Kontrastsus:

TUGEV TAVALINE
Vali keel

Vastused ja käitumisjuhised enim esitatud küsimuste korral

Haigekassale ekslikult edastatud arveid saab muuta ainult tervishoiuteenuse osutaja esitatud kirjaliku taotluse alusel. Digiallkirjastatud taotlused palume saata e-posti teel aadressil info [at] haigekassa.ee.

Oluline on eristada, kas ekslikult edastatud arve on juba koondarvega kinnitatud või märgati eksimust enne seda, kui haigekassa koostas ja kinnitas koondarve.

Arve tühistamisel enne koondarveldamist palume esitada taotluse arve tühistamiseks aadressile info [at] haigekassa.ee. Taotlus peab sisaldama:

 • arve esitaja rekvisiite (asutuse nimi, aadress, registrinumber)
 • arve tühistamise põhjus
 • kinnitus, et  tervishoiuteenuse osutaja on informeerinud arve tühistamisest klienti
 • teenuse saaja isikukood
 • arve number
 • arve kuupäev
 • haigekassa poolt hüvitamisele kuuluv summa

Haigekassale esitatava taotluse vorm: taotlus arve tühistamiseks

Juhul kui arve tühistamise või muutmise tõttu muutub patsiendi tasutud summa või haigekassa makstav hüvitise määr, tagab teenuseosutaja arveldamise patsiendiga ja esitab haigekassa nõudmisel vastavad kuludokumendid.

Arve krediteerimiseks haigekassa poolt koondarveldatud andmete puhul palume esitada kreeditarve aadressile info [at] haigekassa.ee. Kreeditarve peab sisaldama:

 • kreeditarve esitaja rekvisiite (asutuse nimi, aadress, registrinumber, pangaandmed)
 • arve krediteerimise põhjust
 • kreeditarve numbrit
 • viidet koondarvele, mille kohta kreedit esitatakse
 • inimese nime ja isikukoodi, kellele osutatud teenuse kohta kreedit on koostatud
 • summa, mis krediteeritakse (kreedit koostatakse haigekassa poolt inimesele hüvitatud kogusumma kohta, osalist krediteerimist ei ole võimalik menetleda)
 • kinnitust, et tervishoiuteenuse osutaja on informeerinud arve krediteerimisest klienti

Haigekassale esitatava taotluse vorm: taotlus arve krediteerimiseks

Juhul kui kreeditarve tegemisel muutub patsiendi tasutud summa või haigekassa makstav hüvitise määr, tagab teenuseosutaja arveldamise patsiendiga ja esitab haigekassa nõudmisel vastavad kuludokumendid.

Peale haigekassa poolt arve tühistamist/krediteerimist informeerib haigekassa tervishoiuteenuse osutajat uue, korrigeeritud arve saatmise võimalusest.

Selleks, et vältida proteesihüvitise taotlemist nii raviasutuse kaudu kui ka otse haigekassalt, soovitab haigekassa teenusepakkujatel märkida kviitungile selgelt, millise teenuse eest on kviitung väljastatud. Oluline on eristada, kas tegu on proteesiteenusega või hambaraviga.

Lisaks soovitame kviitungil teenusepakkuja kaudu broneeritud proteesihüvitise summa märkida eraldi reana, kus hüvitamisele kuuluv summa on miinusmärgiga või vastavasisulise märkega.

Hüvitisi reguleerivas määruses on nõuded hambaraviteenuse eest tasumist tõendava dokumendi sisu kohta järgmised:

 1. dokumendi number
 2. tervishoiuteenuse osutaja nimi, asukoha aadress ja registri- või isikukood
 3. hambaarsti ees- ja perekonnanimi ning registreerimistõendi number
 4. inimese, kellele hambaraviteenust osutati, ees- ja perekonnanimi
 5. hambaraviteenuse nimetus ja arvnäitajad (kogus, hind, summa)
 6. hambaraviteenuse osutamise kuupäev
 7. dokumendi vormistaja ees- ja perekonnanimi, allkiri ja kuupäev

Hambaraviteenuse osutajal on kohustus proteesihüvitise saamiseks vajalikke andmeid elektrooniliselt edastada.See kohustus tuleneb sotsiaalministri määrusest nr 145, täpsemalt § 14. Lisaks sätestab määrus ka hambaraviteenuse osutaja kohustuse säilitada talle esitatud avaldusi kolm aastat.

Hüvitamisele kuuluvad kõik hambaproteesi valmistamisega seotud teenused, kaasa arvatud proteesimisalane konsultatsioon, proteeside parandustööd ja järelkontroll.