Kommentaarid ravikindlustuse seaduse muudatustele

Ravimihüvitist puudutavad muudatused

1. Alla 4-aastaste laste puhul rakendatakse 100 %-list soodustust.
Kui alla 4-aastasele lapsele väljastatakse ravimite loetellu kantud ravimi retsept 100% soodusmääraga, siis haigekassa ei kompenseeri  piirhinda või hinnakokkuleppega kokkulepitud ravimi maksumust ületavat summat neil juhtudel, kui ravimile on kehtestatud piirhind või on olemas hinnakokkulepe

2. Ravimite loetellu 75 %-lise soodustusega kantud ravimite müümisel kohaldatakse 90 % -lise soodustusmääraga:
- 4- kuni 16- aastaste laste puhul;
- isikute puhul, kellele on määratud riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel töövõimetuspension või vanaduspension*. 

Visiiditasu

1. ühe koduvisiidi kohta ei või koduvisiidi tasu ületada 50 krooni, sõltumata kindlustatute arvust.

2. koduvisiidi eest ei või nõuda visiiditasu:
- rasedalt alates 12. rasedusnädalast;
- alla 2-aastaselt lapselt.

3. ambulatoorse eriarstiabi osutaja ei või nõuda visiiditasu
- rasedalt alates 12. rasedusnädalast;
- alla 2-aastaselt lapselt.

4. kindlustatud isikult ei tohi nõuda visiiditasu maksmist kui:
- kindlustatud isik suunatakse sellesama tervishoiuteenuse osutaja teise tervishoiutöötaja juurde;
- kindlustatud isik suunatakse teise tervishoiuteenuse osutaja juurde, kes osutab sedasama tervishoiuteenust

Ajutise töövõimetushüvitise suurus

Haigekassa maksab kindlustatud isikule ajutise töövõimetuse hüvitist 100 % ainult kutsehaigusest tingitud või tööõnnetuse tagajärjel tekkinud haigestumise või vigastuse korral 

Näide. Kui kutsehaige, kellel on vibratsioontõbi, haigestub grippi, tekib tal gripi puhul õigus hüvitisele 80% ulatuses, võrdselt kõigi teiste kindlustatutega.

Haigushüvitise arvutamise aluseks olev ajavahemik

1. Riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel töövõimetuspensioni saaval kindlustatud isikul ja vähemalt 65-aastasel kindlustatud isikul on haiguse või vigastuse korral õigus saada haigushüvitist ühe haiguse korral kuni 60 järjestikust kalendripäeva  ja kokku mitte rohkem kui 90 kalendripäeva aastas.

2. Kui riiklikku töövõimetuspensioni saava kindlustatud isiku ajutise töövõimetuse põhjuseks on haigus või vigastus, mis ei ole talle töövõimetuspensioni määramise põhjuseks, siis:
- ei kohaldata talle haigushüvitise määramisel eelmises punktis nimetatud 60- ja 90-päevast piirangut;
- ei pea töövõimetuspensionäri pikaajalise haigestumise korral AEKi saatma.

3.  Tulenevalt seaduse muudatusest on muudetud ka sotsiaalministri määrust, millega täiendati  töövõimetuslehtede andmevälju järgmiselt:

Haigus või vigastus ei ole töövõimetuspensioni määramise põhjuseks Märgitakse tähisega „x“, kui kindlustatud isiku haigus või vigastus ei ole töövõimetuspensioni määramise põhjuseks.

Lapsendamishüvitis

Kui laps lapsendatakse perekonda, siis hüvitise saamise õigus on analoogiliselt sünnitushüvitisega ühel lapsendajal. 

Täiskasvanute hambaraviteenuse hüvitis

Lisaks 63-aastastele kindlustatutele on hambaproteeside hüvitamisele nüüd õigus ka inimesel, kellele on riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel määratud vanaduspension*.

Muudatus on toimunud hüvitise väljamaksmisel. Hambaraviteenuse hüvitise võib  välja maksta ka kolmanda isiku arveldusarvele. Selleks peab hüvitise saaja haigekassas või tervishoiuteenuse osutaja juures vormistama kirjaliku avalduse. 

* Õigus RKS § 44 lg 2 nimetatud 90% ravimisoodustusele ja RKS § 63 lg 3 sätestatud hambaproteeside hüvitisele tekib ainult nendel pensionäridel, kes saavad vanaduspensioni riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel.

Vanaduspensioni liigid riikliku pensionikindlustuse seaduse mõttes on:
1) vanaduspension (soodustuseta)
2) ennetähtaegne vanaduspension (isik võib kuni kolm aastat enne pensioniiga jääda pensionile, eeldusel et tal on olemas seaduses sätestatud staaž)
3) soodustingimustel vanaduspension, mis on määratud riikliku pensionikindlustuse seaduse § 10 alusel  või okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse § 12 alusel isikule, kes on:
3.1) kasvatanud lapsinvaliidi või 5 last;
3.2) kasvatanud 4 last;
3.3) kasvatanud 3 last;
3.4) hüpofüsaarse kääbuskasvuga;
3.5) rehabiliteeritu, kes viibis kinnipidamiskohas;
3.6) võtnud osa Tšernobõli aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest.

Arstid saavad õigust soodustusele kontrollida pensionitunnistuse alusel. Selleks, et soodustust saada peab pensionitunnistusel olema kirje “vanaduspension” või “ennetähtaegne vanaduspension”. Kui pensionitunnistusele on kantud “soodustingimustel vanaduspension” ja puudub punktis 3 toodud täpsustus, tuleb arstil täpsustada, kas isikule on määratud vanaduspension punktis 3 toodud alusel. Kui pensionitunnistusele on märgitud “soodustingimustel” ja “1. nimekiri” või “2. nimekiri” siis on tegemist soodustingimustel vanduspensionide seaduse alusel pensioni saava isikuga, kes soodustust ei saa.

Pensionäridele, kes saavad pensioni soodustingimustel vanaduspensionide seaduse või väljateenitud aastate pensionide seaduse alusel hüvitist ei maksta (seega nt baleriinidel tekib vastav õigus 63-aastaseks saamisel).