Seoses Eesti liitumisega Schengeni konventsiooniga alates 21. detsembrist k. a.toimuvad muudatused

Sotsiaalministeerium teavitas, et alates 4. detsembrist k. a on e-õiguses kättesaadaval sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 31 „Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või posti teel saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu” muutmise eelnõu.  

Eelnõu kohaselt muudetakse narkootiliste ja psühhotroopsete ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise korda reisimisel Eestisse või Eestist välja, seoses Eesti liitumisega Schengeni konventsiooniga. 

Edaspidi isikud, kelle püsiv elukoht on Eestis ja kes soovivad reisida teise Schengeni konventsiooniosalise riigi territooriumile1 ja peavad vastavalt arsti ettekirjutusele reisi ajal tarvitama narkootilisi ja/või psühhotroopseid aineid, peavad koos ravimitega kaasa võtma Ravimiameti tunnistuse. Tunnistus antakse välja reisi vältel vajamineva ravimikoguse kohta, kuid mitte enam kui 30 päevaseks raviperioodiks. Kui reis kestab pikemalt, tuleb isikul teises riigis arsti poole pöörduda. 

Samuti on narkootilisi ja psühhotroopsete ainetega kaasasolev pädeva asutuse poolt välja antud tunnistus nõutav teistest Schengeni konventsiooniosalistest riikidest Eestisse reisivate isikute puhul. 

Ravimiameti tunnistuse väljastamise aluseks on isiku raviarsti ja ravimi väljastanud apteegi poolt täidetud taotluse koopia, mille edastab Ravimiametile ravimi väljastanud apteek. Tunnistus väljastatakse 5 tööpäeva jooksul isiku poolt soovitud viisil ning see kehtib 30 päeva. 

Kui tegemist on teistesse riikidesse reisivate või teistest riikidest Eestisse reisivate isikutega, võib edaspidi narkootilisi ja psühhotroopseid aineid ilma Ravimiameti loata kaasa võtta ühe jaemüügipakendi, kuid mitte enam kui 20 ühikut (tabletti vms) ühe ravimi kohta; ravimitega peab kaasas olema retsepti koopia või arsti teatis ravimite vajaduse kohta. Suurema koguse kaasavõtmisel tuleb taotleda Ravimiameti luba.

Schengeni õigusruumi kuuluvad: Belgia, Prantsusmaa, Saksamaa, Luksemburg, Holland, Itaalia, Portugal, Hispaania, Kreeka, Austria, Island, Norra, Rootsi, Taani ja Soome.

Eesti ja teised uued liikmesriigid (Läti, Leedu, Tšehhi, Ungari, Malta, Poola, Slovakkia, Sloveenia) ühinevad Schengeni õigusruumiga 21. detsembril 2007.            

Täiendava teabe saamiseks palume pöörduda Sotsiaalministeeriumi poole