11.1.    Toetuse väljamaksmise alus on heaks kiidetud projekti aruanne.

11.2.    Toetus makstakse välja tehtud tegevuste ja kulude põhjal vastavalt aruande perioodidele.

11.3.    Toetuse ettemaksu üldjuhul ei tehta.

11.4.    Pärast aruande heakskiitmist esitab toetuse saaja haigekassale arve.

11.5.    Arve esitatakse ilma käibemaksuta.

12.1.    Toetuse kasutamise tingimuste olulisel rikkumisel on haigekassal õigus toetuse maksmisest keelduda.

12.2.    Esmalt antakse taotlejale tähtaeg tuvastatud rikkumise või puuduse kõrvaldamiseks.

12.3.    Haigekassa lõpetab toetuse väljamaksmise, kui:

·              Taotleja ei lõpeta rikkumist või ei kõrvalda puuduseid tähtajaks

·              Rikkumist hinnatakse piisavalt tõsiseks, et mitte anda puuduste kõrvaldamiseks tähtaega

·              Rikkumise tõttu kaob haigekassal huvi projekti toetamiseks

12.4.    Muuhulgas loetakse oluliseks rikkumiseks juhtumeid, kus:

·              Taotleja on taotluses või projekti elluviimise jooksul esitanud valeandmeid

·              Taotleja ei ole täitnud seadusest tulenevaid nõudeid (näiteks riigihanke korraldamine taotleja, s.h. tema partneri püsiv või korduv maksuvõlg)

·              Ilmnenud on asjaolud mis annavad alust arvata, et taotleja ei suuda ettenähtud ajaks ja mahus projekti ellu viia

·              Arendusprojekti eesmärkide ei täideta

13.1.    Haigekassal on õigus makstud toetus osaliselt või täielikult tagasi nõuda juhul, kui:

·              Tuvastatakse taotleja tegevuses rikkumine, mille tulemusel ei ole kinni peetud õigusaktides sätestatud tingimustest

·              Toetust ei ole kasutud sihipäraselt

·              Taotluse esitamisel või projekti elluviimisel on esitatud valeandmeid

·              Taotleja rikkumise tõttu kaob haigekassal huvi projekti jätkamise vastu

·              Taotleja, s.h tema partneri, tegevuse või tegevusetuse tõttu on haigekassale tekkinud kahju (nii rahaline kui mainekahju)

13.2.    Toetust võib tagasi nõuda 3 aastat pärast projekti lõpparuande heakskiitmist.

13.3.    Taotlejal on põhjendatud juhtudel võimalik taotleda toetuse tagasimaksmise ajatamist (näiteks kui kogu summa korraga maksmine seab toetuse saaja olulisel määral makseraskustesse).