Ravimihanked

Ravimite riigihankeid korraldatakse ja rahastatakse Eesti Haigekassa kaudu. Ravimite soetamine on osa vastavate riiklike tervishoiuprogrammide raames ellu viidavatest tegevustest. Eesti Haigekassa hangib:

  • antiretroviirusravimeid;
  • tuberkuloosiravimeid;
  • vaktsiine ning immuunglobuliine/antitoksiine;
  • antidoote

Eesti Haigekassa sisesed riigihangete korraldamise protseduurireeglid on kehtestatud haigekassa hankekorraga, mis on leitav siit.

Hangitud antiretroviirusravimid ja immuunpreparaadid ladustatakse Terviseameti laos ning tuberkuloosiravimid Tartu Ülikooli Kliinikumi apteegis. Hoiukohtadest jaotatakse ravimid sobival ajal ja vajaminevates kogustes kokkulepitud tervishoiuteenuse osutajate vahel laiali. Ravimid antakse või manustatakse patsientidele tasuta. 

 Antiretroviirusravimid

Eesti Haigekassa hangib kokku 23 antiretroviirusravimit, sh 11 lasteravimit. Ravimite valiku kinnitab hankekomisjon vastavalt kehtivatele ravijuhistele ja ravivajadusele. Täpsem info hangitavate ravimite nimetuste ja koguste osas on leitav hankeplaanis.

 Tuberkuloosiravimid

Eesti Haigekassa hangib kokku 28 tuberkuloosi põhiravimit ja 8 kõrvaltoimeravimit, samuti tuberkuliini teste. Ravimite valiku kinnitab hankekomisjon vastavalt kehtivatele ravijuhistele ja ravivajadusele. Täpsem info hangitavate ravimite nimetuste ja koguste osas on leitav hankeplaanis.

Riigihanked korraldatakse ka tuberkuloosiravimite kesklao teenuse ja transportteenuse (ravimite liikumine kesklaost tervishoiuteenuseosutajateni) tellimiseks.

 Vaktsiinid ja immuunglobuliinid/ antitoksiinid

Eesti Haigekassa hangib kokku 15 vaktsiini ja 6 immuunglobuliini/antitoksiini, samuti tuberkuliini teste. Vaktsiinid hangitakse kooskõlas Sotsiaalministeeriumi immunoprofülaktika ekspertkomisjoni poolt kinnitatud immuniseerimiskavale. Komisjoni kohtumine toimub 1-2 korda aastas´. Täpsem info hangitavate vaktsiinide ja immuunglobuliinide/antitoksiinide nimetuste ja koguste osas hankeplaanis.

NB! Mitmekülgne informatsioon riikliku immuniseerimiskava koostamise, vaktsineerimise korralduse jms kohta on koondatud veebilehele vaktsineeri.ee

 Antidoodid 

Eesti Haigekassa hangib kokku 9 antidooti. Täpsem info hangitavate antidootide nimetustest ja kogustest on hankeplaanis.

NB! Mürgistusteabealane informatsioon sh mürgistuste raviks vajalike vastumürkide osas on leitav Terviseameti Mürgistusteabekeskuse veebilehel.