Perearstikonkursid

Terviseamet viib läbi avalikke perearstikonkursse:
  1.   Nimistu moodustamise õiguse andmiseks.
  2.   Vabanenud nimistule üldarstiabi osutamise korraldamiseks.

Alates  01.07.2022 viib Eesti Haigekassa läbi avalikke perearstikonkursse.  

Hetkel käimasolevad perearstikonkursid: 

 

Kandideerimise tähtaeg 10.07.2022

Kandideerimise tähtaeg 10.07.2022

Kandideerimise tähtaeg 10.07.2022

Kandideerimise tähtaeg 10.07.2022

Kandideerimise tähtaeg 10.07.2022

Kandideerimise tähtaeg 10.07.2022

Kandideerimise tähtaeg 10.07.2022

Kandideerimise tähtaeg 10.07.2022

Kandideerimise tähtaeg 10.07.2022

Perearstikonkursi läbiviimise kord on kehtestatud sotsiaalministri määrusega nr 112 "Avaliku konkursi kord perearsti nimistu moodustamise õiguse andmiseks".

PEREARSTILE ESITATAVAD NÕUDED

Perearstile esitatav põhinõue on perearsti kvalifikatsiooni omamine.
Terviseametil on õigus esitada nimistu moodustamise õigust taotlevale perearstile (kandidaadile) täiendavaid nõudeid perearsti tegevuskohast ja teeninduspiirkonna eripärast tulenevalt.

KONKURSITEADE JA DOKUMENTIDE ESITAMINE

Konkursiteade avaldatakse vähemalt ühes üleriigilise levikuga ajalehes kuu enne dokumentide esitamise tähtaega.
Konkursist võtavad osa need kandidaadid, kelle avaldus koos nõutavate dokumentidega on laekunud Terviseametile teates märgitud tähtpäevaks.

KONKURSI LÄBIVIIMINE

Konkurss viiakse läbi kolmes voorus. Need on dokumendivoor, vestlusvoor ja hindamisvoor.

TÄHTAJAD

Komisjoni koosoleku kutsub komisjoni esimees kokku kümne tööpäeva jooksul avalduste esitamise tähtajast arvates.

Komisjoni koosolekul:

  1. kehtestatakse kandidaatide hindamise kriteeriumid;
  2. kuulatakse ära komisjoni esimehe ülevaade saabunud avaldustest;
  3. otsustatakse kandidaatide esitatud dokumentide alusel nende kandidaatide konkursi vestlusvoorule lubamine ning vajaduse korral täiendava tähtaja andmine puuduvate dokumentide esitamiseks;
  4. määratakse kindlaks kandidaatide vestlusele kutsumise järjekord ja ajakava.

Vestlusvooru lubatud kandidaate teavitatakse vestlusvooru toimumise ajast ja kohast vähemalt viis tööpäeva ette.
Vestlusvoorule järgneb hindamisvoor, milles hinnatakse kandidaadi sobivust dokumendi- ja vestlusvooru tulemuste põhjal.  

NIMISTU KINNITAMINE

Terviseamet kinnitab konkursi võitjale perearsti nimistu.

 

Maarika Liivamäe
Maarika Liivamäe
Peaspetsialist
Partnersuhtluse osakond
maarika.liivamae [at] haigekassa.ee
53489251