Piiriülest plaanilist ravi hakatakse 2013. aastal hüvitama Eesti hindades

24. aprillil ilmus Euroopa Liidu Teatajas „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius“. Direktiiv muudab oluliselt piiriülese arstiabi hüvitamise põhimõtteid. Patsiendid võivad tulevikus minna teise liikmesriiki plaanilisele ravile, kulud hüvitatakse edaspidi Eestis kehtivate tervishoiuteenuste hindade alusel. Eelnevat haigekassa luba vajavad tulevikus vaid need patsiendid, kes soovivad saada tervishoiuteenust, mida Eestis ei osutata.

Iga liikmesriik peab oma siseriiklikku seadusandlusesse direktiivi sätted sisse kirjutama ning need peavad jõustuma 30 kuu jooksul (hiljemalt 25.10. 2013).

Hetkel kehtib Eestis endine süsteem, kus piiriülese vajamineva arstiabi kulud kaetakse Euroopa ravikindlustuskaardi alusel ning plaanilise välisravi kulud vaid eelneva loa saanud patsientidele. Euroopa ravikindlustuskaardi alusel osutatava arstiabi kohta saab täpsemalt lugeda siit ja plaanilise ravi kohta siit.

Patsiendiõiguste direktiivi teksti leiate siit.