HAIGEKASSA TÖÖD REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

Eesti Haigekassa seadus

Redaktsioon 01.01.2017

Ravikindlustuse seadus

Redaktsioon 01.01.2017

Sotsiaalmaksuseadus

Redaktsioon 01.01.2017

Rahvatervise seadus

Redaktsioon 01.03.2016

Ravimiseadus

Redaktsioon 14.05.2016

Tervishoiuteenuste korraldamise seadus

Redaktsioon 01.01.2017

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus

Redaktsioon 01.01.2017

Vereseadus

Redaktsioon 01.01.2015

Psühhiaatrilise abi seadus

Redaktsioon 01.01.2016

Haldusmenetluse seadus

Redaktsioon 01.01.2012

Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seadus

Redaktsioon 01.03.2015

Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus

Redaktsioon 29.03.2015

Eesti Haigekassa põhikiri

Redaktsioon 01.01.2017

Liiklusõnnetusest teatamise, asjaolude väljaselgitamise, vormistamise, registreerimise ja arvestuse kord

Redaktsioon 01.01.2012

 

● Ravikindlustus

 

Tingimused, mille puhul kindlustuskaitse akadeemilise puhkuse ajaks ei peatu

Sotsiaalministri 16.09.2002. a määrus nr 107

Eesti Haigekassas kindlustuskaitse tekkimiseks, lõppemiseks ja peatumiseks vajalike dokumentide loetelu ning nendes sisalduvate andmete koosseis

Sotsiaalministri 18.08.2004. a määrus nr 101 

Euroopa Liidu ravikindlustuskaardi ja asendussertifikaadi väljastamise tingimused ja kord

Sotsiaalministri 22. juuli 2004. a määrus nr 94

● Tervishoiuteenused

Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu

Vabariigi Valitsuse 27.04.2017 määrus nr 82

.Haiglavõrgu arengukava

Vabariigi Valitsuse 02.04.03. a määrus nr 105

Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu muutmise kriteeriumid ja nende hindamise kord

Vabariigi Valitsuse 24.09.02. a määrus nr 301

Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded

Sotsiaalministri 15.12.04. a määrus nr 128

Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded

Sotsiaalministri 21.08.08. a määrus nr 46

Eriarstiabi erialade loetelu

Sotsiaalministri 28.11.01. a määrus nr 110

Tervishoiuteenuste loetelu kehtestamine

Sotsiaalministri 10.01.02. a määrus nr 13

Haigla liikide nõuded

Sotsiaalministri 19.08.04. a määrus nr 103

Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni töökord, tervishoiuteenuse kvaliteedile hinnangu andmise kord ja komisjoni moodustamine

Sotsiaalministri 16.05.08. a määrus nr 27

Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika

Sotsiaalministri 19.01.07. a määrus nr 9

Haiglate majutuse standardtingimused

Sotsiaalministri 15.11.02. a määrus nr 132

Soetamisloa ja relvaloa taotleja tervisekontrolli kord, loa andmist välistavate tervishäirete loetelu ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded

Vabariigi Valitsuse 21.06. 07. a määrus nr 179

Töötajate tervisekontrolli kord

Sotsiaalministri 24.04.03. a määrus nr 74

Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord

Sotsiaalministri 18.09.08. a määrus nr 56

Nõuded haiglavälise eriarstiabi osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile

Sotsiaalministri 25.01.02. a määrus nr 25

Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale

Sotsiaalministri 13.08.10. a määrus nr 54

  ● Perearstid

  Perearsti nimistut puudutavate dokumentide üleandmise kord

  Sotsiaalministri 29.11.01. a määrus nr 111

  Avaliku konkursi kord perearsti nimistu moodustamise õiguse andmiseks

  Sotsiaalministri 29.11.01. a määrus nr 112

  Perearsti nimistu moodustamise, muutmise ja võrdlemise alused ja kord ning perearsti nimistute piirarv

  Sotsiaalministri 01.01.13. a määrus nr 47

  Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile

  Sotsiaalministri 29.11.01. a määrus nr 116

  Perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhend

  Sotsiaalministri 06.01.10. a määrus nr 2

  Kiirabi ja perearstide koostöö ning tasaarveldamise kord

  Sotsiaalministri 19.12.01. a määrus nr 133

   Haiguste ennetamine, õendusabi

  Õendusabi erialade loetelu

  Sotsiaalministri 11.06.01. a määrus nr 58

  Iseseisvalt osutada lubatud ambulatoorsete õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused

  Sotsiaalministri 13.08.10. a määrus nr 55

  Immuniseerimiskava

  Sotsiaalministri 08.01.2014 määrus nr 2

  Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale

  Sotsiaalministri 13.08.10. a määrus nr 54

  Nõuded ambulatoorse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele

  Sotsiaalministri 13.08.10. a määrus nr 56

  Nõuded ämmaemandusabi iseseisvaks osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile ja töövahenditele

  Sotsiaalministri 19.03.10. a määrus nr 23

  Iseseisvalt osutada lubatud ämmaemandusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused ning kodusünnitusabi osutamise tingimused ja kord

  Sotsiaalministri 02.07.2014 määrus nr 44

  Õendushaiglas iseseisvalt osutada lubatud õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused ning nõuded statsionaarse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikule töötajate koosseisule, ruumidele, sisseseadele, aparatuurile ja töövahenditele

  Sotsiaalministri 13.01.14. a määrus nr 3

   ● Ravimid

   Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75

   Vabariigi Valitsuse 26.09.02. a määrus nr 308

   Eesti Haigekassa ravimite loetelu

   Sotsiaalministri 24.09.02. a määrus nr 112

   Ravimite piirhinnad

   Sotsiaalministri 11.12.02. a määrus nr 143

   Täiendava ravimihüvitise taotlemise ja maksmise kord

   Sotsiaalministri 26.11.02. a määrus nr 135

   Kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenustega seonduvate, ambulatoorseks raviks vajalikele Eesti Haigekassa ravimite loetellu kuuluvatele retseptiravimitele tehtud kulutuste hüvitamise määr, tingimused, kord ja hüvitise maksmise tähtajad ning hüvitatavate toimeainete loetelu

   Sotsiaalministri 16.08.08. a määrus nr 39

   Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm

   Sotsiaalministri 18.02.05. a määrus nr 30

   Omaosaluse alusmäär ja ravimihüvitise maksimaalmäär

   Sotsiaalministri 24.09.02. a määrus nr 113 

   Eesti Haigekassa ravimite loetelu koostamise ja muutmise kord ning loetelu kehtestamise kriteeriumide sisu ja kriteeriumidele vastavuse hindajad

   Sotsiaalministri 08.12.04. a määrus nr 123

   Hinnakokkuleppe sõlmimise kord

   Sotsiaalministri 03.12.04. a määrus nr 121

   Ravimite piirhindade arvutamise metoodika, kehtestamise tähtajad ning muutmise tingimused ja tähtajad

   Sotsiaalministri 13.10.04. a määrus nr 114

   Koodikeskuse asutamine ja registri pidamise põhimäärus

   Vabariigi Valitsuse 22.06.05. a määrus nr 148

   Ravimite kodeerimise ning ravimikoodi kasutamise kord

   Sotsiaalministri 1.07.05. a määrus nr 90

   Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad

   Sotsiaalministri 18.05.05. a määrus nr 73

   Ravimite tegevuslubade registri põhimäärus

   Vabariigi Valitsuse 17.02.11. a määrus nr 27

   Ravimite hulgi-ja jaemüügi juurdehindluse piirmäärad ning nende rakendamise kord

   Vabariigi Valitsuse 21.02.05. a määrus nr 36

   Retseptikeskuse asutamine ja retseptikeskuse pidamise põhimäärus

   Vabariigi Valitsuse 14.08.08. a määrus nr 130

    Ajutise töövõimetuse hüvitised 

   Püsiva töövõimetuse, selle tekkimise aja, põhjuse ja kestuse tuvastamise tingimused ja kord ning töövõimetuse põhjuste loetelu

   Sotsiaalministri 23.09.2008. a määrus nr 57

   Kutsehaiguste loetelu

   Sotsiaalministri 09.05.2005. a määrus nr 66 

   Töövõimetuslehe andmekoosseis ja pabervorm ning töövõimetuslehe registreerimise, väljakirjutamise ja haigekassale edastamise tingimused ja kord

   Sotsiaalministri 26.09.2002. a määrus nr 114

   Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord

   Sotsiaalministri 19.09.2002. a määrus nr 109

   ● Tööandja haigushüvitis

   Töötervishoiu ja tööohutuse seadus 
   Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord

   ● Muud rahalised hüvitised

   Täiendava ravimihüvitise taotlemise ja maksmise kord

   Sotsiaalministri 26.11.2002. a määrus nr 135

   Täiskasvanute hambaraviteenuse hüvitise määrad, maksmise kord ning hambaravihüvitise saamiseks vajalike dokumentide loetelu, neis sisalduvate andmete koosseis ja dokumentide esitamise kord

   Sotsiaalministri 16.12.2002. a määrus nr 145


   ● 
   Meditsiiniseadmed

   Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud

   meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord

   Tervise- ja tööministri 28.12.2016 a määrus nr 76

   Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu muutmise kriteeriumid ning nende hindamise kord

   Sotsiaalministri 18.09.2008. a määrus nr 55

   ● Tervise infosüsteem

   Tervise infosüsteemi põhimäärus

   Vabariigi Valitsuse 14.08.2008. a määrus nr 131

   ● Euroopa Liit

   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta 

   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta) rakendamise kord 

   Otsus nr S3 

   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2011. aasta direktiiv 2011/24/EL patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius

   Ajutise töövõimetuse hüvitised