Kliinilised auditid

Kliiniline audit on kvaliteedi parendamise protsess, mille eesmärk on parendada patsientide ravi ja ravitulemusi, hinnates neid süstemaatiliselt kindlate kriteeriumitega ning rakendades vajalikke muudatusi kas üksikisiku, struktuurüksuse/asutuse või teenuse tasemel.

Kliiniline audit on üks võimalik viis arendada tervishoiukvaliteeti. Kliiniliste auditite abil on võimalik soodustada parimat praktikat tervishoius ning parendada nii teenuse osutamise sisemist korraldust kui ka selle tulemit kasutajate jaoks. Kliinilise auditi käigus hinnatakse patsientide ravi ja ravitulemusi kindlate kriteeriumite alusel ja lõpptulemusena koostatakse auditi lõppraport. Kliinilise auditi tulemusi tutvustatakse tagasisideüritusel ja planeeritakse järeltegevused lähtuvalt auditi soovitustest. Kliiniliste auditite kokkuvõtteid avaldatakse haigekassa kodulehel alates aastast 2007. Kokkuvõtted lisatakse kodulehele auditi lõppraporti valmimise järgselt.

 Kliiniliste auditite teemad kinnitab haigekassa juhatus. Teemade valikul lähtutakse järgmistest kriteeriumitest:

 • erinevused tervishoiuteenuse osutajate ravitegevuses;
 • suurenenud kulud;
 • hindamaks raijuhendite või järelauditis esitatud soovituste rakendumist;
 • tõstatunud kvaliteediprobleemid.

Kliiniliste auditite käsiraamat (eesti keelesvene keeles)

Auditeerijatele: Auditeerimise keskkond 

2019. a töös olevad auditid

 1. Müeloomtõvega patsiendi käsitlus Eesti haiglates.
 2. Taastusravi- ja rehabilitatsioonisüsteemi korraldus.

 3. Enneaegse vastsündinu perinataalperioodi käsitlus.

 4. Akuutpsühhiaatria (tahtest olenematu ravi korral) teenusel viibivate orgaaniliste psüühikahäiretega-, skisofreenia ja psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäiretega diagnoosidega patsientide ravi kvaliteet.

 5. Perioperatiivse ägeda valu käsitlus.

Auditite kokkuvõtted 2014-2018

2018

 1. Südamepuudulikkusega patsientide ravi kvaliteet (eriarstiabis). Kokkuvõte
 2. Ärevushäire käsitlus esmatasandil. Kokkuvõte
 3. Astma käsitlus esmatasandil. Kokkuvõte 

2017

 1. Täiskasvanute kõrgvererõhktõve käsitlus esmatasandil. Kokkuvõte

 2. Teist tüüpi diabeedi käsitlus esmatasandil. Kokkuvõte

 3. Kliiniline audit „Iseseisva statsionaarse õendusabi kvaliteet ja põhjendatus“. Kokkuvõte

 4. Kliiniline audit  „Iseseisva antenataalse ämmaemandusabi kvaliteet“. Kokkuvõte

2016

 1. Kliiniline audit  „Depressiooni diagnostika ja ravi esmatasandil“. Kokkuvõte
 2. Kliiniline audit "Alaseljavaluga patsiendi diagnostika ja ravi kvaliteet esmatasandil". Kokkuvõte
 3. Eksperthinnang „Raseduskriisi nõustamise kvaliteet“. Kokkuvõte

2015

 1. Emakakaelavähi ja munasarjavähi patsientide diagnostika ja ravi kvaliteet aastatel 2012-2013. Kokkuvõte
 2. Sepsise ravi kvaliteet. Kokkuvõte
 3. Kliiniline audit "Ägeda kõhu diagnostika ja ravi kvaliteet".  Kokkuvõte
 4. Prostata kartsinoomi (C61) ravi aastal 2014. Kokkuvõte
 5. Kliiniline audit „ Virvendusarütmiaga patsiendi käsitlus Eesti Haiglates“. Kokkuvõte

2014

 1. Bariaatrilise ravi kvaliteet. Kokkuvõte 
 2. Naha melanoomi diagnostika ja ravi 2012.a esmashaigestunud patsientidel. Kokkuvõte
 3. Kõrgvererõhktõvega (I10) patsientide nõustamine perearstikeskustes. Kokkuvõte

Auditite kokkuvõtted 2007 - 2013

2013 

 1. Iseseisva antenataalse ämmaemandusabi kvaliteet. Kokkuvõte.
 2. Insuldiravi põhjendatus ja kvaliteet. Kokkuvõte
 3. Järelaudit - Müokardiinfarkti haige käsitlus Eesti haiglates. Kokkuvõte auditi aruandest
 4. Äge pankretatiit - järelauditi kokkuvõte
 5. Kuni 7aastaste laste antibakteriaalse ravi põhjendatus perearstiabis. Kokkuvõte auditi aruandest

2012

 1. Ortodontilise raviteenuse hindamine (II etapp) – kokkuvõte auditi aruandest 
 2. Prostata kartsinoomi ravi hindamine (II etapp) - kokkuvõte auditi aruandest 6.12.2012
 3. Kokkuvõte veresoontekirurgia järelauditist

2011

 1. Kokkuvõte kliinilisest auditist „Koduõendusteenuse kvaliteet“ 
 2. Kokkuvõte kliinilisest auditist “Intensiivraviteenuse osutamise kvaliteet“

2010

 1. Kokkuvõte kliinilisest auditist “Pärasoolevähi ravi kvaliteet”

 2. Kokkuvõte kliinilisest auditist "Perearstide uuringufondi kasutamine, II osa"

 3. Kokkuvõte kliinilisest auditist "2. tüübi diabeedi diagnostika ja ravi"

 4. Kokkuvõte kliinilisest auditist "Ägeda kõhu diagnostika ja ravi kvaliteet"

 5. Kokkuvõte kliinilisest auditist "Statsionaarse psühhiaatrilise ravi kvaliteet ja põhjendatus"

2009

 1. Kokkuvõte kliinilisest auditist "Insuldiravi põhjendatus ja kvaliteet"
 2. Kokkuvõte kliinilisest auditist "Saatekirjade kvaliteet"
 3. Kokkuvõte kliinilisest auditist "Perearsti uuringufondi kasutamine"
 4. Kokkuvõte kliinilisest auditist “Müokardiinfarkti haige käsitlus Eesti haiglates”
 5. Kokkuvõte kliinilisest auditist “Günekoloogiliste kasvajate ravi Tartu Ülikooli Kliinikumis ja Põhja-Eesti Regionaalhaiglas”

2008

 1. Kokkuvõte kliinilisest auditist “Psühholoogilise kompleksteenuse (kood 7610) osutamise põhjendatus ja kvaliteet statsionaarsel ravil viibivale täiskasvanud patsiendile” 
 2. Kokkuvõte kliinilisest auditist “Logopeedilise teenuse (tervishoiuteenuse koodid 3014 ja 7611) osutamise kvaliteet” 
 3. Kokkuvõte kliinilisest auditist “Veresoontekirurgia kvaliteet veresoontekirurgia osakondades”

2007

 1. Kokkuvõte kliinilisest auditist "Statsionaarse hooldusravi põhjendatus ja kvaliteet"