Töövõimetuslehtede menetlemine arstide streigi ajal

Pressiteade
16. jaanuar 2007

Töövõimetusleht kirjutatakse välja kooskõlas Ravikindlustuse seadusega ja sama seaduse alusel sotsiaalministri määrusega kehtestatud tingimustel ja korras.
Töövõimetusleht on kindlustatud inimese ajutist töövõimetust ja töö- või teenistuskohustuse täitmisest vabastatust tõendav dokument, mille annab kindlustatud inimesele välja teda raviv arst või hambaarst.

Töövõimetuslehe väljakirjutamise õigus on:

  • perearsti nimistu alusel tegutseval perearstil, tegevusluba omaval eriarstil ja hambaarstil
  • eriarstiabi tegevusluba omava tervishoiuteenuse osutaja juures töötaval arstil (välja arvatud kiirabi osutamisel)
  • hambaarstil.

Töövõimetuslehe väljaandja vastutab ajutise töövõimetuse kindlustusjuhtumi õigesti määramise ja ajutise töövõimetuse põhjendatuse eest.
Sotsiaalministri 26. septembri 2002. a määrusega on kehtestatud “Töövõimetuslehe registreerimise ja väljaandmise tingimused ja kord ning töövõimetuslehe vormid”.
Kõik töövõimetuslehte välja kirjutavad arstid on kohustatud täitma nimetatud õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

Ekslikult on Arstide Liit ja Tallinna perearstide juhid üldsust teavitanud, justkui annaks arstide streigi ajal töövõimetuslehti välja haigekassa. See ei vasta kindlasti tõele, sest Eesti Haigekassa :

  • ei kirjuta välja töövõimetuslehti
  • ei pikenda töövõimetuslehti
  • ei lõpeta töövõimetuslehti
  • ei maksa ajutise töövõimetuse hüvitist lõpetamata töövõimetuslehe alusel.

Seepärast pole inimestel mõtet ka haigekassa klienditeenindusse minna. Haigekassa vaid maksab laekunud töövõimetuslehtede põhjal välja vastavas määras hüvitist.
Juba väljastatud haiguslehe pikendamise või lõpetamise vajadusel peab probleemi lahendama inimest raviv arst.

Kui inimene jääb haigeks arstide streigi ajal ja pöördub haigla EMO-sse või mõne töötava arsti poole, annab too inimesele vastava teatise haigestumise kohta. Selle teatise põhjal peab edasist ravi korraldav arst andma kahe kalendripäeva jooksul inimesele haiguslehe alates teatisel märgitud kuupäevast.

Anne Osvet
Haigekassa avalike suhete juht