Haigekassas alustas tööd tervishoiu osakond

Aprilli alguses ühendati haigekassa tervishoiuteenuste ja tervishoiuökonoomika osakonnad ning koondati ühtse tervishoiuosakonna alla.   Osakonna põhiülesanne on võimaldada kindlustatutele kvaliteetseid tervishoiuteenuseid (sh haiguste ennetamine, tervise edendamine ja meditsiiniseadmeid), tagada nende piirkondlikult võrdne kättesaadavus ja efektiivne kasutus. Tervishoiuosakonda juhib Triin Habicht.   Osakonna koosseisu kuulub kolm talitust:
  • Hinnakujunduse talitus, mille ülesanneteks on  tervishoiuteenuste ja meditsiiniseadmete loetelu muudatuste menetlemine;  hinnakujunduse aluste arendamine, tervishoiuteenuste piirhindade arvestus ning tervishoiuökonoomiline analüüs. Hinnakujunduse talitust juhib Kersti Esnar.
  • Ravi rahastamise talitus, mis koordineerib tervishoiuteenuste eelarve planeerimist ja täitmise aruandlust; arendab rahastamise lepingute tingimusi, koordineerib lepingute planeerimist ja jälgimist ning haldab ja arendab DRG grupeerija Eesti versiooni. Ravi rahastamise talitust juhib Kristiina Kahur.
  • Kvaliteedi talitus, mille peamisteks ülesanneteks on tervist edendavate ja haiguste ennetamise projektide kaudu elanikkonna tervisekäitumist kujundada; korraldada kliinilisi auditeid ning tervishoiuteenuste osutamise põhjendatuse kontrolle; huvigruppidega koostöös välja töötada ravikvaliteedi indikaatoreid ning korraldada tervishoiuteenuste osutajatele ja kindlustatutele tagasiside andmist. Kvaliteedi talitust juhib Sirje Vaask.