About us

The Organisation

The mission of the Health Insurance Fund is to organize health insurance in such a manner as to ensure equal treatment of insured persons and timely accessibility of needs-based, high-quality and cost-efficient health services, medical devices, pharmaceuticals and financial benefits.

The vision of the Health Insurance Fund is to provide people with a sense of security concerning their potential health problems and any treatment they might need.

The core values of the Health Insurance Fund:

 • ASPIRATION – we are aiming at continuous and sustainable development, relying on competent, loyal and result-oriented employees.
 • CONSIDERATION – we are reliable, open and friendly. Our decision-making is transparent and considerate of others.
 • COOPERATION – we create an atmosphere of trust within our organization and in relations with our partners and clients.

The main goal of the Estonian health insurance is to cover the healthcare costs of insured persons for the prevention and treatment of illnesses, to finance the purchase of pharmaceuticals and medical devices, and to pay temporary incapacity and other monetary benefits.

Estonian health insurance system is based on the principle of solidarity: the amount of benefits paid by the Estonian Health Insurance Fund in the event of illness does not depend on the amount of social tax paid on behalf of the insured person. Using the collected social tax, the Estonian Health Insurance Fund finances also the health services of persons who are currently unemployed. 

The objective, functions, competence, bases for activities and the bodies of the Estonian Health Insurance Fund are provided by the Estonian Health Insurance Fund Act and the Articles of Association of the Health Insurance Fund.

The most important function of the Estonian Health Insurance Fund as a public law agency is to organize health insurance to provide health insurance benefits to insured persons. The Health Insurance Fund is also responsible for contributing to the development of treatment standards and treatment guidelines, motivating healthcare institutions to develop the quality of health services, organizing the performance of international agreements pertaining to health insurance and the Health Insurance Fund, participating in the planning of health care and providing an opinion concerning draft legislation and the drafts of international agreements related to the health insurance fund and health insurance, as well as providing advise on issues related to health insurance.

The supreme body of the Estonian Health Insurance Fund is the Supervisory Board, the members of which represent the interests of employers, insured persons and the state. 

The Health Insurance Fund is led by a 3-member Management Board, which is chaired by Rain Laane from 16.10.2017. 

The Estonian Health Insurance Fund has been ISO 9001:2015-certified since 13.12.2017. ISO 9001:2015 is a set of rules for an organization that aims to enhance customer satisfaction through the effective application of risk and process management. The certificate is awarded based on the results of a thorough audit. The Health Insurance Fund was audited by AS Metrosert in 28-30 November 2017. 

Contact of the client service

If you have any questions about health care and health insurance, please contact the Customer Service of the Health Insurance Fund. We will respond quickly and, if necessary, involve healthcare professionals to provide the best response to your query.

 • +372 669 6630 

 • Lastekodu 48, Tallinn, 10144

 • WEB

 • Instagram

 • Visit our client service office

The client service offices of the Health Insurance Fund

Client service address

Open

Tallinn, Lastekodu 48, 10144

Jõhvi, Nooruse 5, 41597

Tartu, Põllu 1a, 50303

M, T, W, T 8.30-16.30; F 8.30 – 14.00

 • Our client infotelephone (+372) 669 6630 and our e-mail: info [at] haigekassa.ee will answer to your questions: M, T, W, T 8.30-16.30; F 8.30 – 14.00
 • Our client service in Pärnu has moves to new location-  Suur-Jõe 63 (2nd floor), 80047

We can disclose information containing your personal data only when we have verified your identity as a person requesting information or clarification. To verify your identity at information request you can choose between the following options:

 • send an e-mail with a digitally signed application to info [at] haigekassa.ee
 • send a hand-signed application to the Health Insurance Fund by mail: Lastekodu 48, Tallinn, 10144
 • come to a Customer Service Office  of the Health Insurance Fund and present your personal identification document

 

 

Contact us

If you have any questions about health care and health insurance, please contact the Customer Service of the Health Insurance Fund. We will respond quickly and, if necessary, involve healthcare professionals to provide the best response to your query.

We can disclose information containing your personal data only when we have verified your identity as a person requesting information or clarification. To verify your identity at information request you can choose between the following options:

 • send an e-mail with a digitally signed application to info [at] haigekassa.ee
 • send a hand-signed application to the Health Insurance Fund by mail: Lastekodu 48, Tallinn, 10144
 • come to a Customer Service Office  of the Health Insurance Fund and present your personal identification document

Feedback and suggestions

Juriidiline osakond

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa tegevuse tagamine õiguslike vahenditega ning haigekassa õigusalase töö korraldamine.

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Siseauditi osakond

Osakonna pädevusse kuulub siseauditeerimine, mis on sõltumatu, objektiivne, kindlust ja nõu andev tegevus, mis on kavandatud lisama väärtust organisatsiooni tegevusele ja seda täiustama. See aitab kaasa organisatsiooni eesmärkide saavutamisele, kasutades süsteemset ja korrakohast lähenemist, hindamaks ja täiustamaks riskide juhtimise, kontrolli- ja valitsemisprotsesside mõjusust.

Kontaktid

Osakonna juhataja Erly Feld

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Personaliosakond

Osakonna pädevusse kuulub protsesside efektiivse toimimise tagamine läbi kompetentse personali.

Kontaktid

Osakonna juhataja Krista Humal

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Juhatus

Juhatus vastutab haigekassa üldjuhtimise eest. Juhatus seisab hea selle eest, et haigekassa täidaks seaduse ning põhikirjaga pandud ülesandeid ja kohustusi. Juhatus vastutab haigekassa sujuva toimimise eest. Selleks organiseerib ta sisemist töökorraldust, aitab kaasa tingimuste loomisele (strateegia, organisatsiooni struktuuri ja eesmärkide paikapanek) ning jälgib, et osakondade õigused, kohustused ja vastutus oleksid tasakaalus.

Kontaktid

Juhatuse esimees Rain Laane

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Nõukogu

Eesti Haigekassa kõrgeim juhtimisorgan on nõukogu. Nõukogu liikmed esindavad tööandjate huve,  kindlustatute huve ja  riigi huve. Nõukogu esimees on sotsiaalminister. Kõik nõugkogu liikmed leiab siit.

Avalike suhete ja tervise edenduse osakond

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa avalike suhete, tervise edenduse tegevuste ja rahvusvahelise koostöö korraldamine.

Kontaktid

Osakonna juhataja Evelin Trink

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Infoturbe osakond

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa infoturbe juhtimine.

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Strateegianõunik

Organisatsiooni tegevuste strateegiline nõustamine ja strateegilise arengu juhtimine.

Kontaktid

Strateegianõunik Kaie Mõtte

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Eriarstiabi teenuste osakond

Osakonna pädevusse kuulub eriarstiabi tervishoiuteenuste ja kiirabi tasumisel rakendatava süsteemi arendamine, et tagada kvaliteetne ravikindlustushüvitiste pakett olemasolevate ravikindlustusvahendite piires õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.

Kontaktid

Osakonna juhataja Tiina Sats

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Esmatasandi teenuste osakond

Osakonna pädevusse kuulub esmatasandi (perearstiabi, õendusabi, hambaravi, ennetuse (sh koolitervishoiuteenuse) teenuste, hambaravihüvitiste (sh proteesihüvitis) arendamine, et tagada kvaliteetne ravikindlustushüvitiste pakett olemasolevate ravikindlustusvahendite piires.

Kontaktid

Osakonna juhataja Külli Friedemann

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Klienditeeninduse osakond

Klienditeeninduse osakonna pädevusse kuulub haigekassa tervikliku klienditeeninduse arendamine ja klientide igapäevane teenindamine. Osakond menetleb isikupõhiseid pöördumisi, arendab kliendihaldussüsteemi, e-teenuseid ning edastab kindlustuskaitse alast teavet.

Kontaktid

Osakonna juhataja Ado Viik

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Partnersuhtluse osakond

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa partnersuhete arendamine ja koordineerimine, mis hõlmab endas kõigi lepingute (va edenduse ja kindlustatud isiku välisravi lepingu) planeerimist, haldamist ja lepingutingimuste rakendamist, võimaldades Eesti elanikele kvaliteetset, tõenduspõhist ja võrdselt kättesaadavat tervishoiuteenust.

Kontaktid

Osakonna juhataja Marko Tähnas

Tartu, Põllu 1a, 50303

Ravimite ja meditsiiniseadmete osakond

Osakonna pädevusse kuulub ravimi- ja meditsiiniseadmehüvitiste ning ravimitega seotud tervishoiuteenuste eest tasumisel rakendatava süsteemi arendamine, et tagada isikutele kvaliteetne hüvitiste pakett olemasolevate rahaliste vahendite piires õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.

Kontaktid

Osakonna juhataja Erki Laidmäe

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Finantsosakond

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa igakülgne juhtimisarvestuse korraldamine ning tööprotsesside arendamine.

Kontaktid

Osakonna juhataja Riho Peek

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Kvaliteedi edenduse osakond

Osakonna pädevusse kuulub ravikindlustushüvitiste ravikvaliteedi tagamise, mõõtmise, hindamise ja tagasiside andmise süsteemi arendamine koostöös organisatsioonisiseste ja väliste huvigruppidega ning ravikindlustushüvitiste osutamise õigsuse kontroll.

Kontaktid

Osakonna juhataja Sirje Kree

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Nõuete osakond

Osakonna pädevusse kuulub haldusaktide ja nõuete menetlemine osas, mis hõlmab haigekassale kahju ärahoidmise, tekitatud kahju ja haigekassa poolt alusetult väljamakstud hüvitiste sissenõudmise protsessi tegevuste täitmist.

Kontaktid

Osakonna juhataja Jelena Kont

Jõhvi, Nooruse 5, 41597

Raamatupidamise osakond

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa raamatupidamise korraldamine, tööprotsesside arendamine ning oma vastutusvaldkonna infovara haldamine ja arendamine.

Kontaktid

Osakonna juhataja Marina Laaneväli

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Ravikindlustuse osakond

Osakonna pädevusse kuulub ravikindlustuse korraldamine, raviarvete ja ajutiste töövõimetushüvitiste menetlemine ning digioperaatori teenuse osutamine.

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Analüütika osakond

Osakonna pädevusse kuulub analüütilise toe tagamine organisatsioonile põhitegevuse läbiviimiseks.

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Infrastruktuuri osakond

Osakonna pädevusse kuulub IT infrastruktuuri ja IT teenuste halduse korraldamine.

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Innovatsiooni osakond

Osakonna pädevusse kuulub uute digitaalsetel lahendustel põhinevate arendusprojektide kirjeldamine ja läbiviimine ning projektiga juurutatavate süsteemide testimise korraldamine.

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Süsteemiarenduse osakond

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa infosüsteemi arendamine, lõppkasutajate juhendamine uute funktsionaalsuste osas ja ärikasutajate konsulteerimine arendusettepanekute kirjeldamisel.

Kontaktid

Osakonna juhataja Seidi Vilba

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Teabehalduse osakond

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa efektiivne toimimine läbi ühtse teabehalduse.

Kontaktid

Osakonna juhataja Kadi Krull

Lastekodu 48, Tallinn, 10144