Muudatused haigekassa meditsiiniliste abivahendite loetelus ja glükomeetri testiribade hüvitamise tingimustes

8. novembril ilmus Riigi Teataja lisas nr 77 Sotsiaalministri 3. oktoobri 2002. a määruse nr 120 "Eesti Haigekassa meditsiiniliste abivahendite loetelu, meditsiiniliste abivahendite loetellu kantud abivahendi eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise tingimused ja kord, meditsiiniliste abivahendite loetelu koostamise ja muutmise tingimused ja kord" (edaspidi määrus 120) muudatus, millega lisati haigekassa meditsiiniliste abivahendite loetellu Tervise Abi OÜ ortoosid ja muudeti glükomeetri testiribade hüvitamise tingimusi.

Testiribade hüvitamise tingimused on alates 11. novembrist 2006.a järgmised:

Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle diabeeti haigestunud kindlustatud inimesele vajalike glükomeetrite testiribade eest ainult järgmistel juhtudel ja ulatuses:

  • alla 19- aastasele inimesele 600 testiriba eest poolaastas;
  • II tüübi diabeedi haigele, kes saab raviks 3 ja enam insuliinsüsti päevas ning I tüübi diabeedi haigele 250 testiriba eest aastas;
  • rasedale ja emale lapse 1- aastaseks saamiseni 600 testiriba eest poolaastas.

Eelnimetatud muudatusest lähtuvalt teatame, et kindlustatu huvides ei muuda haigekassa diabeedihaigetele lastele ja rasedatele juba varem väljastatud meditsiinilise abivahendi kaartidesse märgitud koguseid.

Uued lubatud kogused saab testiriba hüvitise saaja apteegist välja osta enne 11. novembrit 2006.a väljastatud meditsiinilise abivahendi kaardi alusel.

Vastavalt määruse 120 §5 lõike 5 ja haigekassa ning apteegi vahel sõlmitud lepingu tingimustele on meditsiiniseadme müüja abivahendite väljastamisel kohustatud kontrollima ja täitma määruse 120 §4 hetkel kehtivaid tingimusi.

Näiteks alla 19- aastasele kindlustatule, kellel on abivahendi kaart välja antud  enne muudatuse jõustumist ja seetõttu on kaardis lubatud koguseks märgitud 300 testiriba kalendriaastas, peab apteek alates määruse muudatuse jõustumisest müüma 600 testiriba poolaastas.

Vajadusel võib apteek määruse 120 §4 tingimustele vastavuse kontrollimisel küsida lapse vanust tõendavat dokumenti või arsti tõendit diagnoosi või raseduse tõendatuse kohta.

Lepingulisi apteeke on muudatusest teavitatud.