Tervishoiuteenuste kättesaadavus piirkondlikes ja keskhaiglates oktoobris 2011

Sel aastal on haigekassa kahel korral, augusti ja oktoobri alguses, kontrollinud piirkondlikes (v.a Tallinna Lastehaigla) ja keskhaiglates pikema ooteajaga erialadel plaanilise ravijärjekorra andmeid. Kontrollide eesmärk oli välja selgitada ambulatoorses eriarstiabis pikkade ooteaegade põhjused ja ravijärjekorda panemise tingimused. Eesti Haigekassa nõukogu otsuse järgi ei tohi ravijärjekorra maksimumpikkus ambulatoorse eriarstiabi korral ületada kuut nädalat.

Kokkuvõtet 1. augustil tehtud ravijärjekordade kontrolli kohta saab lugeda haigekassa kodulehelt.

Oktoobri alguses kontrolliti ravijärjekordi piirkondlikes ja keskhaiglates nendel erialadel, kus selle aasta juulis, augustis ja septembris esitatud ravijärjekorra aruannete põhjal olid ambulatoorsele vastuvõtule kõige pikemad ooteajad. Lisaks võrreldi sarnaselt augusti kontrollile ka seekord patsientidele pakutavat esimest vaba tasuta (st haigekassa tasutavat) ja tasulist (inimese enda tasutavat) vastuvõtu aega ning senist ravi rahastamise lepingu täitmist.

Põhja-Eesti Regionaalhaiglas (PERH) oli mõlema kontrolli ajal eriarsti ambulatoorsele vastuvõtule ooteaeg üle kuue nädala järgmistel erialadel: uroloogia, otorinolarüngoloogia, ortopeedia, neuroloogia,  kardioloogia, endokrinoloogia ja hematoloogia.

Kontrollimisel tõi raviasutus nendel erialadel pika ooteaja põhjuseks arstide ja õdede vähesuse. Ka haigekassale esitatavates igakuistes aruannetes on PERH samade erialade puhul viidanud pika ooteaja põhjusena raviasutuse vähesele võimsusele.

Uue dermatoveneroloogi tööle asumine oktoobrist peaks aitama antud erialal ooteaegu lühendada. Otorinolarüngoloogia erialal on raviasutuse hinnangul võimalik lahendus ühe valvearsti lisamine päevasele ajale. Neuroloogia, kardioloogia ja endokrinoloogia erialal on plaanis tihedam koostöö perearstidega (e-konsultatsiooni võimaluse loomine, põhjalikum selgitustöö, et milliste patsientidega peab tegelema perearst).

Tartu Ülikooli Kliinikumis (TÜK) oli mõlema kontrolli ajal eriarsti ambulatoorsele vastuvõtule ooteaeg üle kuue nädala järgmistel erialadel:

uroloogia, neurokirurgia, neuroloogia, ortopeedia, reumatoloogia ja taastusravi. Võrreldes augustiga on lisandunud kättesaadavuse probleemid järgmistel erialadel: üldkirurgia, lastekirurgia ja gastroenteroloogia.

Kontrolli järel on kättesaadavuse parandamiseks osadel erialadel (reumatoloogia, taastusravi) juba suurendatud lepingumahtu või alustatud selles osas läbirääkimisi (uroloogia, gastroenteroloogia). Lastekirurgia eriala ooteaega mõjutasid raviasutuse hinnangul oktoobri alguses veel arstide puhkused. Nii neuroloogia kui neurokirurgia erialal saavad raviasutuse sõnul abivajajad vajaliku arstiabi kätte ilma täiendava lepingmuudatuseta. Haigekassa jälgib suurema tähelepanuga üld- ja lastekirurgia ravijärjekorra pikkusi ka järgnevatel kuudel.

Lääne-Tallinna Keskhaiglas (LTKH) kontrolliti augusti ja oktoobri alguses ravijärjekorra pidamist järgmistel ambulatoorsetel erialadel:

ortopeedia, neuroloogia, psühhiaatria ja endokrinoloogia. Lisaks augustis kontrollitud erialadele on oktoobris kättesaadavuse probleemid tekkinud ka uroloogia, oftalmoloogia, dermatoveneroloogia ja gastroenteroloogia erialal.

Oktoobri alguse kontrolli ajal oli ooteaeg üle lubatud maksimumpikkuse vaid ortopeedia ja endokrinoloogia erialal. Raviasutus nimetas pika ooteaja põhjuseks endokrinoloogia erialal raha (st lepingumaht haigekassaga vajaks suurendamist). Ortopeedia erialal viidati arstide vähesusele. Alates septembrist on haiglas tööle asunud uus ortopeed ning see peaks aitama kaasa ka kättesaadavuse paranemisele ortopeedia erialal. Haigekassa on alustanud läbirääkimisi lepingumahtude suurendamise osas mõlemal nimetatud erialal.

1. novembril 2011 haigekassale esitatud aruande põhjal on LTKH kõikidel eelpool nimetatud erialadel ooteaeg jälle üle kuue nädala. Aruande järgi olid järjekorrad uroloogia, oftalmoloogia, ortopeedia, dermatoveneroloogia ja endokrinoloogia erialadel tekkinud rahalisel põhjusel. Haigekassa jälgib raviasutuse ooteaegu eelpool nimetatud erialadel ja koostöös otsitakse võimalusi olukorra lahendamiseks.

Ida-Tallinna Keskhaiglas (ITK) oli mõlema kontrolli ajal eriarsti ambulatoorsele vastuvõtule ooteaeg üle kuue nädala järgmistel erialadel: veresoontekirurgia, dermatoveneroloogia ja reumatoloogia. Augustiga võrreldes on kättesaadavuse probleemid lisandunud ortopeedia erialal.

Kõikidel nimetatud erialadel on raviasutuse hinnangul ooteaeg üle kuue nädala rahalisel põhjusel. Haigekassa on alustanud läbirääkimisi lepingumahtude ülevaatamise osas.

Pärnu Haiglas on ooteajad püsivalt pikad oftalmoloogia, dermatoveneroloogia ja kardioloogia erialal, seda põhjustab arstide vähesus. Raviasutus on teada andnud, et püüab leida arstidele täiendust residentuuri lõpetajate seast.

Augustis kontrollitud Ida-Viru Keskhaiglat oktoobris ei kontrollitud, kuna ravijärjekorrad olid lubatud ooteaegade piires.

Kõigi kontrollitud haiglate juhatustele on antud kontrolli tulemuste kohta tagasisidet.

Kokkuvõtteks võib öelda, et pikkade ooteaegade kontroll on andnud sisukama ja põhjalikuma ülevaate järjekorra põhjustest võrreldes aruannetega, mida raviasustused esitavad haigekassale igal kuul. Aruanded sisaldavad suures osas vaid numbreid ooteaegade kohta ega too välja täiendavaid selgitusi kättesaadavuse sisuliste probleemide ning nende võimalike lahenduste osas.

Augustis tehtud kontrolli tulemuste põhjal olid üle kuuenädalased ooteajad tingitud peamiselt teenuseosutajate vähesest võimsusest, mida mõjutas suvine puhkuste aeg. PERH-is ja Pärnu Haiglas on pikkade ooteaegade põhjuseks aga jätkuvalt spetsialistide puudus. LTKH-s, ITKH-s ja TÜK-is olid oktoobris tehtud kontrolli ajal pikkade ooteaegade põhjused erialati erinevad.

Sarnaselt augustiga oli ka oktoobris täiendavalt kontrollitud erialade puhul arstide tasuliste vastuvõttude tundide arv tunduvalt väiksem võrreldes tasuta vastuvõttudele eraldatud ajaga. Vaatamata sellele pääseb tasulisele vastuvõtule üldjuhul varem kui tasuta vastuvõtule.

Et parandada kindlustatud isikutele tervishoiuteenuste kättesaadavust kehtestatud järjekorra maksimumpikkuste piires, teeb haigekassa vajadusel ettepaneku teenuseosutajatega lepingumahtude läbivaatamiseks ja muutmiseks. See on võimalik erialadel, kus haigla võimsus lubab osutada rohkem ambulatoorseid teenuseid ning lühendada seeläbi ravijärjekordi.

Raviasutused on püüdnud leida võimalusi kättesaadavuse parandamiseks tegevust ümber korraldades ja suurendades vastuvõtuaegasid või tehes tihedamat koostööd perearstidega. Hindamaks raviasutuste ja haigekassa rakendatud abinõude toimivust ooteaegade lühenemisele, jätkab haigekassa ka edaspidi ravijärjekorra andmete ja ooteaegade kontrollimist.

Kindlustatud leiavad haigekassa kodulehelt infot, milliste raviasutustega ja mis erialadel on haigekassal lepingud. See võimaldab valida endale sobivaima raviasutuse.

Lisainfot kättesaadavuse ja ravijärjekordade pidamise nõuete kohta leiab aadressilt http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/jarjekorrad.