Haigekassa ja raviasutuste vaheline memorandum on alla kirjutatud

Täna, 11. aprillil allkirjastasid haigekassa ja tervishoiuasutusi esindav Eesti Haiglate Liit memorandumi, mis peaks lahendama erimeelsused tervishoiuasutuste ja haigekassa vahelisi suhteid reguleeriva lepingu üle. 

Memorandumis lähtutakse ühisest huvist pakkuda kindlustatutele kvaliteetset arstiabi, mööndakse, et ühiskonna rahaline potentsiaal ei võimalda rahuldada kõiki patsientide vajadusi ega finantseerida tervishoiusutuste poolt pakutavaid raviteenuseid täies ulatuses ja peetakse põhjendatuks ravikindlustuse ressursi sihipärasema kasutuse eesmärgil kontrollimehhanismide rakendamist raviteenuse osutaja suhtes.

Memorandumi kohaselt luuakse ühine töörühm, kes täpsustab aprilli-mai jooksul mitmeid lepingutingimusi. Seal hulgas ravijärjekordade maksimaalset pikkust ning ja pidamise korda ning eriarstiabi kättesaadavust ühe erialaarsti juurest teise juurde suunamisel, ilma, et oleks vaja eraldi pere- või üldarsti saatekirja.

Samuti täpsustatakse leppetrahvide kohaldamise kriteeriumeid.

Lepingule juba alla kirjutanud tervishoiuasutustele teeb haigekassa ettepaneku lepingu muutmiseks vastavalt memorandumile.

Praeguse seisuga on Tallinna ja Harju piirkonnas allkirjastatud lepingud u 130 raviasutusega, Tartus 81 raviasutusega.

Avalikkussuhete juht Kaidi Tingas, 051 45 414