Hooldushüvitis

Hooldushüvitis on ajutise töövõimetuse hüvitis, mida haigekassa maksab hoolduslehe alusel kindlustatud isikule (st töötaja, teenistuja, võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saav isik, juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige, FIE, FIE ettevõtte tegevuses osalev abikaasa), kellel jääb töö- või teenistuskohustustest või majandus- või kutsetegevusest ajutise vabastuse tõttu saamata isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatav tulu.

 

Hooldushüvitist saab:

  • alla 12-aastase lapse või alla 19-aastase puudega kindlustatud isiku põetamisel kuni 14 järjestikuse päeva eest;

  •  alla 12-aastase lapse põetamise korral kuni 60 järjestikuse päeva eest, kui haigestumise põhjuseks on pahaloomuline kasvaja ja lapse ravi algab haiglas;
  • haige perekonnaliikme kodus põetamisel kuni 7 järjestikuse päeva eest;
  •  alla 3-aastase lapse või alla 16-aastase puudega lapse hooldamise korral, kui lapse hooldaja ise on haige või talle osutatakse sünnitusabi kuni 10 järjestikuse päeva eest.

Hooldushüvitise määr on 80% ja seda makstakse hoolduslehele märgitud töö- või teenistuskohustustest vabastuse esimesest päevast alates. Hüvitiselt peetakse kinni ka tulumaks. 

Sama aja eest ei ole võimalik saada haigus- või hooldushüvitist. Mitmele hooldajale ühe hooldusjuhu korral väljastatud hoolduslehtede alusel on hooldajatel õigus saada hooldushüvitist kokku:

  • alla 12-aastase lapse või alla 19-aastase puudega kindlustatud isiku põetamisel kuni 14 järjestikuse päeva eest;

  • alla 12-aastase lapse põetamise korral kuni 60 järjestikuse päeva, kui haigestumise põhjusekd on pahaloomuline kasvaja ja lapse ravi algab haiglas
  • perekonnaliikmete puhul kuni 7 järjestikuse päeva eest;
  • alla 3-aastase lapse või alla 16-aastase puudega lapse hooldamise korral kuni 10 järjestikuse päeva eest.

Hoolduslehe võib arst vajadusel väljastada ka pikemaks ajaks, piiratud on ainult hüvitise maksmise periood.

Hooldushüvitise arvutamise näide:

Mart on töölepinguga töötaja, kes on alla 12-aastase lapsega 8 päeva hoolduslehel.
Hooldushüvitise arvutamise aluseks on eelnenud kalendriaasta arvestatud sotsiaalmaks 2583,63 eurot.
Kokku oli tema sotsiaalmaksuga maksustatav tulu 2583,63/0,33 = 7829,18 eurot.
Mardi päevatulu on 7829,18/365 = 21,45 eurot.
Hooldushüvitist makstakse esimesest päevast alates, seega Mart saab hüvitist 8 päeva eest määraga 80%.
Mardi päevatulu kaheksa päeva eest 80 % määras on 8 x 21,45 x 0,8 = 137,28 eurot. 
Hüvitiselt peetakse kinni ka tulumaks 137,28 x 0,20 = 27,46 eurot.
Haigekassa maksab Mardile hooldushüvitist 137,28 - 27,46 = 109,82 eurot.

Hüvitise väljamaksmisega seotud infot saab töötaja vaadata riigiportaalis www.eesti.ee teenuses "Isiku töövõimetushüvitised".

Korduma kippuvad küsimused

K: Kuidas ja mis vanuses lapsega makstakse veel hüvitist hoolduslehel olijale?

V:

Hooldushüvitist maksab haigekassa hoolduslehe esimesest päevast alates kuni 14 päeva järjest. Hooldushüvitise määr on 80%, sellest arvutatakse maha ka tulumaks. Haigekassa maksab hüvitist hooldajale, kes on hoolduslehel:

a) alla 12-aastase lapse või alla 19-aastase puudega kindlustatud isiku põetamisel kuni 14 järjestikuse päeva eest;

b) alla 3-aastase lapse või alla 16-aastase puudega lapsega, kui lapse hooldaja ise on haige või talle osutatakse sünnitusabi, kuni kümne järjestikuse päeva eest;

c) haige perekonnaliikmega, kuni seitsme järjestikuse päeva eest.

K: Kui naine viibis kogu eelneva aasta lapsehoolduspuhkusel, siis mille alusel arvutatakse talle sel aastal hooldushüvitist?

V:

Kuna eelmisel kalendriaastal puudus sotsiaalmaksuga maksustatav tulu, arvutatakse sel aastal hooldushüvitis alampalgalt.

K: Lapse ema käib tööl, isa on hetkel lapsehoolduspuhkusel ning laps jäi haigeks. Kas ema võib jääda lapsega hoolduslehele?

V:

Hooldusleht väljastatakse isikule, kes last tema haiguse korral tegelikult hooldab. Kui isa on lapsega kodus, siis ei ole vaja, et ema ka koju jääks. Seda, kas ema võib või peab jääma lapsega hoolduslehele, otsustab arst.

Küsi lisaks