Vaktsiinikahjude hüvitamine COVID-19 vastase vaktsineerimise korral

vaktsiinikahjude hüvitamine

Mis on kindlustusjuhtum? 

Kindlustusjuhtumiks loetakse nelja asjaolu koosesinemist:

 • vaktsineerimine on toimunud Eestis
 • vähemalt 4 kuud kestnud raske tervisekahjustus või surm
 • arst on tervisekahjustuse  dokumenteerinud
 • Ravimiameti hinnangul on tegemist vähemalt tõenäolise põhjusliku seose vaktsineerimise ja tekkinud tervisekahjustuse vahel.
Milliseid vaktsiine katab vaktsiinikindlustus?
Covid-19 vastased vaktsiinid: 
Pfizer ComirnatyAstraZeneca Vaxzevria
Pfizer (laste) ComirnatyJanssen
Moderna SpikevaxNovavax NUVAXOVID
Moderna (laste ) SpikevaxVLA2001 Valneva

Tervisekahjustuse saanud inimene või tema pärija.

Taotluse esitamine pärijana

Esitades taotluse pärijana, palume lisada lahangu protokoll (kui lahang teostati):

 • Patoanatoomilise lahangu (teostatud raviasutuses) korral lisada patoanatoomilise lahangu protokoll (kõik leheküljed)
 • Kohtuarstliku lahangu (teostatud Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi poolt), lisada lahanguakt (mitte ainult lahanguakti väljavõte)
Taotluse esitamine eestkoste või volituse alusel 

Kui taotleja on eestkostetav või talle on määratud seaduslik esindaja, tuleb taotluse esitamisel eestkostet või esindatust tõendada.  

Alaealise (kuni 18.a. k.a ) ja täisealise eestkostetava isiku eest esitab vaktsiinikahjude hüvitamise taotluse seaduslik esindaja (nt lapsevanem, eestkostja, eestkosteasutuse volitatud esindaja).  

Koos taotlusega tuleb esitada kas:

 • seadusliku esindaja esindusõigust tõendav dokument (nt lapse sünnitunnistus, kohtuotsus) või 

 • kohaliku omavalitsuse volikiri (piisab üldvolikirjast, kui on lisaks esitatud ka kohtumäärus konkreetse inimese eestkoste kohta).

Volikirja näidis

Dokumenti ei pea esitama, kui selle andmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse. 

 Kui pikk on taotluse menetlusaeg?

Kui pikk on menetlus

Taotleda saavad kõik Eestis vaktsineeritud inimesed, kellel on peale vaktsineerimist tekkinud raske tervisekahjustus, sealhulgas ka ravikindlustamata inimesed. 

Alates 27.12.2020 tehtud Covid-19 vaktsiinide puhul võtame vaktsiinikahju hüvitamise taotlusi tagasiulatuvalt vastu kuni 2023. aasta 1. maini. Kui taotlust ei ole selleks tähtpäevaks esitatud, vabaneb haigekassa tagasiulatuva kindlustuskaitse alusel kahju hüvitamise kohustusest. 

Edaspidi tuleb esitada taotlus hiljemalt aasta jooksul pärast kindlustusjuhtumi toimumist.  

Jah, sel juhul tuleb täita taotlus blanketil ja saata see digiallkirjastatult haigekassasse . Tervisekahjustust tõendavad dokumendid tuleb esitada sama kirja manuses. 

Kui te olete saanud ravi välismaal, siis esitage koos taotlusega ravidokumentide koopiad ning nende eestikeelne tõlge. 

Tervisekahjustuste hüvitatavad summad raskusastmete kaupa: 

 1. mõõduka raskusega raske tervisekahjustuse korral 2000 eurot; 
 2. keskmise raskusega raske tervisekahjustuse korral 10 000 eurot; 
 3. raske tervisekahjustuse korral 25 000 eurot; 
 4. väga raske tervisekahjustuse korral 50 000 eurot; 
 5. üliraske tervisekahjustuse või surma korral 100 000 eurot 

Loe täpsemalt: https://www.riigiteataja.ee/akt/128042022014 

Vaktsiinikahju hüvitise maksmisest keeldub haigekassa juhul, kui: 

 1. tegemist ei ole kindlustusjuhtumiga; 
 2. patsient on põhjustanud kindlustusjuhtumi toimumise tahtlikult; 
 3. patsient ei ole järginud või ei järgi pärast kindlustusjuhtumi toimumist arsti määratud meditsiiniliselt põhjendatud ravi ja selle tõttu on tervenemine takistatud; 
 4. patsient ei ilmu määratud ajal pärast kindlustusjuhtumit arsti vastuvõtule ilma mõjuva põhjuseta; 
 5. õigustatud isik on esitanud haigekassale kindlustusjuhtumi kohta ebaõigeid andmeid; 
 6. patsient keeldub osalemast haigekassa tellitud ekspertiisil või meditsiinilisel läbivaatusel. 

 

Haigekassal on õigus esitada tagasinõue vaktsiinikahju hüvitist saanud isiku vastu, kui: 

 1. pärast hüvitise väljamaksmist selgub, et taotlejal puudus õigus hüvitisele; 

 2. pärast hüvitise väljamaksmist selgub, et kahjusaajale, eeskostjale või pärijale hüvitas kahju täies ulatuses vaktsiinitootja. 

Isikul, kelle taotlus jäi rahuldamata või kelle õigusi haldusmenetluses rikuti, on õigus alates haldusakti kättetoimetamisest 30 päeva jooksul esitada vaie Eesti Haigekassale või pöörduda kaebusega halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.

Vaie peab sisaldama

 • Viidet vaidlustatavale haldusaktile
 • Vaide põhjendus (sisuliselt tooge välja, millega Te rahul ei ole)
 • Vaide esitaja nõue (mis on Teie soov – kas taotluse ülevaatamine tulenevalt lisainformatsioonist või täiendavatest dokumentidest)
 • Vaide esitaja kinnitus selle kohta, et vaieldavas asjas ei ole jõustunud kohtuotsust ega toimu kohtumenetlust;
 • Vaide esitaja kontaktandmeid.

Lisadena palume esitada

 • Asjasse puutuvad dokumendid (tõendid), mis tõendavad vaide esitaja vaides toodud seisukohti

Vaide palume koos vajalike lisadokumentidega  edastada: 

a) digiallkirjastatult e-posti teel info [at] haigekassa.ee või

b) allkirjastatult postiteel aadressile Lastekodu 48, Tallinn 10113 või

c) Haigekassa esindustes Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Jõhvis broneerides aja telefonil +372 669 6630 või https://www.haigekassa.ee/broneerimine