1.1.    Taotluse saab esitada pärast eelnõustamise läbimist ja positiivset eelhinnangut.

1.2.    Toetust saab taotleda jooksvalt.

1.3.    Taotlus esitatakse haigekassa veebilehe või riikliku dokumendivahetuskihi (DHX) kaudu.

1.4.    Taotlus koosneb:

·              Projekti kirjeldusest (Taotlusvorm, lisa 2)

·              Projekti eelarve ja tegevuskava kirjeldusest (Projekti eelarve ja tegevuskava vorm, lisa 3)

1.2.    Haigekassa veebilehelt saab infot:

·              Arendusprojektide toetamise eelarve kohta

·              Taotluse vormide ja vajalike dokumentide kohta

·              Taotluste vastuvõtmisest, vastuvõtmise peatamisest ja lõpetamisest

1.3.    Läbiviidava teadusuuringu puhul tuleb taotlusega esitada eetikakomitee luba või eetikakomitee seisukoht, et luba ei ole vaja.

1.4.    Taotlus peab olema taotleja ja kõigi partnerite poolt digitaalselt allkirjastatud.

·              Allkirjastamisega kinnitavad taotleja ja partnerid vastavuse nõudmiste täitmist.

·              Taotluses tuuakse välja ka see, millist organisatsiooni allkirjastamisel esindatakse.

2.1.    Eelnõustamiseks esitatakse haigekassale projekti lühikirjeldus (projektiidee vorm, lisa 5).

2.2.    Eelnõustamise käigus hinnatakse projekti vastavust toetuse andmise eesmärkidele ja ambitsioonidele.

2.3.    Positiivse eelhinnangu saab toetuse andmise eesmärkidele vastav projekt.

2.4.    Positiivne eelhinnang ei tähenda automaatset taotluse rahuldamise otsust.

2.5.    Eelnõustamise läbinud taotlusele määratakse projekti registreerimise number.

2.6.    Registreerimise numbrit kasutatakse taotluse esitamisel ning see lisatakse:

·              Poolte vahelises suhtluses taotlusele viitamiseks

·              Taotlusega seotud e-kirjavahetuse subjektireale

·              Dokumendivahetuskihi kaudu dokumentide esitamisel märkuste lahtrisse

3.1.    Toetatakse ainult koostööprojekte, kus lisaks taotlejale on projektis vähemalt kaks partnerit.

3.2.    Taotleja saab olla Eestis registreeritud juriidilisest isikust:

·              Tervishoiuteenuse osutaja

·              Tervishoiuteenuse osutajate ühendus

·              Tervisevaldkonna erialaselts

·              Patsiendiühendus

3.3.    Teadustöö projektide puhul saab taotlejaks olla ka haridus- või teadusasutus.

3.4.    Partner saab lisaks taotlejana lubatud isikutele olla ka tervisetehnoloogia- või muu ettevõte.

3.5.    Partner on juriidiline isik, kes:

·              Osaleb projekti elluviimisel ja kellel tekivad selle käigus kulud;

·              Panustab projektis omaosalusega

·              On huvitatud projekti tulemustest

3.6.    Taotlejal ja partneritel:

·              Puuduvad maksuvõlad (maksuvõla ajatamine on lubatud)

·              Ei ole algatatud likvideerimis-, saneerimis- või pankrotimenetlust

3.7.    Taotleja ja partnerite vahelised suhted peavad olema reguleeritud kirjaliku lepinguga, kus lepitakse kokku:

·              Koostöö raames projekti elluviimise tingimused

·              Kulude, riskide ja tulemuste jagamine

·              Tulemuste levitamine

·              Intellektuaalomandi õiguste kasutamine ja jaotamine

3.8.    Pärast taotluse esitamist on taotleja:

·              Peamine kontakt haigekassale

·              Taotluse rahuldamisel või osalisel rahuldamisel toetuse saaja

·              Isik, kes vastutab kõigi toetuse saamisega seotud nõudmiste ja tingimuste täitmise eest

4.1.    Antava toetuse määr on kuni 80% projekti eelarvest.

·              Teadustöö projekti rahastamisel on toetuse määr kuni 30% projekti eelarvest.

4.2.    Omafinantseering peab katma projekti eelarvest osa, mida toetus ei kata.

4.3.    Taotletava toetuse minimaalne summa on 30 000 eurot ja maksimaalne summa on 500 000eurot ühe projekti kohta.

5.1.    Projektide raames toetatakse tervikliku teenusmudeli väljatöötamise, testimise ja hindamisega otseselt seotud tegevusi.

5.2.    Toetust ja taotluses kirjeldatud omafinantseeringut võib kasutada otseselt projekti elluviimisega seotud kulude katteks, näiteks:

·              Personalikulud

·              Sisseostatavad teenused

·              Teenusmudelite testimiseks vajalikud tehnoloogilised lahendused

5.3.    Muude projekti elluviimisega seotud kulude katmine on lubatud kuni 5% toetuse mahust ja kuni 25 000 eurot.

5.4.    Projekti alguseks loetakse toetuse andmise otsuse kuupäev.

5.5.    Haigekassa ei kata kulusid, mis on tehtud enne toetuse andmise otsust.