Arstiabist AS Lasnamäe Tervisekeskuses

Pressiteade
06.07.2000.a.

Arstiabist AS Lasnamäe Tervisekeskuses

Tallinna Haigekassa ja AS Lasnamäe Tervisekeskuse vahel sõlmiti 2000.aastaks leping 77929 kindlustatule üldarstiabi osutamiseks ja 89412 kindlustatule eriarstiabi osutamiseks kokku 40,6 milj krooni eest. Sõlmitud lepingu kohaselt kohustub AS Lasnamäe Tervisekeskus kindlustama kogu lepingu vältel, see on kuni 31.detsembrini 2000, kindlustatutele vältimatu arstiabi andmise ning ambulatoorse arstiabi andmise järjekorra pikkusega mitte üle 2 nädala. Sõlmitud lepingu punkt 2.1.3 kohustab tervishoiuasutust planeerima lepinguga kokkulepitud rahaliste vahendite kasutamise oma allüksuste vahel ja kuude lõikes nii, et eelpoolloetletud kindlustatud saaksid nii kohese vältimatu arstiabi kui ka ambulatoorse abi 2 nädala jooksul.

Lepingu täitmiseks jaotati lepingu summa üld- ja eriarstiabiks kvartalite lõikes AS Lasnamäe Tervisekeskuse juhtide ettepanekul.

Leping oli Tallinna Haigekassa 5 kuu tegeliku täitmise andmete alusel 1. juuniks ületatud 2%-ga, kusjuures ületatud  on eriarstiabi maht.

Tallinna Haigekassa jälgib raviasutuste järjekordade pikkuste vastavust lepinguga kokku lepitule. Lasnamäe Tervisekeskuses oli 4. juulil näiteks puhkusel 2 eriarsti – endokrinoloog ja pulmonoloog, enamus tervisekeskuses küsitletud patsientidest said eriarstile samal päeval. Üksikutele eriarstidele olid järjekorrad, mis ei ületanud 10-12 päeva.

Kahjuks ei ole tallinlased harjunud tervishoiuteenuste osas käituma kokkuhoidlikult ja on harjunud ise otsustama, millise eriarsti hädaga tegemist on ning kasutama ka lihtsamate häirete korral kohe eriarsti abi. Ka perearstireformis ei ole saavutatud otsustavat edasiliikumist. Nii töötab Tallinnas praegu 230 perearsti asemel ca 30 perearsti. Seega on saavutamata perearstireformi peamine eesmärk - vahendite suurema efektiivsuse tagamiseks esmatasandil jaoskonnaarstide töö asendamine perearstidega, kes teevad lihtsamad eriarstiprotseduurid ja uuringud ise oma nimistu patsientidele . See  võimaldaks suunata raha eriarstidele keerulisemate uuringute rahastamiseks.

Tingituna uue tehnoloogia kiirest arengust tervishoiu valdkonnas, elanikkonna vananemisest ja sellest tingitud suuremast raviteenuse tarbimisest , patsientide suurenenud teadlikkusest tervishoiusaavutuste kohta ja sellest tulenevalt ka suurenenud ootustest tervishoiule on ka läänemaailma nn heaoluriigid vahendite nappuse tõttu aktsepteerinud järjekorrad tervishoius.

Haigekassa peab oluliseks jälgida lepingukohustuste täitmist raviasutuste poolt. Kindlustatud peavad saama õigeaegselt vältimatut arstiabi, krooniliste hädade korral aga peavad raviasutused kindlustama patsiendile abi osutamise 2 nädala jooksul.

Vaike Näripea
Direktori asetäitja
Keskhaigekassa
Tel. 6208 432,    Faks 6208 449
vaike [at] csf.ee