1. aprillist 2005. a toimuvad muudatused Eesti Haigekassa ravimite loetelus ja ravimite piirhindades

Eesti Haigekassa ravimite loetelu täiendatakse sotsiaalministri käskkirjade alusel lihtsustatud menetluse korras alljärgnevaid toimeaineid sisaldavate ravimpreparaatidega (12):
1) ramipriil (kõrgvererõhutõve ja südamepuudulikkuse ravim);
2) simvastatiin (vere kolesteroolisisalduse alandamiseks);
3) enalapriil+hüdroklorotiasiid (kõrgvererõhutõve ja südamepuudulikkuse
ravim);
4) ranitidiin (haavandtõve ravim);
5) omeprasool (haavandtõve ravim);
6) mesalasiin (põletikulise soolehaiguse raviks).
7) kandesartaan +hüdroklorotiasiid (kõrgvererõhutõve ravim);
8) sumatriptaan (migreeni raviks).

Esimesed 7 nimetatud toimeainet lisandusid soodustuse protsendiga 75 ning viimased 2 soodustuse protsendiga 50 kompenseeritavate ravimite loetellu.

Ravimikomisjoni otsuse ning sotsiaalministri käskkirja alusel täiendatakse ravimite loetelu soodustuse protsendiga 100 toimeainet ropinirool (Parkinsoni tõve raviks) sisaldavate ravimpreparaatidega.

Lähtuvalt Ravimikomisjoni otsusest ning sotsiaalministri käskkirjast muudetakse toimeaineid budesoniid ja formoterool sisaldavate ravimpreparaatide väljakirjutamise piirangu sõnastust Eesti Haigekassa ravimite loetelus soodustuse protsendi 75 korral.

Vastavalt ravimi tootja ettepanekule, meditsiinilise põhjendatuse olemasolule ja sotsiaalministri käskkirjale vähendatakse medroksüprogesterooni väikeste annuste (5 ja 10 mg) 100% soodustus pahaloomuliste kasvajate näidustusel.

Lisaks täiendatakse väljakirjutamise piirangute sõnastust Eesti Haigekassa ravimite loetelus nende ravimpreparaatide osas, mille suhtes Vabariigi Valitsuse määruse „Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75“ alusel kehtestuvad väljakirjutamisel ealised või meditsiinilistest põhjustest tulenevad piirangud – eesmärgiga parandada määruse arusaadavust arstide ja apteekrite jaoks.

Eesti Haigekassa ravimite loetelust arvatakse ravimtootjate teadaandel või nõusolekul ravimi turustamise lõpetamise või müügiloa lõppemise tõttu sotsiaalministri käskkirja alusel välja 169 ravimit. Antud ravimpreparaatide (pakendite) väljaarvamine Eesti Haigekassa ravimite loetelust ei halvenda ravi kättesaadavust ega kitsenda ravimivalikut – sama toimeainega ravimid teistelt
ravimitootjatelt või ka samalt ravimitootjalt jäävad endiselt turustatavateks ja soodustatuteks. Ainsaks erandiks on suukaudne kaltsiumfolinaat, mida kasutatakse kasvajavastase aine metotreksaadi toksilise toime vähendamiseks, kuid enamasti kasutatakse nimetatud toimeainet haiglates ja süstevormis. Ravimite loetelust arvatakse välja ka desmopressiini sisaldavad süstelahused, mida ambulatoorsetes tingimustes ei kasutata, ning ravimisarnane rauda sisaldav preparaat TOT’HEMA, mis ei ole klassifitseeritav ravimite hulka ning seetõttu soodusravimite loetellu kuuluda ei saa.

Toodetavaid (turustatavaid), kuid puuduva müügiloaga ravimeid on võimalik ühekordsete impordilubade alusel Eestisse tuua, kuid need ei saa kuuluda soodusravimite loetellu põhjusel, et ravimite kvaliteet pole riiklikul tasemel tagatav.

Ravimite loetelu täiendamisel ja muutmisel on arvestatud järgmiste kriteeriumidega:
1) kindlustatud isiku vajadus saada ravimit tulenevalt tervishoiuteenuse osutamisest;
2) ravimi tõendatud meditsiiniline efektiivsus ja kindlustatud isiku vajadus saada ravi käigus teisi ravimeid;
3) ravimi kasutamise majanduslik põhjendatus;
4) alternatiivsete ravimite või raviviiside olemasolu;
5) vastavus ravikindlustuse rahalistele vahenditele, sealhulgas ravikindlustuse seaduse § 25 lõikes 3 sätestatud põhimõtetele.

Ministri määruse leiate internetiaadressilt http://www.sm.ee/est/HtmlPages/maarus-ravimiteloetelu2005-04-01/$file/47mm1.pdf.

Ravimite piirhindades toimuvad järgmised muudatused:
1) moodustatakse piirhinnagrupid ja arvutatakse esmakordselt piirhinnad järgmisi toimeaineid sisaldavatele ravimitele:
a) CARDACE ja RAMICOR 10 MG TABLETID, mis sisaldavad 10 mg ramipriili (kõrgvererõhutõve ja südamepuudulikkuse raviks);
b) RANIBERL ja RANISAN 150 MG, mis sisaldavad 150 või 300 mg ranitidiini (haavandtõve raviks);
c) ZOCOR FORTE XL 80 MG ja SIMVACOR 80, mis sisaldavad 80 mg simvastatiini (vere kolesteroolisisalduse alandamiseks);
d) PHOS-EX 250 MG ja CALCIUMACETAT-NEFRO, mis sisaldavad 250 või 500 mg kaltsiumatsetaati (vere fosforisisalduse alandamiseks);
e) SANDIMMUN NEORAL ja CICLOHEXAL SOL suukaudsed lahused, mis sisaldavad 100 mg/ml tsüklosporiini (äratõukereaktsiooni vältimiseks elundisiirdamise järgselt).

2) lisatakse uued ravimid ja arvutatakse uued piirhinnad järgmisi toimeaineid sisaldavate ravimite gruppides:
a) enalapriil+hüdroklorotiasiid (kõrgvererõhutõve ja südamepuudulikkuse raviks);
b) mesalasiin (põletikulise soolehaiguse raviks);
c) omeprasool (haavandtõve raviks).

3) arvutatakse uued piirhinnad ravimigruppides, kus piirhinnaalust ravimit reaalselt ei turustata või kus piirhinnaaluse ravimi hind on tõusnud;

4) moodustatakse erinevad piirhinnagrupid toimeainele spironolaktoon (kõrgvererõhutõve ja vedelikupeetuse raviks), arvestuslike päevadoosidega 25 ja 100 mg, lähtuvalt toimeaine erinevatest keskmistest (eesmärk-) annustest südamepuudulikkuse näidustusel;

5) olemasolev piirhinnagrupp diferentseeritakse ja arvutatakse uued piirhinnad toimeainet morfiin (valu raviks) sisaldavas ravimigrupis, kus arvestuslikuks päevaannuseks on 30 mg. Suuremaid annuseid kui 60 mg sisaldavate morfiinipreparaatide osas sõlmitakse hinnakokkulepped.

6) arvatakse määrusest välja ravimid, mille müügiluba on aegunud juba enam kui 3 kuud tagasi, mille turustamine oli lõppenud või mis oli jäänud ainsaks, ühe tootja poolt turustatavaks ravimiks. Viimasel juhul ei kao ravimid turult, vaid neile sõlmitakse hinnakokkulepped.

Piirhindade olemasolu samaväärsete ravimpreparaatide puhul, mida turustatakse enam kui ühe ravimitootja poolt aitab säästa Eesti Haigekassa ja patsientide poolt tehtavaid ravimikulutusi. Neis piirhinnagruppides, kuhu lisanduvad uued preparaadid, piirhinnad langevad; neis gruppides, kust preparaadid välja arvatakse, reeglina piirhinnad tõusevad (vastavalt reaalsele olukorrale).

Ministri määruse leiate internetiaadressilt http://www.sm.ee/est/HtmlPages/maarus-ravimitepiirhinnad2005-04-01/$file/46mm1.pdf.