Välisriiki ravile mineku otsustab haigekassa ravikindlustuse seaduse alusel

Haigekassa soovib veelkord selgitada korda, mille alusel toimub inimeste plaanilisele välisravile saatmine. Kõigile Eesti ravikindlustatuile kehtivad täpselt samad reeglid.

Vastavalt ravikindlustuse seadusele on kindlustatud isikul õigus saada plaanilist ravi välisriigis, kui täidetud on kõik järgnevad kriteeriumid:

1) taotletavat tervishoiuteenust ja sellele tervishoiuteenusele alternatiivseid tervishoiuteenuseid Eestis ei osutata;
2) taotletava tervishoiuteenuse osutamine on kindlustatud isikule näidustatud;
3) taotletaval tervishoiuteenusel on tõendatud meditsiiniline efektiivsus;
4) taotletava tervishoiuteenuse eesmärgi saavutamise keskmine tõenäosus on vähemalt 50 protsenti.

Kindlustatud isiku vastavuse kohta nimetatud kriteeriumitele annab hinnangu vähemalt kahest eriarstist koosnev konsiilium, kellest üks on kindlustatu raviarst. Otsuse tegemisel, kas kindlustatu ravi välisriigis on põhjendatud, tugineb haigekassa arstliku konsiiliumi hinnangule. Kinnitame, et haigekassa langetab kõik otsused välisravi rahastamiseks ainult siis, kui kõik nõutavad ravikindlustuse seaduses sätestatud tingimused on täidetud.

Kõigile küsimustele, mis puudutavad isikute terviseandmeid või nende taotlusi, saavad vastuse anda vaid taotlejad ise või nende volitatud isikud. Haigekassa töötajatele on Eesti Haigekassa seadusega pandud kohustus hoida saladuses kindlustatute tervislikku seisundit ja eraelu puudutavad andmed, mis on teatavaks saanud seoses töökohustuste täitmisega. Lisaks täidab haigekassa ka teisi isikuandmete kaitset reguleerivaid seadusi, sealhulgas isikuandmete kaitse seadust.

Täiendava info plaanilise ravi kohta välisriigis leiab haigekassa kodulehelt.