Tervishoiuteenuste kättesaadavus piirkondlikes ja keskhaiglates veebruaris 2012

Sel aastal jätkab haigekassa piirkondlikes ja keskhaiglates pikema ooteajaga erialadel plaanilise ravijärjekorra andmete kontrolli. Kontrolli eesmärk on jälgida ambulatoorses eriarstiabis pikkade ooteaegade põhjuseid ja ravijärjekorda panemise tingimusi.

Eesti Haigekassa nõukogu otsuse kohaselt ei tohi ravijärjekorra maksimumpikkus ambulatoorse eriarstiabi korral ületada kuut nädalat. Kokkuvõtet 1. augustil ja 1. oktoobril 2011 tehtud ravijärjekordade kontrolli kohta saab lugeda haigekassa kodulehelt.

Veebruaris alguses kontrolliti ravijärjekordi piirkondlikes ja Tallinna keskhaiglates nendel erialadel, kus haigekassa piirkondlike osakondade hinnangul on olnud probleeme tervishoiuteenuste kättesaadavusega. Seekordsest kontrollist jäid välja Ida-Viru Keskhaigla ja Pärnu Haigla, kus on personali vähesuse tõttu üksikutel erialadel pikemad ooteajad ning muutusi selles osas lähiajal näha ei ole, kuigi haiglad tegelevad olukorra lahendamisega.

Sarnaselt varasemate kontrollidega küsiti ka selle kontrolli ajal patsientidele pakutavat esimest vaba tasuta (st haigekassa tasutavat) ja tasulist (inimese enda tasutavat) vastuvõtu aega ning senist ravi rahastamise lepingu täitmist. Lisaks kontrolliti, kui palju broneeritakse vastuvõtuaegu tagasikutsetele ja vältimatut abi (cito ajad) vajavatele patsientidele.

Põhja-Eesti Regionaalhaiglas (PERH) kontrolliti eriarsti ambulatoorsele vastuvõtule ooteaegu uroloogia, otorinolarüngoloogia, neuroloogia, dermatoveneroloogia, kardioloogia ja endokrinoloogia erialal. Neist uroloogia, otorinolarüngoloogia ja kardioloogia erialal oli ravijärjekord kehtestatud maksimumpikkuse piires.

Neuroloogia, dermatoveneroloogia ja endokrinoloogia erialal on pika ooteaja põhjuseks arstide vähesus. Naha- ja suguhaiguste erialal on raviasutusel plaanis aasta esimese kvartali jooksul koolitada õdesid ning rakendada õdede iseseisvaid vastuvõtte lihtsamate protseduuride tegemiseks, mille tulemusel väheneksid ooteajad erialaspetsialistide juurde.

Raviasutuse hinnangul aitaks endokrinoloogia erialal olukorda leevendada perearstide elektroonilise konsulteerimise (n-ö visiidi) süsteemi juurutamine. Praegu toimuvad ettevalmistused pilootprojektiga liitumiseks. Süsteem aitaks vähendada perearstide põhjendamatuid patsientide konsultatsioonile suunamisi ning seeläbi väheneks eriarstide koormus.

Vältimatut abi osutab erakorralise medistiini osakond (EMO) ja eraldi cito aegu eriarstide vastuvõttude jaoks ei reserveerita. Eraldi ajad on broneeritud tagasikutseteks ning need moodustavad olenevalt erialast ca 20-53%.

Tartu Ülikooli Kliinikumis (TÜK) kontrolliti eriarsti ambulatoorse vastuvõtu ooteaegu üldkirurgia, uroloogia, ortopeedia, otorinolarüngoloogia, reumatoloogia, gastroenteroloogia, endokrinoloogia ja taastusravi erialal. Neist vaid otorinolarüngoloogia erialal oli ravijärjekord kehtestatud maksimumpikkuse piires.

Kättesaadavuse parandamiseks üldkirurgia, ortopeedia ja taastusravi erialal on haigekassa alustanud läbirääkimisi ambulatoorse lepingumahu muutmise osas. Raviasutus on üle vaadanud vastavate erialade ambulatoorsed töömahud ja vastuvõtu graafikud ning planeerinud ambulatoorseid täiendavaid vastuvõtte endokrinoloogia, reumatoloogia ja taastusravi erialal. Ortopeedia erialal on tööle võetud üks uus ortopeed.

Seekordsest TÜ Kliinikumi kontrollist jäid välja pikkade ooteaegadega neurokirurgia ja neuroloogia eriala. Raviasutuse kinnitusel nende erialade ooteaegade osas lähiajal muutusi ette näha ei ole, kuna ooteaegu ei ole võimalik lühendada arstide töölevõtmisega ega lahendada lisalepinguga.

Kättesaadavust neuroloogia erialal püüab haigekassa parandada HVA haiglate väliste lepingupartnerite kaudu. Vältimatu abi ajad moodustavad vastuvõttudest olenevalt erialast 6-12% ja tagasikutsed ca 25-35%.

Lääne-Tallinna Keskhaiglas (LTKH) kontrolliti eriarsti ambulatoorse vastuvõtu ooteaegu uroloogia, psühhiaatria, endokrinoloogia ja dermatoveneroloogia erialal. Neist uroloogia ja psühhiaatria erialal oli ravijärjekord kehtestatud maksimumpikkuse piires.

Endokrinoloogia ja dermatoveneroloogia erialal nimetas raviasutus pika ooteaja põhjuseks vähest võimsust (arstide puudust). Dermatoveneroloogia erialal käivad läbirääkimised veel ühe arsti tööle võtmise osas. Raviasutusest on lahkunud töölt üks endokrinoloog, teiste töökoormusi on suurendatud.

Vältimatu abi osutamiseks ambulatoorseid vastuvõtuaegu ei planeerita. Kõiki vältimatut abi vajavaid patsiente teenindavad väljaspool järjekorda ambulatoorset vastuvõttu tegevad arstid või suunatakse nad EMO-sse. Tagasikutsed moodustavad ambulatoorsetest vastuvõttudest ca 30%.

Ida-Tallinna Keskhaiglas (ITK) kontrolli eriarsti ambulatoorse vastuvõtu ooteaegu veresoontekirurgia, endokrinoloogia, oftalmoloogia, otorinolarüngoloogia ja dermatoveneroloogia erialal. Neist endokrinoloogia, oftalmoloogia ja otorinolarüngoloogia erialal oli ravijärjekord kontrolli hetkel kehtestatud maksimumpikkuse piires.

Veresoontekirurgia ja dermatoveneroloogia erialal on raviasutuse hinnangul ooteaeg üle kuue nädala rahalisel põhjusel. Haigekassa on alustanud läbirääkimisi lepingumahtude ülevaatamise osas.

Vältimatute aegade osakaal sõltub nii erialast kui nädalapäevast (1-20 vastuvõtuaega päevas). Lisaks teenindab vältimatut abi vajavaid patsiente EMO. Tagasikutsed moodustavad ambulatoorsetest vastuvõttudest ca 30%.

Tallinna Lastehaiglas (TL) kontrolli eriarsti ambulatoorsele vastuvõtule pääsemist oftalmoloogia erialal, kus ooteaeg veebruari alguse seisuga ületas lubatud maksimumpikkuse. Raviasutuse selgituse põhjal on see tingitud arstide vähesusest. Raviasutus tegeleb aktiivselt personali otsinguga.

Kõigi kontrollitud haiglate juhatustele on antud kontrolli tulemuste kohta tagasisidet ning palutud neil esitada abinõudeplaan tervishoiuteenuste kättesaadavuse probleemide lahendamiseks.

Kokkuvõtteks saab öelda, et veebruaris tehtud kontrolli tulemuste põhjal olid üle kuuenädalased ooteajad tingitud peamiselt vastavatel erialadel personali vähesusest. Sarnaselt varasemate kontrollidega oli kontrollitud erialade puhul arstide tasuliste vastuvõttude tundide arv tunduvalt väiksem võrreldes tasuta vastuvõttudele eraldatud ajaga. Vaatamata sellele pääseb tasulisele vastuvõtule üldjuhul varem kui tasuta vastuvõtule. Samas on haiglaid ja erialasid, kus tasulised vastuvõtuajad jäävad kasutamata.

Parandamaks kindlustatud isikutele tervishoiuteenuste kättesaadavust kehtestatud järjekorra maksimumpikkuste piires, teeb haigekassa vajadusel ettepaneku teenuseosutajatega lepingumahtude läbivaatamiseks ja muutmiseks. See on võimalik erialadel, kus haigla võimsus lubab osutada rohkem ambulatoorseid teenuseid ning lühendada seeläbi ravijärjekordi. Raviasutused on püüdnud leida võimalusi kättesaadavuse parandamiseks tegevust ümber korraldades ja suurendades vastuvõtuaegasid või tehes tihedamat koostööd perearstidega.

Lisainfot kättesaadavuse ja ravijärjekordade pidamise nõuete kohta leiab haigekassa kodulehelt.

Tervishoiuosakond
05.03.2012