Vaktsiinikahjude hüvitamine COVID-19 vastase vaktsineerimise korral

NB! Tehniliste hooldustööde tõttu ei ole võimalik 27. mail alates kl 18 kuni 28. mai kl 18 portaali kaudu vaktsiinikahju hüvitise saamiseks andmeid edastada. Palume võimalusel seda teha uue nädala alguses. Loe lisainfot SIIT.

vaktsiinikahjude hüvitamine

Mis on kindlustusjuhtum? 

Kindlustusjuhtumiks loetakse nelja asjaolu koosesinemist:

 • vaktsineerimine on toimunud Eestis
 • vähemalt 4 kuud kestnud raske tervisekahjustus või surm
 • arst on tervisekahjustuse  dokumenteerinud
 • Ravimiameti hinnangul on tegemist vähemalt tõenäolise põhjusliku seose vaktsineerimise ja tekkinud tervisekahjustuse vahel.
Milliseid vaktsiine katab vaktsiinikindlustus?
Covid-19 vastased vaktsiinid: 
Pfizer ComirnatyAstraZeneca Vaxzevria
Pfizer (laste) ComirnatyJanssen
Moderna SpikevaxNovavax NUVAXOVID
Moderna (laste ) SpikevaxVLA2001 Valneva

Tervisekahjustuse saanud inimene või tema pärija.

Taotluse esitamine eestkoste või volituse alusel 

Kui taotleja on eestkostetav või talle on määratud seaduslik esindaja, tuleb taotluse esitamisel eestkostet või esindatust tõendada.  

Alaealise (kuni 18.a. k.a ) ja täisealise eestkostetava isiku eest esitab vaktsiinikahjude hüvitamise taotluse seaduslik esindaja (nt lapsevanem, eestkostja, eestkosteasutuse volitatud esindaja).  

Koos taotlusega tuleb esitada kas:

 • seadusliku esindaja esindusõigust tõendav dokument (nt lapse sünnitunnistus, kohtuotsus) või 

 • kohaliku omavalitsuse volikiri (piisab üldvolikirjast, kui on lisaks esitatud ka kohtumäärus konkreetse inimese eestkoste kohta).

Volikirja näidis

Dokumenti ei pea esitama, kui selle andmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse. 

 Kui pikk on taotluse menetlusaeg?

Kui pikk on menetlus

Taotleda saavad kõik Eestis vaktsineeritud inimesed, kellel on peale vaktsineerimist tekkinud raske tervisekahjustus, sealhulgas ka ravikindlustamata inimesed. 

Alates 27.12.2020 tehtud Covid-19 vaktsiinide puhul võtame vaktsiinikahju hüvitamise taotlusi tagasiulatuvalt vastu kuni 2023. aasta 1. maini. Kui taotlust ei ole selleks tähtpäevaks esitatud, vabaneb haigekassa tagasiulatuva kindlustuskaitse alusel kahju hüvitamise kohustusest. 

Edaspidi tuleb esitada taotlus hiljemalt aasta jooksul pärast kindlustusjuhtumi toimumist.  

Jah, sel juhul tuleb täita taotlus blanketil ja saata see digiallkirjastatult haigekassasse . Tervisekahjustust tõendavad dokumendid tuleb esitada sama kirja manuses. 

Kui te olete saanud ravi välismaal, siis esitage koos taotlusega ravidokumentide koopiad ning nende eestikeelne tõlge. 

Tervisekahjustuste hüvitatavad summad raskusastmete kaupa: 

 1. mõõduka raskusega raske tervisekahjustuse korral 2000 eurot; 
 2. keskmise raskusega raske tervisekahjustuse korral 10 000 eurot; 
 3. raske tervisekahjustuse korral 25 000 eurot; 
 4. väga raske tervisekahjustuse korral 50 000 eurot; 
 5. üliraske tervisekahjustuse või surma korral 100 000 eurot 

Loe täpsemalt: https://www.riigiteataja.ee/akt/128042022014 

Vaktsiinikahju hüvitise maksmisest keeldub haigekassa juhul, kui: 

 1. tegemist ei ole kindlustusjuhtumiga; 
 2. patsient on põhjustanud kindlustusjuhtumi toimumise tahtlikult; 
 3. patsient ei ole järginud või ei järgi pärast kindlustusjuhtumi toimumist arsti määratud meditsiiniliselt põhjendatud ravi ja selle tõttu on tervenemine takistatud; 
 4. patsient ei ilmu määratud ajal pärast kindlustusjuhtumit arsti vastuvõtule ilma mõjuva põhjuseta; 
 5. õigustatud isik on esitanud haigekassale kindlustusjuhtumi kohta ebaõigeid andmeid; 
 6. patsient keeldub osalemast haigekassa tellitud ekspertiisil või meditsiinilisel läbivaatusel. 

 

Haigekassal on õigus esitada tagasinõue vaktsiinikahju hüvitist saanud isiku vastu, kui: 

 1. pärast hüvitise väljamaksmist selgub, et taotlejal puudus õigus hüvitisele; 

 2. pärast hüvitise väljamaksmist selgub, et kahjusaajale, eeskostjale või pärijale hüvitas kahju täies ulatuses vaktsiinitootja.