Hambaravihüvitis

Hambaravihüvitis ja selle rakendumine

Hambaarstid on oodatud haigekassa lepingupartneriks, et pakkuda inimestele hambaravihüvitist.  Alates 1. jaanuarist 2018 hüvitab Eesti Haigekassa täiskasvanutele hambaravi 40 eurot aastas (patsiendi omaosalus 50%). Eakatele, rasedatele, alla üheaastaste laste emadele ja teistele juba hüvitist saavatele inimestele suurenes hambaravihüvitis kuni 85 euroni aastas (patsiendi omaosalus 15%).

Täiskasvanute hambaravihüvitist saab ainult haigekassa lepingupartnerite juures Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus täiskasvanute hambaravi paketis nimetatud teenustele. Tutvu täiskasvanute hambaravi teenuste ja hinnakirjaga.

Et muuta kõigile Eesti ravikindlustatud inimestele ning ka hambaraviteenuse pakkujatele teenuse osutamine ning hüvitise kasutamine võimalikult kiireks ja lihtsaks, toimub hüvitise limiidi arvestus ning arveldamine  haigekassa ja hambaraviteenuse osutaja vahel elektroonselt. Selleks on haigekassa ja hambaraviteenuse pakkuja vahel sõlmitud teenuse osutamise lepingud.

Oluline teada!

 • Haigekassaga sõlmitav leping tagab Teie patsiendile võimaluse saada haigekassa hambaravihüvitist.
 • Teenuse osutamise lepingus fikseeritakse peamiselt põhimõtted elektrooniliseks arveldamiseks, lepingu sõlmimise protsess luuakse võimalikult lihtsaks ning lepinguga ei teki hambaarstile kohustusi teenuste mahu, teenuse osutamise aja jms osas.
 • Haigekassaga sõlmitav leping ei kohusta kõiki teenuseid osutama haigekassa hinnakirja alusel – hinnakiri kehtib vaid hüvitisega hõlmatud teenustele ning hüvitise piirmäära ulatuses. Hüvitise piirmäära täitumise järel ja ülejäänud teenuste puhul võib osutada iga hambaarst teenuseid oma hinnakirja alusel.
 • Tänu elektroonsele arvestusele saab hüvitist kasutada mitmel visiidil – seni kuni aastane piirmäär (40 või 85 eurot) täitub.
 • Hüvitis hõlmab esmavajalikke hambaraviteenuseid, mille loetelu on koostatud koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga.

Kes on uue hüvitise sihtrühmad?

40-eurose hüvitise ehk täiskasvanutele mõeldud hüvitise sihtgruppi kuuluvad kõik 19 – 63-aastased ravikindlustatud mehed ja naised.
85 euro suuruse hüvitise sihtgruppi kuuluvad:

 • inimesed, kellele on riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel määratud töövõimetuspension või vanaduspension;
 • inimesed, kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime;
 • üle 63-aastane kindlustatud inimesed;
 • rasedad naised;
 • alla üheaastase lapse emad;
 • inimesed, kellel on tekkinud talle osutatud tervishoiuteenuse tagajärjel suurenenud vajadus saada hambaraviteenust (sh alates 2018. aastast I tüübi diabeedi ja Sjögreni sündroomiga patsiendid).

Osutatavad teenused

Haigekassa on koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga koostanud patsientide jaoks esmavajalike hambaravi teenuste paketi, mida tervishoiuteenuste loetelu alusel täiskasvanutele hüvitatakse:

 • hambaarsti vastuvõtt;
 • diagnostika (sh röntgenülesvõtted);
 • ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine;
 • püsiva täidise paigaldamine;
 • amputatsioon ja hamba eemaldamine;
 • mädakolde avamine ja ravimenetlused;
 • juureravi teenused;
 • küretaaž;
 • pinna- ja injektsioonanesteesia

Esmavajalike hambaraviteenuste detailsem loetelu.

Hüvitise raames osutatavad teenused, nende rakendustingimused ja hinnakiri on leitav tervishoiuteenuste loetelus, peatükk 10, paragrahv 74, lõige 1 ja lõige 2.

Milline on hüvitise puhul maksmise ja arveldamise protsess?

Hambaravihüvitise protsess ja maksmine lepingupartnerist teenuseosutajale üldiselt:

 1. Mitterahalise hüvitise pakkumisega seotud infovahetus ja arveldamine toimub elektrooniliselt, hambaravi teenuseosutajate poolt kasutatava tarkvara kaudu.
 2. Enne isikule teenuse osutamist on teenuseosutajal võimalik kontrollida haigekassa süsteemist isiku kindlustatust, hüvitise limiiti (40 € või 85 €) ning selle jääki;
 3. Isikule osutatakse vajalikke teenuseid, mille hulgas võivad olla nii haigekassa hüvitatavad teenused kui ka mittehüvitatavad teenused;
 4. Teenuste osutamise järel toimub arveldamine elektrooniliselt haigekassale arve edastamine oma tarkvara kaudu (teenuseosutaja peab olema autenditud x-teele ID kaardi vms (turvaserver) alusel);juhul, kui visiidil osutatakse nii EHK hüvitatavaid kui ka täielikult tasulisi teenuseid, peavad haigekassasse saadetaval arve osal kajastuma kõik teenused ja hulgad, mille eest EHK tasub, näidates ära nende täismaksumuse teenuste kaupa;
 5. juhul, kui eelnevalt ei toimunud isiku limiidi kontrollimist, kontrollitakse isiku limiiti arveldamise käigus ning koheselt tagastatakse vastusena summa, mis tasutakse patsiendi eest arvestades limiiti ja teenuste hindu EHK hinnakirjas ning teenuste koguseid;
 6. seejärel esitatakse koostatud arve EHK-le ning toimub paralleelne arveldamine patsiendiga, s.t. arve kogusumma ja EHK poolt tasutud summa vahe tasub patsient;
 7. teenuseosutajale tasub haigekassa esitatud arve alusel ning arvel toodud EHK poolse summa ulatuses.

Kui inimesele osutati teenuseid väiksema summa eest kui tema aastane hüvitise piirmäär, arvutatakse hüvitatav summa osutatud teenuste, nende hulga ning maksumuse alusel haigekassa süsteemis. Inimesel saab kasutatada hüvitise jääki järgmisel visiidil sama kalendriaasta sees.

Hüvitise limiit kehtib ühe kalendriaasta jooksul ning seda ei ole võimalik kanda järgmisesse aastasse. Kui inimesel on limiit kasutatud, ei pea teenuseid osutama haigekassa hinnakirja järgi.