Euroopa Liidu info partnerile

Teises Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud isikutele tervishoiuteenuste osutamine

Üldine põhimõte arstiabi osutamisel teises liikmesriigis kindlustatud isikule tema Eestis viibimise ajal

Teises EL liikmesriigis kindlustatud isikul on Eestis viibides õigus vajaminevale arstiabile, kusjuures tervishoiuteenuse vajadus peab olema meditsiiniliselt põhjendatud ja arvesse tuleb võtta teise EL liikmesriigi kindlustatud isiku eeldatavat Eestis viibimise kestust ning tervishoiuteenuse olemust. Arstiabi osutamise ulatus tuleneb erinevate riikide sotsiaalkindlustusskeeme koordineerivast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest nr 987/2009, milles sätestatakse määruse nr 883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta) rakendamise kord. Nimetatud määruse alusel on Eestil kohustus kohelda teises EL liikmesriigis kindlustatud isikuid, kui nad vajavad vajaminevat arstiabi nende ajutisel viibimisel Eestis, võrdväärselt Eesti Haigekassas kindlustatud isikutega.

Kui teises EL liikmesriigis kindlustatud isik on Eestisse tulnud eesmärgiga siin arstiabi saada, on tegemist plaanilise raviga ning selle jaoks peab olema kaasas eeluba ehk vorm E112 või porditav dokument S2. Kui sellist eelluba kaasas ei ole, siis peab teenuseosutaja esitama arve isikule mitte haigekassale.

Riigid, milliste kindlustatutele selle süsteemi järgi vajaminevaid tervishoiuteenuseid osutatakse on:
Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland,Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Šveits, Taani, Tšehhi, Ungari.

Vajamineva arstiabi osutamise aluseks on järgmised dokumendid:

 • Kui tegemist on ajutisel viibimisel vajamineva arstiabiga ning isik ei ole tulnud Eestisse eesmärgiga siin ravi saada on teenuse hüvitamise aluseks Euroopa ravikindlustuskaart või selle asendussertifikaat.
 • Kui isik on tulnud Eestisse eesmärgiga siin ravi saada, on hüvitamise aluseks vormikohane tõend E112 või S2.
 • Kui isik saab arstiabi seoses tööõnnetuse või kutsehaigusega on hüvitamise aluseks vormikohane tõend E123 või DA1.

Vormid E 106 ega E 121 (S1) ei ole aluseks arstiabi osutamisel. Antud vorm peab olema eelnevalt Haigekassas registreeritud ning sellisel juhul on isik kantud ravikindlustuse andmekogusse.

Tulenevalt sellest, et Itaalias on Euroopa ravikindlustuskaart ühendatud riikliku ravikindlustuskaardiga võib juhtuda, et nad väljastavad Euroopa ravikindlustuskaarte, millel isiku ja pädeva asutuse andmed on asendatud tärnidega. Sellist kaarti aktsepteerida ei tohi.

Hollandis väljastatakse lisaks Euroopa ravikindlustuskaardile (European Health Insurance Card) ka ülemaailmse kehtivusega ravikindlustuskaarte (World Health Insurance Card). Õigus tasuta vajaminevale arstiabile on siiski vaid Euroopa ravikindlustuskaardi alusel. World Health Insurance Card’i tuleb käsitleda erakindlustuspoliisina.

Juhend raviasutuseleEL digiretseptVormid E115 ja E116

Teises Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud isikutele tervishoiuteenuste osutamine ja arvete edastamine haigekassale

Tervishoiuteenuste arvete menetlemine ja edastamine haigekassale

 1. Teenuse osutaja hindab, kas teenuse vajadus on meditsiiniliselt põhjendatud. Hindamisel on abiks patsiendi täidetud küsimustik (eesti ja inglise keeles).
 2. Kui vajadus on põhjendatud, osutab teenust nagu oleks tegemist Eesti Haigekassa kindlustatuga (visiiditasud, voodipäevatasud täpselt samasugused nagu Eesti Haigekassa kindlustatulgi; ooteperiood teenuse saamiseks ka täpselt samasugune).
 3. Teenuse osutaja osutab teenust isiku eeldatava Eestis viibimise aja jooksul (kui selleks on meditsiiniline vajadus).
 4. Vormikohasele tõendile märgitud tõendi kehtivusaeg peab katma teenuse osutamise aja.
 5. Teenuse osutaja teeb vormikohasest tõendist/kaardist/asendussertifikaadist koopia.
 6. Ühte koondarve pakki pannakse ainult teises liikmesriigis kindlustatud isikute raviarved.
 7. Elektroonsel edastamisel tuleb koondarve ja vastavate raviarvete ning lisatud koopiate üleslaadimisel valida kuvatud Eesti Haigekassa osakond ning seejärel valida saadetise tüübiks välismaalased.  Paberkandjal edastamise korral tuleb kõik dokumendid saata haigekassa Harju osakonnale. 
 8. Juhul, kui on vaja välja kirjutada retsept, tuleb sellele märgitavad andmed võtta ainult vormikohaselt tõendilt. Retseptile ei tohi märkida Eesti isikukoode.
 9. Teenuse osutaja lisab teises EL liikmesriigis kindlustatud isikule vajamineva või plaanilise arstiabi osutamisel igale raviarvele koopia tõendist/kaardist/asendussertifikaadist ning isiku poolt täidetud küsimustikust.

Kindlustusdokumentide elektrooniline edastamine haigekassale

Raviasutus saab haigekassa Harju osakonnale edastada teisest Euroopa Liidu liikmesriigist pärit kindlustatute kindlustusdokumentide koopiad (Euroopa ravikindlustuskaart, asendussertifikaat, vormid E112 või S2 ja E123 või DA1) ning täidetud küsimustikud elektrooniliselt. Sellisel juhul ei ole paberkandjal või meili teel vaja saata raviarveid ja koondarveid haigekassa Harju osakonda.
EL kindlustust tõendavate dokumentide koopiad tuleb haigekassale esitada pdf-formaadis (pdf peab olema loetav kõikide andmete osas). Iga pdf-failina salvestatud kindlustusdokumendi nimetuseks tuleb märkida isiku raviarve number (näiteks RH2805188). Kõik ühe koondarve pdf-failid peavad asuma ühes DigiDoci failis. DigiDoci fail nimetuseks tuleb panna raviasutuse registrinumber ja koondarve number. Raviasutuse registrinumber ja koondarve number tuleb faili nimes eraldada alakriipsuga (näiteks 90006399_35).

DigiDoci ei pea digitaalselt allkirjastama. Originaalkoopiad kindlustust tõendavatest dokumentidest tuleb säilitada tervishoiuteenuse osutaja juures.
EL kindlustatute raviteenuse arved edastatakse haigekassale üle Interneti turvatud kanali eraldi saadetisena, kusjuures saadetise struktuur peab vastama „Raviarvete elektroonse saadetise formaadile”; 

Elektrooniliselt edastatavas raviarvete pakis tuleb haigekassa osakonnaks valida etteantud kuvatud osakond (Harju, Pärnu, Tartu või Viru); Saadetise tüübiks valida –> välismaalane; Raviarvele tuleb andmed võtta isiku vormikohaselt tõendilt).
DigiDoc fail tuleb edastada haigekassase Toru kaudu. Fail tuleb laadida ravilehtede üleslaadimise lehele XMLvälja.

Haigekassa tasub raviarved, millele on lisatud korrektselt vormistatud kindlustust tõendavad dokumendid. EL kindlustatute kindlustusdokumentide koopiateta esitatud raviarvete kohta vormistatakse raviasutusele pretensioon ning selles summas arvet ei tasuta.

Kui pdf-failina dokumentide saatmise võimalus puudub, tuleb koondarve koos raviarvete ja kindlustust tõendavate dokumentide koopiatega saata haigekassa Harju osakonda.

NB!

- Kui teises liikmesriigis kindlustatud isik ei esita vormi E112 või S2/ERK kaarti/ERK asendussertifikaati, on õigus võtta patsiendilt teenuse eest tasu haigla hinnakirja alusel andes patsiendile raviarve ning tasumist tõendava dokumendi, kui raviarve ei sisalda tasumise kinnitusandmeid. Haigla hinnakiri ei tohi sisaldada hindu, mis diskrimineeriks väljastpoolt Eestit ravile saabunud patsiente.

- Kui isik tuli Eestisse ainult sel eesmärgil, et ravi saada, peab tal olema kaasas vorm E112 või S2.

Kui seda ei ole, siis Eesti Haigekassa teenuse osutajale plaanilise ravi eest kulu ei korva ja isik tasub teenuse eest ise.

Kontaktisikud haigekassas:

 • Välissuhete osakond, tel 620 8436, 620 8454 või 620 8471  (EL seadusandlust puudutavad küsimused)
 • Harju osakonna usaldusarst, tel 6033661 (teises liikmesriigis kindlustatud isikute raviarvete sisulised küsimused)
 • Vaata ka toru juhendeid (andmete elektroonilise edastamisega seotud probleemid).

Euroopa Liidu digiretsept

Ravimite soodustingimuse väljastamine

JUHEND: Digiretseptide väljakirjutamine soodustingimustel teises EL liikmesriigis kindlustatud isikule

Sotsiaalministri määrusega Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm” on kinnitatud EL kindlustatutele ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord.

Kui isik on tõendanud oma kindlustuskaitse kehtivust teises EL liikmesriigis vormikohase tõendiga, on tal õigus soodusretseptiravimile täpselt samasugustel alustel nagu oleks tegemist EHK kindlustatuga. Soodusretseptiravim kirjutatakse välja juhul, kui isikul on selleks meditsiiniliselt põhjendatud vajadus. Arsti poolt väljakirjutatud vajamineva ravimi kogus peab sõltuma isiku Eestis viibitava perioodi pikkusest.

Vormikohased tõendid on: Euroopa ravikindlustuskaart, Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaat, vorm E112, tõend S2, vorm E123, tõend DA1.

Kui isik ei esita EL kindlustust tõendavat dokumenti või talle osutatava raviteenuse vajadus ei ole ilmnenud Eestis viibides, kuid siiski vajab ravimeid oma tervisliku seisundi tõttu, on arstil õigus väljastada ilma soodustuseta retsept.

Kuna digiretsepti infosüsteemis on soodustuse arvutamise kohta kindlustust tõendava dokumendi täpsed andmed, tuleb arvestada, et ilma soodustuseta ehk täishinnaga retsepti koostamisel ja digitaliseerimisel tuleb retseptile sisestada kindlustust tõendilt ainult isikukood ja elukohariik. Teisi andmeid ei tohi sisestada, kuna sel juhul arvutab Retseptikeskus automaatselt soodustuse.

Ravimeid võivad välja kirjutada ainult Eesti Vabariigis tervishoiuteenuse osutamise õigust omavad arstid, hambaarstid ja ämmaemandad ja nende poolt ravitavate ambulatoorseks raviks ja sotsiaalministri määruse “ Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm” (“Ravikindlustuse seaduse” § 41 lõikes 2 nimetatud isikud ja tingimused) alusel.

Soodustusega retsepti koostanud arst säilitab isiku haigusloo juures koopia EL kindlustust tõendavast dokumendist. Kui EL liikmesriigi pädev asutus ei ole nõus haigekassale arvet tasuma ja soovib lisainformatsioonina saada koopiat isiku kindlustust tõendavast dokumendist, on Eesti Haigekassal õigus pöörduda koopia saamiseks isikule raviteenust osutanud või retsepti väljastanud arsti poole.

Vormid E115 ja E116

Seoses Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud patsiendi haigushüvitise väljamaksmisega välisriigis võib Euroopa Liidu liikmesriigi pädev asutus vajada lisainfot vormidel E116 ja E115.

Antud vormide saamiseks peab patsient paluma oma raviarstil täita vormi E116 ja esitama selle haigekassale koos taotlusega.  

Vormil E116 peab isiku raviarst ära täitma 3., 4., ja 5. kasti või väljad (kindlasti tuleb lisada ka oma tempel punkti 4 juurde). Palume täita vormi trükitähtedega. Kui vorm on täidetud, siis palume saata selle posti teel Eesti Haigekassa Pärnu osakonda aadressil Lai 14, 80010 Pärnu. Seejärel täidab haigekassa vormil E116 ära 1., 2. ja 8. lahtri ning teeb juurde vormi E115.

Kui Teil tekib küsimusi vormi täitmise kohta, palume pöörduda Eesti Haigekassa Harju osakonna konsultantide poole telefonil 443 0237 või e-posti aadressil ines.kullamaa@haigekassa.eekatrin.toom@haigekassa.ee või eve.lilienthal@haigekassa.ee.

Välisriigis väljastatud töövõimetusleht

Haigekassa maksab kindlustatud isikule ajutise töövõimetuse hüvitist ka välisriigi arsti välja antud haigestumist tõendava dokumendi alusel.

Välisriigi arsti kirjutatud haigestumist tõendav dokument tuleb esitada tööandjale, kes lisab sinna tööandja tõendi (täidetav vorm PDF-formaadis, Wordi formaadis ja esitab dokumendid koos saatelehega haigekassasse.

Haigekassas on igal kindlustatul hüvitise saamiseks ainult üks arvelduskonto. Sellega seonduvalt juhime tähelepanu, et kui haigekassale on esitanud rahaliste hüvitiste (nt töövõimetushüvitis, hambaraviteenuse hüvitis, täiendav ravimihüvitis jne) saamiseks erinevate pankade kontode andmeid, siis kõik väljamaksmata rahaliste hüvitiste ülekanded tehakse viimati esitatud arvelduskontole.

Hüvitise saajal on võimalik oma arvelduskonto andmeid kontrollida kodanikuportaali www.eesti.ee või haigekassa klienditelefoni 669 6630 vahendusel.

Muuta saab arvelduskonto andmeid kodanikuportaalis www.eesti.ee või kasutades selleks haigekassa kodulehel olevat avalduse blanketti ning edastada see haigekassale - postiga või e-maili teel. Haigekassa kontaktid asuvad siin.

Haigekassa nõudmisel tuleb välisriigi arsti väljastatud tõendile lisada vandetõlgi kinnitatud tõlge eesti keelde. Tõendi tõlkimise kulud kannab kindlustatu.