Haigekassa juhatus esitas nõukogule kinnitamiseks 2001. aasta eelarveprojekti

Tänavuse eelarve kogusumma on 4 miljardit 457 miljonit 21 tuhat Eesti krooni, kasvades võrreldes 2000. aasta eelarvega 316 miljoni võrra.

Põhiosa haigekassa tuludest laekub sotsiaalmaksu ravikindlustusosana riigieelarvest. Võrreldes 2000. aastaga on ravikindlustusosa laekumise tõusuks arvestatud 7,6%.

Haigekassa eelarve kulud jagunevad ravikindlustushüvitiste ja ravikindlustuse administreerimiskuluks. 2001. a eelarve üldmahust moodustavad ravikindlustushüvitised 95,1% ja administreerimiskulud 1,9%. 3% suunatakse reservi.

Raviteenuste eelarve läbipaistvuse parandamiseks on raviteenuste kulud jagatud käesolevas eelarves neljaks – üldarstiabi, ambulatoorne eriarstiabi, haigla- ja hooldusravi ning hambaravi.

Proportsionaalselt rahastatakse eri arstiabiliike samamoodi kui eelmisel aastal, vaid Tallinnas on seoses perearstipraksiste arvu suurenemisega perearstikulu suurenenud.

Üle Eesti suureneb raviteenuste rahastamine 56 miljoni võrra, ravimitele kulub sel aastal 69,7 mln enam ja ajutist töövõimetust hüvitatakse 47,6 miljoni võrra suuremas summas.

Ravikindlustuse administreerimiskulud moodustavad eelarvest 1,9%, sisaldades nii haigekassa tegevus- ja arenduskulusid kui ka kindlustatutele vajalike kaartide, plankide jne kulusid.

Kuna 1999. aastal sotsiaalmaksureformi tõttu kasutati ära haigekassa varasem reserv, on sel aastal vajalik alustada reservi taastamist ja selleks on planeeritud 133 mln krooni. Eesti Haigekassa seaduse järgi on kohustuslik reservimaht 13% haigekassa eelarvest. Selle kogumiseks on nähtud ette haigekassa käesoleva aasta eelarvest 3% ja järgnevatel aastatel 2%.

Eesti Haigekassa eesmärk on tagada kindlustatule kvaliteetsete raviteenuste ja töövõimehüvitiste kättesaadavus. 2000. aasta 31. detsembri seisuga oli kindlustatuid 93% elanikkonnast, st 1 276 923 inimest, neist sotsiaalmaksu makstakse 573 350 töötaja ja füüsilisest isikust ettevõtja eest.

Ühe kindlustatu kohta on ravikindlustushüvitisteks 3318 krooni ja ravikindlustuse administreerimiseks 67 krooni aastas.

Haigekassa nõukogu arutab eelarveprojekti 2. veebruaril.

1. jaanuaril 2001 moodustatud Eesti Haigekassa on keskhaigekassa ja piirkondlike haigekassade õigusjärglane. Haigekassa 2001. aasta eesmärk on töötada välja haigla raviteenuste uued rahastamise alused ning viia läbi organisatsiooni reform. 

Avalikkussuhete juht Kaidi Tingas