Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise kord ning retsepti vorm

7. jaanuaril  2005. a  allkirjastas sotsiaalminister 26. nov 2002. a määruse nr 138 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise kord ning retsepti vorm“ muutmise määruse (määruse ning seletuskirja leiab aadressil
http://www.sm.ee/est/HtmlPages/Ravimitevaljakirjutamisekord2005-01-07muutmine/$file/määrus_ja_seletuskiri.doc).

Määruse jõustumisel võib Euroopa Liidu liikmesriikides kindlustatud isikutele välja kirjutada Eestis viibimise ajaks vajaminevaid ravimeid, kui nad tõendavad oma kindlustuskaitset kehtiva Euroopa ravikindlustuskaardi või selle asendussertifikaadi või kindlustajariigi pädeva asutuse poolt väljastatud kehtiva vormikohase tõendi (E111, E110, E112, E119, E123, E128) alusel. Tervishoiuteenuse osutaja on kohustatud retseptile lisama koopia nimetatud kindlustuskaitset tõendavast dokumendist.

Isiku andmete täpsustamiseks tuleb retseptile märkida EL kindlustatu korral vähemalt elukohariik. Ravimi soodustusega väljastamiseks peab olema märge patsiendi kindlustatuse kohta Eesti Haigekassas või teises Euroopa Liidu liikmesriigis. Nimetatud muudatuse rakendamiseks muudetakse vastavalt ka retseptiblanketi vorm. Kuni 1. maini 2005 võib kasutada seni kehtivaid retseptiplanke, tehes plangi ülaserva käsitsi märke, mis viitab, et retsept on väljastatud Euroopa liikmesriigis kindlustatud isikule. Alates 1. maist 2005.a võib ravimeid välja kirjutada ainult käesoleva korra alusel kehtestatud retseptiplangile. Enne 1. maid 2005. a välja kirjutatud retseptiravimeid võib apteegist väljastada kuni retseptile märgitud kehtivusaja lõpuni.

Määruse muudatusega antakse apteekrile õigus teha kehtivale retseptile parandusi juhul, kui retseptile tervishoiuteenuse osutaja poolt kantud andmed soodustuse määra kohta on muutunud ebaõigeks seoses õigusaktide muutmisega või nad on vastuolus kehtivate õigusaktidega. Retsepti parandamise ja selle alusel ravimi väljastamise eest vastutab paranduste tegija, kes peab tehtud parandused kinnitama retsepti pöördel oma nime ja allkirjaga.