Tasuta hambaravi

Alla 19-aastastele ravikindlustatutele on hambaravi tasuta ainult haigekassa lepingupartnerite juures Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus nimetatud teenustele.

NB! Pärast isiku 19-aastaseks saamist osutatakse tasuta hambaravi ühe aasta jooksul ainult juhul, kui ravivajadus ilmnes isiku viimase visiidi ajal enne 19-aastaseks saamist. Tasuta teenust saab sama hambaraviteenuse osutaja juures, kus ravivajadus tuvastati. Täpsem info laste hambaravist ja ortodontiast.

Nii ravikindlustatud, kui ravikindlustamata täiskasvanutel on õigus saada tasuta hambaravina vaid vältimatut abi, mida osutatakse siis, kui abi edasilükkamine või selle andmata jätmine võib põhjustada abivajaja surma või püsiva tervisekahjustuse. Seda, kas tegemist on vältimatu abiga, otsustab hambaarst. Vältimatu abi saamiseks pöörduge palun haigekassa lepingupartnerite poole, sest haigekassa maksab osutatud teenuse eest ainult oma lepingupartneritele. Täpsem info vältimatu abi teenustest.

Hambaraviteenuse osutajal on õigus võtta ka visiiditasu. Visiiditasu võtmise õigus eriarstiabi (k.a. hambaravi) osutamisel on reguleeritud ravikindlustuse seaduse paragrahvidega 70 ja 72 (kuni 5 eurot). Visiiditasu võtmine on õigus, mitte kohustus ning sell  korra ja sageduse kehtestab iga tervishoiuteenuse osutaja ise.

Hambaraviteenuse hüvitis

Hambaraviteenuse hüvitise maksmist reguleerib sotsiaalministri 16. detsembri 2002. a määrus nr 145, mille leiate õigusaktide lehelt kategoorias "Muud rahalised hüvitised".

Hambaraviteenuse hüvitiste liigid on hambaravihüvitis ja hambaproteesihüvitis.

Hambaravihüvitist makstakse järgmistele ravikindlustatud isikutele:

Hüvitise saaja

Hüvitise taotlemiseks esitage haigekassale

Hüvitise suurus ühes kalendriaastas

Töövõimetuspensionär või vanaduspensionär

Osalise või puuduva töövõimega isik

Üle 63-aastane ravikindlustatud isik

- Avaldus
- Hambaraviteenuse eest tasumist tõendav dokument*

19,18 eurot

Rase

- Avaldus
- Hambaraviteenuse eest tasumist tõendav dokument*
- Rasedust tõendav dokument**

28,77 eurot

Alla 1-aastase lapse ema

Avaldus, millel on alla üheaastase lapse ees- ja perekonnanimi ning isikukood
- Hambaraviteenuse eest tasumist tõendav dokument*

28,77 eurot

Isik, kellel on talle osutatud tervishoiuteenuse tagajärjel tekkinud suurenenud vajadus saada hambaraviteenust.

Avaldus
- Hambaraviteenuse eest tasumist tõendav dokument*
- Hambaraviteenuse suurenenud vajadust tõendav arstitõend 

28,77 eurot

*Hambaraviteenuse eest tasumist tõendav dokument sisaldab järgmisi andmeid:
1) dokumendi number;
2) tervishoiuteenuse osutaja nimi, asukoha aadress ja registri- või isikukood;
3) hambaarsti ees- ja perekonnanimi ning registreerimistõendi number;
4) isiku, kellele hambaraviteenust osutati, ees- ja perekonnanimi;
5) hambaraviteenuse nimetus ja arvnäitajad (kogus, hind, summa);
6) hambaraviteenuse osutamise kuupäev;
7) dokumendi vormistaja ees- ja perekonnanimi, allkiri ja kuupäev.
**Rasedust tõendav dokument sisaldab järgmisi andmeid:
Dokument raseduse kohta peab sisaldama järgmisi andmeid:
 1) tervishoiuteenuse osutaja nimi;
 2) tervishoiuteenuse osutaja asukoha aadress;
 3) tervishoiuteenuse osutaja tegevusloa number;
 4) arsti või ämmaemanda nimi ja registreerimistõendi number;
 5) arsti või ämmaemanda sidevahendite andmed;
 6) raseda ees- ja perekonnanimi;
 7) raseda isikukood;
 8) raseduse suurus nädalates;
 9) eeldatav sünnitamise kuupäev;
 10) arsti või ämmaemanda allkiri;
 11) tõendi väljastamise kuupäev.
 

Hambaravihüvitise info

Kui kindlustatul tekib kalendriaasta jooksul õigus erinevatele hüvitistele, on tal õigus taotleda hüvitist sel perioodil ühe temale soodsama määra ulatuses. Näiteks suurenenud hambaraviteenuse vajadusega 65-aastasel töövõimetuspensionäril on õigus saada hüvitist 28,77 euro ulatuses.

Soovi korral on võimalik kanda hüvitis ka kellegi teise (näiteks abikaasa, poeg, tütar) arvelduskontole. Selleks on vaja märkida avaldusele tema isikukood, ees- ja perekonnanimi ning arvelduskonto number.

Haigekassa tuletab meelde, et enne 2017. aasta 1. juulit osutatud hambaraviteenuste eest maksab haigekassa täiskasvanute hambaraviteenuse hüvitise välja juhul, kui avaldus hüvitise saamiseks on esitatud hiljemalt 2017. aasta 1. oktoobriks.

Pange tähele!
- Hüvitis makstakse välja sõltumata teenuse osutamise kohast (Eestis või välisriigis). Kulutust peab aga kindlasti tõendama korrektse hambaraviteenuse eest tasumist tõendava dokumendiga.
- Hüvitise saamise õigus aegub kolme aasta jooksul alates teenuse osutamisest.
Hüvitise taotlemise avalduse blankett on saadaval haigekassa klienditeenindusdes ja haigekassa kodulehel. Haigekassa blankette väljastavad, edastavad ja abistavad nende täitmisel ka Saare, Valga ja Viljandi maavalitsused.
- Hüvitise saamiseks vajalikud dokumendid palume haigekassale edastada järgnevalt:

* tooge või edastage posti teel avaldus koos lisadokumentidega klienditeenindusse;
* e-posti teel, saates allkirjastatud avaldus koos skaneeritud lisadokumentidega aadressil 
info@haigekassa.ee

NB! Skaneeritud dokumentide edastamisel juhime tähelepanu, et haigekassal on õigus andmete kontrollimise vajaduse korral nõuda Teilt makset tõendava originaaldokumendi esitamist.

Lisainfot oma hambaravihüvitise kasutamise kohta on võimalik saada haigekassa klienditelefonilt 669 6630 (E-R 8.30-16.30) või riigiportaali www.eesti.ee teenuse „Hambaravi hüvitised isikule“ kaudu.

Korduma kippuvad küsimused

K: 

1. Kas töövõimetuspensionäril on õigus saada hambaravihüvitist?

V: 

Töövõimetuspensionäril on õigus saada hambaravihüvitist. Seda maksab haigekassa igal kalendriaastal kuni 19,18 eurot. Samuti on töövõimetuspensionäril õigus saada proteesihüvitist. Seda maksab haigekassa kord kolme aasta jooksul kuni 255,65 eurot.
 

K: 

2. Millised dokumendid tuleb pensionäril esitada haigekassale proteesihüvitise saamiseks?

V: 

Avaldus hüvitise taotlemiseks tuleb haigekassale esitada ainult sel juhul, kui pensionär ei ole esitanud avaldust hambaproteesiteenuse tegijale, et saada proteesid kohe hüvitise limiidi võrra soodsamalt.

Proteesihüvitise saamiseks tuleb haigekassale esitada avaldus ning hambaravi eest tasumist tõendav dokument.

Dokumendid on võimalik saata haigekassasse posti teel või e-posti teel, saates allkirjastatud avaldus koos skanneeritud lisadokumentidega aadressil info@haigekassa.ee. Proteesihüvitise avaldus on kättesaadav blankettide lehel.

K: 

4. Kindlustatu käis hambaarsti juures paar kuud enne rasedust. Kas ta saab esitada nüüd haigekassale taotluse hambaravihüvitise saamiseks?

V: 

Rasedal on õigus hambaravihüvitisele sama kalendriaasta jooksul, mil rasedus tuvastati, kusjuures ravi võis olla toimunud ka enne rasedust.

K: 

5. Kas rase saab käia hambaid ravimas tasuta?

V: 

Hambaid tasuta ravida ei saa, küll aga saab rase taotleda haigekassast hambaravihüvitist kuni 28,77 eurot aastas.

K: 

6. Kas rase peab hambaravihüvitise taotlemiseks saatma koos avalduse ja maksekviitungiga ka arsti tõendi?

V: 

Haigekassasse peab kindlasti esitama  arsti või ämmaemanda poolt väljastatud dokumendi raseduse kohta. Lisaks on vaja hambaravihüvitise taotlemisel haigekassasse saata avaldus ja hambaravi eest tasumist tõendav dokument, mille on väljastanud hambaraviteenuse osutaja.

K: 

7. Naine kasvatab kolme last, kellest noorim saab peagi aastaseks. Kas tal on õigus saada hambaravihüvitist?

V: 

Naine saab kuni 28,77 euro suurust hambaravihüvitist taotleda terve kalendriaasta jooksul, mil tema laps sai 1-aastaseks.

K: 

8. Lapsel on vaja saada hambaravi. Hambaarst, keda laps külastas, ei ole haigekassa lepingupartner, mistõttu pidid vanemad tasuma lapse ravikulud. Arsti vahetada nad ei soovinud. Kas haigekassa hüvitab makstud arve alusel alaealise hambaravi?

V: 

Tasuta hambaravi saavad alla 19-aastased kindlustatud nendes raviasutustes, mis on haigekassa lepingupartnerid (lepingupartnerid on kirjas haigekassa kodulehel). Kui hambaarstil haigekassa lepingut ei ole, peavad vanemad ise lapse hambaravi eest tasuma ning haigekassa neid arveid ei hüvita.

K: 

9. Alla 19-aastane kindlustatu käib oma hambaid parandamas. Järgmisel kuul saab ta 19-aastaseks, visiidiaja hambaarstile sai ta aga alles kahe kuu pärast. Kas ta peab edaspidi hambaravi eest ise tasuma?

V: 

Hambaravi osutatakse tasuta ühe aasta jooksul pärast isiku 19-aastaseks saamist juhul, kui ravivajadus ilmnes viimase visiidi ajal enne 19-aastaseks saamist. Tasuta teenust saab sama hambaraviteenuse osutaja juures, kus ravivajadus tuvastati. Seega peaks ta saama tasuta ravi sama hambaarsti juures ka järgmisel korral, mil ta on juba 19-aastane.

Esita küsimus