Pikki aastakümneid kasutusel olnud nn sinine leht asendub 1. augustist valgega

Pressiteade

21. juuli 2003

Pikki aastakümneid kasutusel olnud nn sinine leht asendub 1. augustist valgega

Uus töövõimetusleht arvestab kõigiti ravikindlustuse seaduse nõudeid ja nn valge leht on täpselt samaväärne sinisega.

Kuni 1. augustini 2003 võivad  arstid töövõimetuslehti välja kirjutada nii uuel kui ka veel vanal blanketil. Pärast 1. augustit peavad aga kõik töövõimetuslehed olema välja kirjutatud juba ainult ja kindlasti uuel blanketil.

Seni kasutusel olnud sinises toonis töövõimetuslehtede blankettide trükkimine läks Haigekassale aastas maksma ca 385 000 krooni, kui arvestada, et aasta jooksul kirjutasid arstid välja keskmiselt 500 000 haiguslehte.

Uue, valgel paberil haiguslehe väljastamise kulu jääb nüüd Haigekassal alles ja kaudselt läbi raviteenuste loetelu piirhindade tasub Haigekassa raviasutustele ja perearstidele selle kulu üldkulude kaudu niikuinii. Nii et tegelikult võidavad kõik patsiendid, sest sinistele blankettidele kulunud raha eest saab Haigekassa rohkem teenuseid osta.

Võrreldes eelmisega on uue töövõimetuslehe kasutamine arsti jaoks märksa mugavam, sest selle täitmine on lihtsam ja täidetavate andmeväljade hulk on samuti vähenenud. Eelmiste blankettide välja trükkimine eeldas raviasutustelt ka maatriks-printerite olemasolu, nüüd kehtestuva uue haiguslehe puhul piisab tavalisest printerist.

Haigekassa on töövõimetuslehte väljastavatele raviasutustele välja töötanud programmi, mis võimaldab uut töövõimetuslehe blanketti täita, trükkida ja salvestada. Seda programmi saavad kasutada kõik raviasutused, kes on sõlminud Haigekassaga kas perearsti-,  ravi rahastamise lepingu või töövõimetuslehtede ja soodusretseptide väljastamise kokkuleppe.

Arst annab töövõimetuslehe välja ühes eksemplaris. See on  A4 formaadis valgel paberil. Igal töövõimetuslehel peab olema tervishoiuteenuse osutaja, ehk arsti poolt antud kolme aasta jooksul kehtiv ja unikaalne 8-kohaline järjekorranumber. Töövõimetuslehe väljakirjutamise õigust omav arst vormistab töövõimetuslehe ja täidab andmeväljad vastavalt sotsiaalministri määruses kehtestatud nõuetele ning kinnitab selle oma allkirja ja pitsati jäljendiga.

Uus töövõimetusleht koosneb kolmest osast. Varasemale, arsti ja tööandja poolt täidetavatele osadele on lisandunud uus - kindlustatu poolt täidetav osa, kuhu töövõimetushüvitise saaja märgib oma ees- ja perekonnanime ja pangaarve numbri ning kinnitab selle oma allkirjaga.

Juhul, kui kindlustatul on mitu tööandjat, võib ta teisele tööandjale esitada koopia originaallehest tõendamaks ajutiselt töölt puudumist haiguse tõttu. Ta võib ka näidata originaallehte tööandjale, kes teeb selle alusel vastavad vajalikud ülestähendused ning tagastab lehe kindlustatule. Töövõimetuslehe esitab inimene sellele tööandjale, kes selle Haigekassale esitab.

Anne Osvet, Haigekassa avalike suhete juht

6208439