber ei asenda digisaatekirja. Aega saab broneerida ainult digisaatekirja alusel.

 • Juhul, kui arstil ei õnnestu vastuvõtu ajal digisaatekirja koostada/tervise infosüsteemi saata, siis võib ta selle patsiendiga kokkuleppe korral koostada/tervise infosüsteemi saata ka hiljem, kuid tuleb arvestada, et patsiendil on võimalik aega broneerida vaid digisaatekirja alusel.

 • Isikule, kellel ei ole Eesti isikukoodi, väljastatakse pabersaatekiri.

 • Saatekirja eriarstile saab väljastada vaid perearst või teine eriarst. Õendusala töötajal ei ole õigus eriarstile saatekirja vormistada (v.a. iseseisva õendusabi osutamise korral). See tähendab, et eriarsti saatekirjal peab olema koostajaks ja kinnitajaks märgitud alati arsti nimi – isegi juhul, kui õde selle vastavalt arsti suunistele täidab. 

 Mida peab patsient kindlasti teadma digisaatekirjadest?

 • Patsiendile tuleb selgitada, et tegemist on digisaatekirjaga,  mis saadetakse tervise infosüsteemi. Pabersaatekirju enam ei anta.

 • Saatekirja ei väljastata patsiendile tagasiulatuvalt. Näiteks olukorras, kus  eriarsti vastuvõtt juba käib või on ära toimunud, ei ole perearstil enam võimalik sellele vastuvõtule digisaatekirja väljastada. 

 • Patsiendile tuleb selgitada, et digisaatekirjal on kehtivusaeg. See on aeg, mille jooksul on võimalik saatekirjaga vastuvõtuaega broneerida. Vastuvõtt võib toimuda ka hiljem, pärast saatekirja kehtivusaja lõppu, st kui patsiendil on kehtiva digisaatekirja alusel aeg broneeritud, siis ei pea saatekiri arsti vastuvõtu päeval enam kehtiv olema.  Kehtivusaeg on perearstide programmides vaikimisi kuus kuud, kuid saatekirja koostaja saab seda vajadusel ise muuta. 

 • Patsiendile tuleb selgitada, et digisaatekirjaga saab broneerida korraga ainult ühe aja. Broneeringu tegemisel kontrollitakse digisaatekirja olemasolu ja seda, kas see on juba seotud mõne broneeringuga.

 • Patsiendil on uut aega sama saatekirja alusel võimalik broneerida vaid juhul, kui kehtiv vastuvõtuaeg on tühistatud. Patsiendiportaalist on patsiendile nähtavad mõlemad – nii väljastatud kui ka broneeringuga seotud saatekirjad.

 • Ka juhul, kui patsient jätab vastuvõtule ilmumata või arst/teenuseosutaja tühistab vastuvõtuaja, vabastatakse saatekiri vanast broneeringust ja patsient saab seda kasutada uue aja broneerimiseks, kui saatekirja kehtivusaeg pole läbi.

 Kui patsient on eriarsti vastuvõtul ära käinud 

 • Kui eriarsti juures selgub, et patsient vajab teise eriarsti vastuvõttu, siis vormistab uue  saatekirja seesama eriarst. Patsient ei pea minema saatekirja saamiseks tagasi oma perearsti juurde.

 • Kui eriarst jätab patsiendi enda juurde jälgimisele ja vastuvõtu graafik on avatud selle ajani, mil ta patsienti tagasi kutsub, broneerib eriarst ise patsiendile uue aja ja  saatekirja vormistama ei pea. Juhuks kui patsiendil on vaja vastuvõtuaega muuta, antakse talle selle tarvis kontaktnumber / e-posti aadress vms.

 • Kui eriarst jätab patsiendi enda juurde jälgimisele ja vastuvõtu graafik pole veel avatud selle ajani, mil ta patsienti tagasi kutsub, siis vormistab eriarst patsiendile tavalisel ambulatoorse saatekirja vormil  nn tagasikutse saatekirja. Patsient ei pea sel juhul uuesti pöörduma perearsti poole saatekirja saamiseks, vaid võib olla kindel, et saab eriarsti väljastatud saatekirjaga uue vastuvõtuaja broneerida. Juhul, kui haiglal ei ole tehnilistel põhjustel võimalik tagasikutse saatekirja vormistada, antakse patsiendile kirjalik meelespea, mille alusel on võimalik uut aega broneerida.

 • Ravi lõppedes peab eriarst alati ravikokkuvõttesse ehk epikriisi märkima, kas ta jätab patsiendi enda jälgimisele või suunab tagasi perearsti jälgimisele. Perearst saab seda infot tervise infosüsteemi kaudu vajadusel kasutada.