Kontrastsus:

TUGEV TAVALINE
Vali keel

Sihtvalikud

Tervishoiuteenuste kvaliteedi toetamise ja edendamise üks meetod on sihtvalikute teostamine.

Sihtvalikute teostamise eesmärgiks on ravikindlustushüvitiste määramist ja väljamaksmist tõendavate dokumentide (RkhDok) ning ravidokumentide sissekannete alusel  hinnata ravikindlustushüvitiste õigsusest, avastada võimalikke vigu ning pettuseid, soodustades seeläbi parimate praktikate rakendamist tervishoius sh tagades õige kodeerimise, ravikindlustusraha põhjendatud ja efektiivse kasutamise, ravijuhendite soovituste rakendamise ning kindlustatule kvaliteetse tervishoiuteenuse osutamise.

Ravikindlustushüvitiste määramist ja väljamaksmist tõendavad dokumendid (RkhDok) on tervishoiuteenuse osutaja poolt haigekassale kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse ülevõtmiseks esitatavad dokumendid (raviarve, soodusretsept, meditsiiniseadme retsept) ning kindlustatule haigekassa poolt välja makstud rahaliste hüvitiste alusdokumendid (s.h ajutise töövõimetuse-, hambaravi-, hambaproteesi-, kunstliku viljastamise hüvitise, täiendava ravimihüvitise väljamaksmist kinnitavad dokumendid).

Sihtvalikule eelneb põhjalik planeerimisprotsess, kuhu on kaasatud kõik haigekassa osakonnad. Sihtvaliku teemad võivad tuleneda erinevatest haigekassa tegevustest, näiteks: ravikindlustuse andmekogu analüüsidest ja aruandlusest, kliiniliste auditite tulemustest või ravikindlustushüvitiste paketi arendamisest ja kaasajastamisest. 

Sihtvaliku teema valikul hinnatakse, kas teema on seotud suurte kuludega (suur maht/mõju eelarvele), kas teema on seotud prioriteetse tervishoiu/meditsiini valdkonnaga, kas teema on varasema hindamise jätkutegevus (sh kliiniline audit), kas teemaga on seotud kvaliteediprobleemid (nt kaebused) või hindamistulemused on aluseks muudatustele.  Kõik nimetatud kriteeriumid ei pea esinema üheaegselt, kuid teema on olulisem kui see vastab mitmele kriteeriumile. 

Ravidokumentide hindamisel vaadeldakse ravikindlustushüvitiste määramist ja väljamaksmist tõendavate dokumentide vastavust kehtivatele ravi rahastamise lepingu tingimustele, õigusaktidele, tunnustatud ravi- ja tegevusjuhenditele. 
Haigekassa esitab sihtvaliku tulemuste individuaalsed kokkuvõtted  raviasutustele ja üldkokkuvõtted avaldatakse haigekassa kodulehel. 

 

Sihtvalikute teemad 2020

I poolaasta

 • Histoloogiliste uuringute kodeerimise vastavus raviarvetele kantuga (Kokkuvõte)
 • Täiskasvanute vältimatu hambaravi põhjendatus (Kokkuvõte)
 • Soodusravimi Raxone (idebenoon) väljakirjutamise tingimuste täitmine (Kokkuvõte)
 • Ravimiteenuse 242R (anti-interleukiin-5) kasutamisel TTL-i rakendustingimuste täitmine (Kokkuvõte)
 • Diagnostilisel või ravi eesmärgil elundi/õõne punktsioon (teenus 7005) (Kokkuvõte)
 • Projekti „Noorte reproduktiivtervise alane nõustamine ja seksuaalsel teel levivate infektsioonide ennetamine“ rakendumine (Kokkuvõte)
 • E-konsultatsioon neuroloogia erialal (Kokkuvõte)
 • Ambulatoorselt, päevakirurgias, statsionaaris teostatud operatsioonid kõrva-nina-kurguhaiguste ja üldkirurgia erialal (Kokkuvõte)
 • Covid-19 patsientide ravi Kuressaare Haiglas (Kokkuvõte)

II poolaasta

 • Ravijuhendi "Enneaegse sünnituse ja enneaegse vastsündinu perinataalperioodi käsitlus (RJ-P/15.1-2017)" soovituste rakendamise hindamine (Kokkuvõte)
 • Ravijuhendi "Lamatiste käsitlus - ennetamine ja konservatiivne ravi (RJ-L/6.1-2016)" soovituste rakendamise hindamine (Kokkuvõte)
 • EMO triaaž (Kokkuvõte)
 • Insuldi raviepisoodi kliinilise kodeerimise hindamine (Kokkuvõte)
 • Koduse ventilaatorravi ja koduse hapnikravi ravipäeva kasutamise põhjendatus (Kokkuvõte)
 • Koduse parenteraalse toitmise ja enteraalse toitmise ravipäeva kasutamise põhjendatus (Kokkuvõte)
 • Sihtvalikute koondaruanne 2020 (Kokkuvõte)

Sihtvalikute teemad 2021 I pa

 • Statsionaarne hospiitsravi (teenus 2068) (kokkuvõte)
 • Ravijuhendi "Lapse tervise jälgimine (RJ-Z/29.1-2019)" soovituste hindamine (kokkuvõte)
 • Soodusravimite Tafinlar/Mekinist väljakirjutamise tingimuste täitmise hindamine (kokkuvõte)
 • Ravimiteenuse 252R „Haigust modifitseeriv bioloogiline ravi raske atoopilise dermatiidi korral, 4-nädalane ravikuur“ kasutamise vastavus rakendustingimustele (kokkuvõte)
 • Esmaselt puusaliigese endoproteesimise läbinud isikute raviteekonna kliiniline kodeerimine (kokkuvõte)
 • Ravijuhendi "Bariaatrilise patsiendi käsitlus enne ja pärast kirurgilist sekkumist (RJ-E/12.1-2016)" soovituste rakendamise hindamine (kokkuvõte)