Töövõimetuslehe andmete edastamine

Töövõimetuslehtede edastamine

Eestis on kasutusel elektrooniline töövõimetusleht (E-TVL ). E-TVL teenuse kasutamiseks on tööandjal vaja liituda teenusega riigiportaalis www.eesti.ee.

Töövõimetuslehtede andmete elektrooniline täiendamine on tööandjatele kohustuslik. Haigekassa soovitab asutuse sisekorraeeskirjas reguleerida, kuidas töötaja oma haigestumisest ja tööle naasmisest tööandjat teavitab (telefoni teel, suusõnaliselt, e-kirjaga jne).

Teavitusteenuse tellimine tööandja andmete ootel olevatest töövõimetuslehtedest

Teavitusteenusega saavad liituda Äriregistris registreeritud ettevõtted ning riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused. Teavituse saab tellida teenuse  teavituskalendrist. Teavitus saadetakse  e-posti aadressile.

Teavitusteenust ei saa tellida ja ametlikku e-posti suunata ettevõtted, millel on Äriregistris esindusõiguse erisus (nt: B kaardil on kahel juhatuse liikmel koos esindusõigus; ettevõtte juhatuse liige on välismaalane, kellel puudub Eesti isikukood).

Teavituse saatmine

Esimene teavitus saadetakse tööandjale järgmisel päeval pärast töövõimetuslehe andmete laekumist haigekassa andmekogusse. Kui tööandja omapoolseid andmeid ei lisa, saadetakse teine teavitus 30. päeval  ja kolmas teavitus 76. päeval pärast töövõimetuslehe andmete laekumist haigekassa andmekogusse.

NB!

  • Kui tööandja lisab omapoolsed andmed töövõimetuslehele arsti andmete saabumise päeval haigekassa andmekogusse, teavitust ei saadeta.
  • Kui isikul on mitu tööandjat ning üks tööandja lisab omapoolsed andmed töötaja töövõimetuslehele arsti andmete saabumise päeval haigekassa andmekogusse, ei saadeta teavitust ka teistele tööandjatele.

Liitumine Äriregistris olevale asutusele

Töövõimetuslehe andmete elektroonilise edastamise teenus on juriidilistele isikutele ja Äriregistris registreeritud FIE- le kättesaadav riigiportaalis.

Sisenemine riigiportaali toimub ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga vahendusel. Andmete edastamiseks valige pärast sisenemist esindaja roll.

Palume tutvuda teenuse kasutamise juhendiga (uuendatud 12.01.2017).

Ettevõtte registrikaardile kantud isikule (juhatuse liige, ainuõiguslik esindaja) antakse riigiportaali sisenemisel automaatselt ettevõtte administraatori õigus, millega saab kõiki teenuseid kohe kasutada. Kui administraator soovib anda teenuse kasutamiseks õiguse mõnele teisele töötajale, saab seda teha riigiportaalis.

Kui riigiportaalis tekib teenuse kasutamise õigustega probleeme, kirjutage riigiportaali kasutajatoele e-posti aadressil help@ria.ee

Tööandja andmete edastamise teenuse kasutamisel tekkinud küsimustele vastab Eesti Haigekassa klienditelefonil 669 6630 või e-maili aadressil info@haigekassa.ee.

 

 

Liitumine  riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusele

Töövõimetuslehe andmete elektroonilise edastamise teenus asub riigiportaalis: https://www.eesti.ee/est/teenused/ametnik/tervis_ja_tervisekaitse/toovoimetuslehtede_taiendamine

Sisenemine riigiportaali toimub ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga vahendusel. Andmete edastamiseks valige pärast sisenemist ametniku roll.

Palume tutvuda teenuse kasutamise juhendiga (uuendatud 12.01.2017).

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused vajavad administraatori määramist riigiportaali kasutajatoe abiga juhul, kui seda ei ole varem tehtud või soovitakse administraatorit vahetada.

Administraatori määramise taotlus (vorm doc või odt formaadis) peab olema allkirjastatud allkirjaõigusliku isiku/isikute poolt. Taotluse võib saata digitaalselt allkirjastatuna help@ria.ee või postiga: Riigi Infosüsteemi Amet Pärnu maantee 139a, Tallinn 15169 

Asutuse administraator saab kõiki teenuseid koheselt kasutada. Kui administraator soovib anda õiguse teenuse kasutamiseks mõnele teisele töötajale, saab seda teha riigiportaalis.

Kui riigiportaalis tekib teenuse kasutamise õigustega probleeme, kirjutage riigiportaali kasutajatoele e-posti aadressil help@ria.ee

Tööandja andmete edastamise teenuse kasutamisel tekkinud küsimustele vastab Eesti Haigekassa klienditelefonil 669 6630 või e-maili aadressil info@haigekassa.ee.

 

 

Mitteresidendist tööandja töötaja töövõimetuslehe andmete edastamine

Mitteresidendist tööandjal ei ole võimalik riigiportaalis www.eesti.ee E-TVL teenust kasutada, kuna ettevõte ei ole registreeritud Eesti Äriregistris.

Mitteresidendist tööandjale edastab haigekassa töövõimetuslehtede andmed koos tööandja tõendi vormiga. Edastatud dokument on tööandjale aluseks haigushüvitise määramiseks ja maksmiseks.

Selleks, et haigekassa saaks töötajale määrata ja maksta töövõimetushüvitist, palume täidetud tööandja tõend tagastada:

● e-posti teel aadressile  info@haigekassa.ee;
● postiga või tuues kohale Lastekodu 48, Tallinn 10144.

Lisainfo

Haigekassa ei maksa kindlustatule töövõimetushüvitist nende lehtede eest, mis on esitatud haigekassale hiljem, kui 90 kalendripäeva pärast lehele märgitud tööle asumise päeva. Juhul kui töötajal jääb hüvitis saamata tööandja süül, on töötajal õigus lähtuvalt võlaõigusseadusest nõuda tööandjalt tekkinud kahju hüvitamist.