Proteesihüvitisele on õigus järgmistel ravikindlustatud isikutel:

 

Hüvitise saaja

   

Hüvitise taotlemiseks esitage
haigekassale:

   

Haigekassa hüvitab
üks kord kolme aasta jooksul

 

- Töövõimetuspensionär
- Vanaduspensionär

- Osalise või puuduva töövõimega isik
- Üle 63-aastane ravikindlustatud isik

- Avaldus 
- Proteesimistööde eest tasumist tõendav dokument*

255,65 eurot

Hüvitise taotlemine

Selleks on kaks võimalust. Kindlustatu esitab avalduse kas:

hambaproteesi tegijale

või

haigekassale

Kindlustatu maksab siis hambaproteeside eest hambaproteesi tegijale vaid selle summa, mis ületab 255,65 eurot.

Hambaravi teenuse osutaja taotleb ise haigekassalt hüvitise summas kuni 255,65 eurot

Seda vaid juhul, kui isik ei ole esitanud hüvitise saamise avaldust hambaproteesi teenuse osutajale.

Esitada tuleb avaldus ja proteesimistööde eest tasumist tõendav dokument*.

Haigekassa kannab hüvitise kindlustatu pangaarvele 90 päeva jooksul pärast nõutavate dokumentide laekumist haigekassa piirkondlikku osakonda.

*Hambaraviteenuse eest tasumist tõendav dokument sisaldab järgmisi andmeid:

1) dokumendi number;
2) tervishoiuteenuse osutaja nimi, asukoha aadress ja registri- või isikukood;
3) hambaarsti ees- ja perekonnanimi ning registreerimistõendi number;
4) isiku, kellele hambaraviteenust osutati, ees- ja perekonnanimi;
5) hambaraviteenuse nimetus ja arvnäitajad (kogus, hind, summa);*
6) hambaraviteenuse osutamise kuupäev;
7) dokumendi vormistaja ees- ja perekonnanimi, allkiri ja kuupäev. 

Millal täitub 3 aastat ja saab taotleda uuesti hambaproteeside hüvitist?

Kui pensionärile pole varem hambaproteese valmistatud, siis hakatakse 3-aastast perioodi arvestama päevast, millal tema proteesid valmis said. Uuesti tekib tal hambaproteeside hüvitise taotlemise õigus, kui sellest kuupäevast on möödunud kolm aastat ning ta pöördub hambaproteeside parandamiseks või uute proteeside tellimiseks hambaarsti juurde.

Hüvitisest kasutamata jäänud osa järgmisse perioodi edasi ei kandu. Kui kindlustatu ei tea täpselt, kui kaua eelmiste proteeside valmistamisest möödas on, soovitame seda täpsustada proteeside valmistajaga või uurida haigekassast enne hambaarsti juurde minemist. Seda saab  kontrollida  riigiportaali www.eesti.ee teenuse „Hambaproteeside hüvitise limiidi kasutus“ kaudu, saates allkirjastatud küsimuse haigekassasse postiga, e-postiga või külastades meie klienditeenindusi. 


Pange tähele!

Hüvitis makstakse välja sõltumata teenuse osutamise kohast.t Teenus võib olla saadud nii Eestis kui välisriigis. Kulutust tuleb tõendada korrektse hambaraviteenuse eest tasumist tõendava dokumendiga.

● Hüvitise saamise õigus aegub kolme aasta jooksul alates teenuse osutamisest.

● Hüvitise taotlemise avalduse blankett on saadaval haigekassa klienditeenindustes  ja haigekassa kodulehel. Haigekassa blankette väljastavad, edastavad ja abistavad nende täitmisel ka Saare, Valga ja Viljandi maavalitsused.

● Avalduse ja ravikviitungi saab haigekassale edastada järgnevalt:
- tuues dokumendid klienditeenindusse;
- posti teel Lastekodu 48, Tallinn 10144;
- e-posti teel, saates allkirjastatud avalduse koos skaneeritud lisadokumentidega aadressil info@haigekassa.ee.
NB! Skaneeritud dokumentide edastamisel juhime tähelepanu, et haigekassal on õigus andmete kontrollimise vajaduse korral nõuda Teilt makset tõendava originaaldokumendi esitamist.

Lisainfo haigekassa klienditelefonilt (+372) 669 6630, saates allkirjastades küsimuse info@haigekassa.ee, külastades klienditeenindusi  või riigiportaali www.eesti.ee teenuse „Hambaproteeside hüvitise limiidi kasutus“ kaudu.

Näide

Marta esimesed hambaproteesid hinnaga 195,78 eurot, valmisid 7. mail 2014.

Marta esitas haigekassale kulutuse hüvitamiseks avalduse ja teenuse eest tasumist tõendavad dokumendid. Sellest päevas algas Martal 3 aastane hüvitise periood. Haigekassa maksis 90 päeva jooksul avalduse saamisest Marta arveldusarvele proteesihüvitise 195,78 eurot.

2015. aasta novembris pöördus Marta proteeside parandamiseks taaskord arsti poole ning esitas haigekassale uue avalduse ja arve 69,78 eurot.

Haigekassa hüvitas 90 päeva jooksul Martale kasutamata hüvitise osa 59,87 eurot (255,65 eurot - 195,78 eurot = 59,87 eurot).
Kuna nüüd on Marta kogu proteesihüvitise ära kasutanud, on tal uuesti võimalik hüvitist taotleda alates 2017. aasta 8.maist.

 

Korduma kippuvad küsimused

K: 

1. Kas töövõimetuspensionäril on õigus saada hambaravihüvitist?

V: 

Töövõimetuspensionäril on õigus saada hambaravihüvitist. Seda maksab haigekassa igal kalendriaastal kuni 19,18 eurot. Samuti on töövõimetuspensionäril õigus saada proteesihüvitist. Seda maksab haigekassa kord kolme aasta jooksul kuni 255,65 eurot.
 

K: 

2. Millised dokumendid tuleb pensionäril esitada haigekassale proteesihüvitise saamiseks?

V: 

Avaldus hüvitise taotlemiseks tuleb haigekassale esitada ainult sel juhul, kui pensionär ei ole esitanud avaldust hambaproteesiteenuse tegijale, et saada proteesid kohe hüvitise limiidi võrra soodsamalt.

Proteesihüvitise saamiseks tuleb haigekassale esitada avaldus ning hambaravi eest tasumist tõendav dokument.

Dokumendid on võimalik saata haigekassasse posti teel või e-posti teel, saates allkirjastatud avaldus koos skanneeritud lisadokumentidega aadressil info@haigekassa.ee. Proteesihüvitise avaldus on kättesaadav blankettide lehel.

K: 

4. Kindlustatu käis hambaarsti juures paar kuud enne rasedust. Kas ta saab esitada nüüd haigekassale taotluse hambaravihüvitise saamiseks?

V: 

Rasedal on õigus hambaravihüvitisele sama kalendriaasta jooksul, mil rasedus tuvastati, kusjuures ravi võis olla toimunud ka enne rasedust.

K: 

5. Kas rase saab käia hambaid ravimas tasuta?

V: 

Hambaid tasuta ravida ei saa, küll aga saab rase taotleda haigekassast hambaravihüvitist kuni 28,77 eurot aastas.

K: 

6. Kas rase peab hambaravihüvitise taotlemiseks saatma koos avalduse ja maksekviitungiga ka arsti tõendi?

V: 

Haigekassasse peab kindlasti esitama  arsti või ämmaemanda poolt väljastatud dokumendi raseduse kohta. Lisaks on vaja hambaravihüvitise taotlemisel haigekassasse saata avaldus ja hambaravi eest tasumist tõendav dokument, mille on väljastanud hambaraviteenuse osutaja.

K: 

7. Naine kasvatab kolme last, kellest noorim saab peagi aastaseks. Kas tal on õigus saada hambaravihüvitist?

V: 

Naine saab kuni 28,77 euro suurust hambaravihüvitist taotleda terve kalendriaasta jooksul, mil tema laps sai 1-aastaseks.

K: 

8. Lapsel on vaja saada hambaravi. Hambaarst, keda laps külastas, ei ole haigekassa lepingupartner, mistõttu pidid vanemad tasuma lapse ravikulud. Arsti vahetada nad ei soovinud. Kas haigekassa hüvitab makstud arve alusel alaealise hambaravi?

V: 

Tasuta hambaravi saavad alla 19-aastased kindlustatud nendes raviasutustes, mis on haigekassa lepingupartnerid (lepingupartnerid on kirjas haigekassa kodulehel). Kui hambaarstil haigekassa lepingut ei ole, peavad vanemad ise lapse hambaravi eest tasuma ning haigekassa neid arveid ei hüvita.

K: 

9. Alla 19-aastane kindlustatu käib oma hambaid parandamas. Järgmisel kuul saab ta 19-aastaseks, visiidiaja hambaarstile sai ta aga alles kahe kuu pärast. Kas ta peab edaspidi hambaravi eest ise tasuma?

V: 

Hambaravi osutatakse tasuta ühe aasta jooksul pärast isiku 19-aastaseks saamist juhul, kui ravivajadus ilmnes viimase visiidi ajal enne 19-aastaseks saamist. Tasuta teenust saab sama hambaraviteenuse osutaja juures, kus ravivajadus tuvastati. Seega peaks ta saama tasuta ravi sama hambaarsti juures ka järgmisel korral, mil ta on juba 19-aastane.