Muutub soodusravimite saamise kord

PRESSITEADE 25.04.2000

Muutub soodusravimite saamise kord

Seoses invaliidsuse määramise korra muutumisega, muutuvad vastavalt sotsiaalministri määrusele alates 1. maist 2000 aastast ka senised invaliidide ravimisoodustused.

Riikliku pensionikindlustuse seaduse järgi ei määrata enam alates 1. aprillist tervislikel põhjustel püsivalt töövõimetutele inimestele invaliidsusgruppe. Selle asemel määratakse püsiva töövõimetuse astet protsentides. Püsiva töövõimetuse astet võib määrata 10 – 100%ni. Õigus töövõimetuspensionile ja selle alusel ka ravimisoodustusele on alates 40%lisest töövõime kaotusest.

Tingituna sellest, et invaliidsusgruppe enam ei määrata, tühistatakse ka senine I ja II invaliidsusgrupiga isikute soodustus kõigile retseptiravimitele. Neile säilib 90 või 100 % -line soodustus määruses loetletud põhihaiguste raviks vajalikele ravimitele. Lisaks põhihaiguse ravimitele, hakkavad nii senised I ja II grupi invaliidid kui ka töövõimetuspensionärid saama 90-%-lise soodustusega tavahaigestumiste puhul 28 –t enamkasutatavat ravimit (antibiootikumid, valuvaigistid jne).

Siiani said 28 ravimi soodustust III grupi invaliidid, 3-16 aastased lapsed, Tsernobõli tuumakatastroofi likvideerimas käinud inimesed ja üle 65-aastased inimesed. Nüüd on senist soodustuse saajate ringi laiendatud I ja II invaliidsusgrupiga isikute, töövõimetuspensionäride ja ka kõigi vanaduspensioniikka jõudnud isikutega.

Kuni 30nda aprillini vana soodustuse süsteemi järgi väljakirjutatud retseptid kehtivad veel kaks kuud, seega ei ole põhjust nende ravimite väljaostmiseks enne 1.maid apteeki kiirustada.

Ravikindlustuse eelarvesse ei too muutus kaasa säästu ega eelarve muutmist. Soodusravimite eelarve kasutatakse samas mahus põhihaiguste 90 ja 100 %-lise soodustustega ravimite loetelude laiendamiseks. 2000.aasta ravikindlustuse eelarve soodusravimite osa on 460 milj krooni.

Ravikindlustuse ravimisoodustused alates 01.maist 2000

 Soodusgrupp  Soodustus  26 raske kroonilise haigusega inimesed (loetelu 1)  Loetletud 118 ravimi hinna 20 krooni ületav osa hüvitatakse haigekassa poolt 100%  32 raske kroonilise haigusega inimesed (loetelu 2)  Loetletud 115 ravimi hinna 20 krooni ületav osa hüvitatakse haigekassa poolt 90%
  •  3-16 aastased lapsed
  • vanaduspensioniikka jõudnud isikud
  • 40 ja enama protsendi ulatuses püsivalt töövõimetuks tunnistatud isikud
  • kehtiva invaliidsusgrupiga isikud
  • tuumakatastroofis, tuumakatsetustel või aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerijad (loetelu 3)
 Loetletud enamkasutatava 28 ravimi hinna 20 krooni ületav osa hüvitatakse haigekassa poolt 90% (N: ibuprofeen, antibiootikumid, prednisoloon, valuvaigistid jne), kuid mitte rohkem kui 200 krooni ühe retsepti kohta  Alla 3-aastased lapsed  Kõigi retseptiravimite 20 krooni ületav osa hüvitatakse haigekassa poolt 100%  Kõik kindlustatud  Kõigi retseptiravimite 50 krooni ületav osa hüvitatakse haigekassa poolt 50%, kuid mitte rohkem kui 200 krooni