Eesti Haigekassa otsib partnereid tervist edendavate projektide elluviimiseks

Pressiteade
2. märts 2005

Eesti Haigekassa otsib avalike riigihangetega partnereid 7 üleriigilise ulatusega tervist edendava projekti elluviimiseks.

Varem kodanikualgatusel põhinevatele projektitaotlustele rajanenud projektide rahastamise süsteem muutus 2005. aastast tsentraalselt planeeritud tegevuste tellimise ja järelevalve süsteemiks, mis tulenes riigihangete seaduse muudatusest. Tsentraalselt planeeritava süsteemi rakendamine on küll administratiivselt keerukam, ent võimaldab rahastada tegevusi valdkondades, mis on tõenduspõhised, kulutulusad ja mis aitavad kaasa riigis kavandatavate süsteemsete muudatuste elluviimisele. Haigekassa poolt rahastatavad tervist edendavad tegevused planeeriti koos Sotsiaalministeeriumiga ja osa neist on kavandatud ka riikliku “Südame-veresoonkonna haiguste ennetamise strateegia” täitmiseks.

Haigekassa otsib projektide “Noorte meediaprojekt”; “Kooli tervisenõukogude tegevuse arendamine”; “Alkoholi tarvitamisest tingitud tagajärgedest teavitamise rakendamine koolis”; “Täiskasvanute meediaprojekt”; “Esmatasandi juhendmaterjalide rakendamine”; “Kohalike omavalitsuste tervisedenduse arendamine” ja “Rasedate juhendmaterjalide rakendamine” elluviijaid.

Kavandatav tervisedenduse tegevus on 2005.aastal suunatud peamiselt kahele suuremale sihtrühmale: kooliõpilased vanuses 7-15 aastat e. põhikooli õpilased ja täiskasvanud vanuses 30-60 aastat. Kooliiga on oluline väärtushinnangute kujundamise periood. Täiskasvanute sihtrühma määratlemine on tingitud eelkõige vajadusest  vähendada ennetatavatest kroonilistest haigustest põhjustatud varajast (enne 65. eluaastat) haigestumist, vaegurlust ja suremust ning tagada inimese töövõime aktiivses eluperioodis. Täiskasvanud on perekonnas ka olulised suhtumiste ja hoiakute kujundajad ning nende väärtushinnangutest ja eluviisist perekonnas on mõjustatud ka lapsed ja noored.

Projektide “Noorte meediaprojekt” ja “Täiskasvanute meediaprojekt” eesmärk on juhtida inimeste tähelepanu olulistele teemadele tervise hoidmisel läbi massimeedia. Visuaalne tervisedenduse teavitamine meedia vahendusel on oluline tasakaalustamaks erahuvidest tulenevat informatsiooni teaduspõhise erapooletu teabega.

Kiireimad muudatused on võimalik saavutada olemasolevate tervist mõjutavate infrastruktuuride arendamisega ja sihtrühmade tervist puudutavaid otsuseid mõjutavate inimeste teadlikkuse tõstmisega. Projektid “Kooli tervisenõukogude tegevuse arendamine” ja “Kohalike omavalitsuste tervisedenduse arendamine” on suunatud toetama Sotsiaalministeeriumi poolt heaks kiidetud kooli tervisenõukogude ja maakondade tervisenõukogude moodustamist, aga ka tõhustama nende tegevust läbi asjakohase koolituse ja supervisiooni.
Ka projektid “Alkoholi tarvitamisest tingitud tagajärgedest teavitamise rakendamine koolis”, “Esmatasandi juhendmaterjalide rakendamine” ja “Rasedate juhendmaterjalide rakendamine” on suunatud olemasolevate infrastruktuuride töö tõhustamiseks, andes prioriteetses valdkonnas tegevuste toetamiseks vajalikke visuaalseid ja trükimaterjale.