DRG

DRG kui üks Eestis kasutatav tasustamismeetod aitab suurendada ravikindlustusvahendite kasutamise efektiivsust, soodustab tervishoiuteenuse osutajate huvi raviprotsessi kulutõhususe ja ravi järjepidevuse suurendamiseks. DRG süsteemi kasutamise strateegiline eesmärk on aidata kaasa ravikindlustusvahendite kasutamise efektiivsuse suurendamisele. DRG-põhine rahastamine suurendab teenuseosutajate motivatsiooni raviprotsessi optimeerida, andes samas võimaluse oma tegevusi ja kulutusi analüüsida ning kontrollida.

Loe lähemalt: 

 
NordDRG grupeerimisloogika Eesti versioonid

2018. a DRG grupeerimisloogika (Excel)

2014 a.  grupe versioonerimisloogika (Excel)

20122012. aasta grupeerimisloogika põhidiagnoosid kategooriati

20102003

DRG hinnad ja erandite piirid

DRG kaalud

Ülevaade NordDRG 2018.a. grupeerimisversiooni rakendamisega kaasnevatest muudatustes

NCSP

● NCSP loend 2018

● NCSP loend 2016

● NCSP versioon 2014 - (xls) - kehtiv alates 01.01.2014

● NCSP versioon 2012 (xls) - kehtis kuni 31.12.2013

● NCSP versioon 2010 (pdfxls) - kehtis kuni 31.12.2011

● versioon 1.6 loend (pdfxls) - kehtis kuni 31.12.2009 

Kodeerimisjuhendid

● Sünnitusabi ja günekoloogia ravijuhtude kodeerimise juhend 
● Hematoloogiliste ravijuhtude kodeerimise juhend

Artiklid

● Jarno ja Triin Habicht "Erinevad tasustamise süsteemid tervishoius" 
● Jarno ja Triin Habicht "Ülevaade DRG-süsteemi ajaloost ja ülesehitusest" 
● Jarno ja Triin Habicht "Juhupõhine NordDRG süsteem" 
● Triin Habicht "DRG- põhine statsionaarse eriarstiabi tasustamine 2004. aastal"

Analüüsid

● Ravijuhtude kodeerimise hindamine Haigekassa andmebaasi ning ravidokumentide põhjal

Casemix süsteemidega seotud organisatsioonid 

● Patient Classification Systems International koduleht 
● Nord Casemix center koduleht

DRG grupeerimise ja tasustamise reeglid

DRG e. diagnoosipõhise komplekshinna põhise rahastamise protsessis eristatakse kahte etappi:

1. DRG rühmadesse grupeerimine
2. DRG põhine rahastamine

 

1. DRG-sse grupeerimisele kuuluvad:

● Statsionaarsed raviarved (edaspidi RA) (ravitüüp 2 ja 15 ) ( välja arvatud RA , millel on valmisoleku tasu koodiga 2280K või teenuse kuutasu kood 2294K )

● Päevaravi (ravitüüp 19) RA, millele on märgitud tervishoiuteenuste kood 3076 (päevakirurgia voodipäev) või 1M2110 (tehisabort naise enda soovil (koos anesteesiaga).

2. DRG põhisele rahastamisele ei kuulu järgmistel tingimustel DRG-desse grupeerunud raviarved (DRG erandid):

 ● järgarved;

 ● RA  põhierialad on: 

- psühhiaatria (RA põhieriala kood ‘A50’, ‘V50’, ‘A51’, ’V51’),

- taastusravi (RA põhieriala kood ‘A98’, ‘V98’),

- esmane järelravi (RA põhieriala kood ’A98’, ‘V10’),

- kutsehaigused (RA põhieriala kood ’V19’)

- põhihaigus tuberkuloos  (RA põhieriala kood ‘V44’);

● RA põhidiagnoos on Z51.1 või Z51.2;

● RA, mille teenustepõhine summa ei jää vastava DRG alumise ja ülemise hinnapiiri vahele (ehk hinnaerandid);

● RA, mille lõpetamisel suunatakse statsionaarsel või päevaravil viibinud kindlustatud isik vahetult edasi statsionaarsele ravile (v.a iseseisvale statsionaarsele õendusabile või statsionaarsele taastusravile) kas kohalikust haiglast piirkondlikku, kesk- või üldhaiglasse; üldhaiglast ja arengukavas nimetamata tervishoiuteenuse osutaja juurest piirkondlikku või keskhaiglasse või keskhaiglast piirkondlikku haiglasse;

 ● RA, mille alustamiseks on kindlustatud isik statsionaarselt või päevaravilt vahetult edasi suunatud statsionaarsele ravile (v.a iseseisvale statsionaarsele õendusabile või statsionaarsele taastusravile) kas kohalikku haiglasse piirkondlikust, kesk- või üldhaiglast; üldhaiglasse või arengukavas nimetamata tervishoiuteenuse osutaja juurde piirkondlikust või keskhaiglast või keskhaiglasse piirkondlikust haiglast;

 ● RA, mille alustamise ja lõpetamise kuupäev on sama ning RA-le on märgitud transluminaalse endoskoopia protseduuri NCSP kood või koodid, operatsioonituba mittevajava kirurgilise protseduuri NCSP kood või RA-l puudub NCSP kood;

 ● RA, millel on üks või mitu järgmistest TTL koodidest:

 • 206R Bioloogiline ravi omalizumabiga kroonilise spontaanse urtikaaria korral, 1 mg
 • 221R - 1. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia ja juveniilse idiopaatilise artriidi korral, 4-nädalane ravikuur
 • 222R - 1. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim Crohni tõve ja haavandilise koliidi korral, 4-nädalane ravikuur
 • 223R - 1. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, 4-nädalane ravikuur), 224R (2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim  reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia ja juveniilse idiopaatilise artriidi korral, 4-nädalane ravikuur
 • 225R - 2.valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim Crohni tõve ja haavandilise koliidi korral, 4-nädalane ravikuur,
 • 226R - 2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, 4-nädalane ravikuur,
 • 227R Bioloogiline ravi mepolizumabiga astma korral, 4-nädalane ravikuur
 • 238R Hulgimüeloomi ravikuur daratumumabiga, 1 manustamiskord
 • 239R Pompe tõve ensüümasendusravi alglükosidaas alfaga, 50mg
 • 247R Bioloogiline ravi hiidrakulise arteriidi korral, 4-nädalane ravikuur
 • 248R Kopsukasvaja ja klassikalise Hodgkini lümfoomi ravi pembrolizumabiga, 3-nädalane ravikuur
 • 251R Gaucher’ tõve ravi eliglustaadiga, 84 mg    
 • 252R Haigust modifitseeriv bioloogiline ravi raske atoopilise dermatiidi korral, 4-nädalane ravikuur
 • 332R Gaucher' tõve 1. tüübi ensüümasendusravi 1 TÜ või miglustaatravi 4,78 mg korral
 • 335R Fabry tõve ensüümasendusravi toimeainetega agalsidase beeta 1mg või agalsidase alfa 0,2 mg
 • 345R Bioloogiline ravi omalizumabiga astma korral, 1 mg,
 • 346R Sclerosis multiplex’i ravi leukotsüütide migratsiooni pärssiva ravimiga, 4-nädalane ravikuur
 • 349R Sclerosis multiplex’i ravi alemtuzumabiga, üks viaal (12 mg)
 • 393R Süsteemse erütematoosse luupuse bioloogiline ravi rituksimabiga, 4-nädalane ravikuur,
 • 396R Paroksüsmaalse öise hemoglobinuuria ravi ekulizumabiga, 1 viaal    
 • 398R Kõrgriski neuroblastoomi ravi beetadinutuksimabiga, 1 viaal (20 mg)
 • 404R Dabigatraani toime spetsiifiline blokeerimine idarutsizumabiga, 5 g
 • 440R ANCA-ga assotsieerunud vaskuliitide (Wegeneri granulomatoos, mikroskoopiline polüangiit) ravi rituksimabiga, 1 manustamiskord
 • 489R Metotreksaadi toksilise plasmakontsentratsiooni ravi glükarpidaasiga, 1000 TÜ
 • 492R Ravi süstitava atüüpilise antipsühhootikumi depoovormiga, 4 nädalane ravikuur

Lisavahenditega seostud koodid:

 • 2818L Kõhuaordi endovaskulaarne stentprotees
 • 2819L Toarakaalaordi endovaskulaarne stentprotees
 • 2520L Südame poolkuuklapi endovaskulaarne protees (TAVI)
 • 2511L Südame vatsakest/vatsakesi toetav seade (VAD)
 • 2730L Intratekaalse baklofeenravipumba komplekt
 • 2680L Alalõualiigese unilateraalne endoprotees  
 • 2681L Alalõualiigese bilateraalne endoprotees
 • 2909L Kusepõiesfinkteri protees
 • Kehavälise viljastamise (IVF) ja embrüo siirdamisega seotud koodid 2208K ja 2281K
 • Kuulmisimplantatsioonidega seotud koodid: 2288K, 2276K
 • Brahhüteraapia kood: 7436
 • Hematoloogia ravikuuridega seotud koodid: 4081, 4084, 4085,4091, 4094 ja 4095
 • Lennutranspordi koodid: 3072, 3073, 3085, 3086

Organsiirdamistega seotud teenusekoodid:

 • 50310 Elusdoonori neeru eemaldamine siirdamiseks
 • 80304 Surnud doonori neerude käitlus siirdamiseks, sh neeru eemaldamine
 • 80303 Neeru siirdamine
 • 359R Neerusiirdamise järgne ravimikomplekt 1.-3. päeval, ühe päeva raviannus
 • 360R Neerusiirdamise järgne ravimikomplekt 4.-30. päeval, ühe päeva raviannus
 • 0Y2101 Surnud doonori maksa käitlus siirdamiseks, sh maksa eemaldamine
 • 0J2124 Maksa siirdamine
 • 357R Maksasiirdamise järgne ravimikomplekt 1.-7. päeval, ühe päeva raviannus
 • 358R Maksasiirdamise järgne ravimikomplekt 8.-35. päeval, ühe päeva raviannus
 • 100407 Surnud doonori kopsude käitlus siirdamiseks, sh kopsu eemaldamine
 • 100408 Kopsu siirdamine
 • 354R Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 1.-10. päeval, ühe päeva raviannus
 • 355R Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 11.-42. päeval, ühe päeva raviannus
 • 356R Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 43.-90. päeval, ühe päeva raviannus
 • 1F2108 Surnud doonori südame käitlus siirdamiseks, sh südame eemaldamine

Hematoloogiliste haiguste raviga seotud koodid:

 • 8101 Külmutatud vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude sulatamine ja siirdamine
 • 8102 Allogeensete vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude siirdamine ja patsiendi jälgimine
 • 8103 Vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude käitlemine ja säilitamine
 • 8104 Luuüdi kogumine
 • 8105 Vereloome tüvirakkude/terapeutiliste rakkude aferees
 • 8106 Luuüdi separeerimine rakuseparaatoril
 • 372R Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem IVE
 • 373R Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem R-IVE
 • 374R Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem IED
 • 375R Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem Cyclo
 • 376R Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem pleriksafooriga
 • 377R Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem BuCy
 • 378R Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem TreoFlu
 • 379R Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem FB4
 • 380R Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem Cy+ATG
 • 381R Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem FB2
 • 382R Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem BEAM
 • 383R Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem FluMel
 • 384R Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem HD-Mel
 • 386R Vereloome tüvirakkude siirdamisjärgne ravikuur sugulasdoonori ja registridoonori korral, üks ravipäev
 • 387R Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem etoposiidkarboplatiin- tsüklofosfamiid
 • 400R Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem R-DHAP
 • 401R Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem DHAP
 • 402R Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem R-AraC
 • 403R Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem TaxiP
 • 348R Epstein-Barr’i viiruse ravi rituksimabiga, 375 mg
 • 66619 HLA klass I alleelide madala resolutsiooniga määramine PCR-meetodil
 • 66620 HLA klass II alleelide madala resolutsiooniga määramine PCR-meetodil
 • 66621 HLA klass I, II alleelide kõrge resolutsiooniga subtüpiseerimine PCRmeetodil;

DRG põhise rahastamise korral tasutakse raviarve 70% ulatuses selle DRG piirhinnast, millesse raviarve on grupeerunud ning 30% ulatuses raviarve teenuste põhisest hinnast.

Muudel juhtudel on DRG-osakaal 0 ehk raviarve eest maksmine toimub 100% raviarve teenustepõhise summa alusel.

 

 

DRG tagasiside kuni 2008 / aruanded

Alates 2004. aasta 1. aprillist rakendab Eesti Haigekassa statsionaarse eriarstiabi ja päevakirurgia rahastamisel osaliselt juhupõhist rahastamist – DRG-süsteemi. DRG-süsteemi rakendamise üks eesmärk on suurendada tervishoiuteenuse osutaja motivatsiooni ravikindlustusvahendite efektiivsemaks kasutamiseks. Rahvusvaheline kogemus on näidanud, et see saab toimuda vaid osapoolte aktiivse suhtlemise ja koostöö tulemusel.

Haigekassa alustas 10. novembrist 2005. a haiglavõrgu arengukava raviasutustele regulaarset (kvartaalset) DRG tagasiside andmist.

Üldandmed

Tagasiside kajastab üldandmeid DRG-desse grupeerunud raviarvete jaotuse ja erandite % (erandite osakaalu kõigist grupeerunud raviarvetest) kohta erialade ja DRG-de kaupa ning esialgu kaht tegevusindikaatorit – statsionaarse ravi keskmist haiglasviibimise kestus (ALOS, average length of stay) ning intensiivravi hulka sellest (int_ALOS) erialade kaupa.

Tegevusindikaatorid

Tegevusindikaatoritena on tagasisides toodud ALOS (average length of stay) ja intensiivravi hulk sellest (int_ALOS). ALOS väljendab keskmist haiglas viibimise kestust päevades (arvutatakse ainult statsionaarsetel raviarvetel arve alustamise ja lõpetamise kuupäeva järgi). Kuna ravijuhtude struktuuri analüüsid on näidanud pidevat intensiivravi osakaalu tõusu ajas võrreldes teiste tervishoiuteenustega, siis võtsime tagasiside andmetes kasutusele keskmise intensiivravi kestuse näitaja (int_ALOS). Int_ALOS väljendab keskmist intensiivravis (kõik intensiivravi tüübid kokku) viibimise kestust päevades ühe ravijuhu kohta ning arvutatakse üle kõigi statsionaarsete raviarvete (k.a. need ravijuhud, mis ei vajanud intensiivravi). Intensiivravina käsitletakse järgmisi statsionaarseid tervishoiuteenuseid (voodipäevad):

 • I astme intensiivravi (kood 2044)
 • II astme intensiivravi (2045)
 • III astme intensiivravi (2046)
 • IIIA astme intensiivravi (2059)
 • kuvöös (2024) (kuni 31.12.2005)
 • neonatoloogia (2034)

Lisaks üldisele infole ravijuhtude jaotumisest, saab tagasiside andemete alusel kaudselt hinnata ka ravijuhtude kodeerimise kvaliteeti. DRG-loogika rakendumine praktikas ning seeläbi ka kogu süsteemi toimimise efektiivsus saab alguse andmekvaliteedist ehk sellest, kas ravijuht on läbi baasklassifikaatorite (RHK-10 ja NCSP) süsteemi kirjeldatud õigesti, st kasutatud haiguste ja kirurgiliste protseduuride koodid vastavad tegelikule olukorrale. Oma olemuselt sarnaste ravijuhtude ühte DRG-sse grupeerumine on eriti oluline DRG piirhinna kujunemisel. Esimese ülevaate kodeerimise olukorrast annab ravijuhtude jaotus DRG-de vahel. Näiteks on igas põhidiagnoosi rühmas (MDC, main diagnostic category) vähemalt kaks nn rest-DRG-d (nt DRG 384 “Muud rasedusaegsed haigused, tüsistusteta”), millesse peaksid grupeeruma harvem esinevad ja ebatüüpilised ravijuhud. Ebatäpne ja liiga üldine kodeerimine (täpsustamata koodide kergekäeline kasutamine) võib põhjustada ravijuhu grupeerumist rest-DRG-desse, kuigi oma olemuselt ei pruugi see olla ebatüüpiline ravijuht. Infot kodeerimise põhjalikkusest annab ka nn paariliste DRG-de (sama DRG kaasuvate haigusteta ja kaasuvate haigustega) raviarvete hulkade omavaheliste proportsioonide võrdlemine.

Igasugune andmete tõlgendamine ja järelduste tegemine eeldab põhjalikumat analüüsi ning konkreetse raviasutuse tausta tundmist. Seetõttu edastab haigekassa andmed ilma kommentaarideta.

Tagasiside vormi ja sisu edasine arendamine

Tagasiside vormi ja sisu täiendatakse pidevalt, vastavalt partneritepoolsetele ettepanekutele ja haigekassa aruandlussüsteemi võimalustele.

Tagasiside koondaruanded:

DRG tagasiside 2008. aasta 
DRG tagasiside 2008. aasta III kvartal 
DRG tagasiside 2008. aasta II kvartal 
DRG tagasiside 2008. aasta I kvartal

DRG tagasiside 2007. aasta 
DGR tagasiside 2007. aasta III kvartal 
DRG tagasiside 2007. aasta II kvartal 
DRG tagasiside 2007. aasta I kvartal

DRG tagasiside 2006. aasta 
DRG tagasiside 2006 III kvartal
DRG tagasiside 2006 II kvartal 
DRG tagasiside 2006 I kvartal 

DRG tagasiside 2005 
DRG tagasiside 2005 III kvartal 

2003 II poolaasta andmetel DRG jaotus