Haigekassa kuulutab välja valiku lepingupartnerite leidmiseks laste hambaravis

Eesti Haigekassa kuulutab välja valiku lepingute sõlmimiseks kindlustatutele tervishoiuteenuste osutamiseks laste hambaravis Eesti Haigekassa veebilehel avaldatud teenuse osutamise kohtades ja mahtudes.

Sõlmitava lepingu perioodiks on 01.04.2012– 31.03.2015. Kõik taotlused palume esitada hiljemalt 6. jaanuariks 2012 asukohajärgse Eesti Haigekassa piirkondliku osakonna aadressil:

NB! Taotluse vormi punkti 2.14 on 02.12.2011 muudetud ja sõnad "(vähemalt 8 tundi nädalas)" on asendatud sõnadega "(vähemalt 3 tundi nädalas)". Muudatus tuleneb Eesti Haigekassa nõukogu 19.10.2011 otsuse nr 20 "Ravi rahastamise lepingu sõlmimise asjaolude hindamise alused ja lepingu tähtaja üle otsustamise tingimused" punktist 8.1. 
Haigekassa vabandab ja palub taotluse esitajatel arvestada korrigeeritud sõnastusega.