Kontrastsus:

TUGEV TAVALINE
Vali keel

Toetuse taotlemise tingimused

1.1.    Taotluse saab esitada pärast läbitud eelnõustamist ja positiivset eelhinnangut.

1.2.    Toetust saab taotleda jooksvalt.

1.3.    Taotlus tuleb esitada haigekassa veebilehe või riikliku dokumendivahetuskihi (DHX) kaudu.

1.4.    Taotlus koosneb:

•    projekti kirjeldusest (Taotlusvorm, lisa 2)

•    projekti eelarve ja tegevuskava kirjeldusest (projekti eelarve ja tegevuskava vorm, lisa 3)

1.2.    Haigekassa veebilehelt saab infot:

•    Arendusprojektide toetamise eelarve kohta

•    Taotluse vormide ja vajalike dokumentide kohta

•    Taotluste vastuvõtmisest, vastuvõtmise peatamisest ja lõpetamisest

1.3.    Läbiviidava teadusuuringu puhul tuleb taotlusega esitada eetikakomitee luba või eetikakomitee seisukoht, et luba ei ole vaja.

1.4.    Taotlus peab olema taotleja ja kõigi partnerite poolt digitaalselt allkirjastatud.

2.1.    Eelnõustamiseks esitatakse haigekassale projekti lühikirjeldus (projektiidee vorm, lisa 1).

2.2.    Eelnõustamise käigus hinnatakse projekti vastavust toetuse andmise eesmärkidele ja ambitsioonidele.

2.3.    Positiivse eelhinnangu saab toetuse andmise eesmärkidele vastav projekt.

2.4.    Positiivne eelhinnang ei tähenda automaatset taotluse rahuldamise otsust.

3.1.    Taotleja saab olla Eestis registreeritud juriidilisest isikust:

•    Tervishoiuteenuse osutaja;

•    Tervishoiuteenuse osutajate ühendus;

•    Arstlik erialaselts;

    Patsiendiühendus;

3.2.    Toetatakse ainult koostööprojekte, kus lisaks taotlejale on projektis vähemalt kaks partnerit.

3.3.    Partner saab lisaks punktis

3.1 toodud isikutele olla ka näiteks teadusasutus, tervisetehnoloogia- või muu ettevõte.

3.4.    Partner on juriidiline isik, kes:

•    Osaleb projekti elluviimisel ja kellel tekivad selle käigus kulud;

•    Panustab projektis omaosalusega

•    On huvitatud projekti tulemustest

3.5.    Taotlejal ja partneritel:

•    Peavad puuduma maksuvõlad (maksuvõla ajatamine on lubatud)

•    Ei tohi olla algatatud likvideerimis-, saneerimis- või pankrotimenetlust

•    Taotluse allkirjastamisega kinnitavad taotleja ja partnerid vastavuse nõudmiste täitmise

3.6.    Taotleja ja partnerite vahelised suhted peavad olema reguleeritud kirjaliku lepinguga, kus lepitakse kokku:

•    Koostöö raames projekti elluviimise tingimused

•    Kulude, riskide ja tulemuste jagamine

•    Tulemuste levitamine

•    Intellektuaalomandi õiguste kasutamine ja jaotamine

3.7.    Pärast taotluse esitamist on taotleja:

•    Peamine kontakt haigekassale.

•    Taotluse rahuldamisel või osalisel rahuldamisel toetuse saaja.

•    Isik, kes vastutab kõigi toetuse andmisega seotud nõudmiste ja tingimuste täitmise eest.

4.1.    Antava toetuse määr on kuni 80% projekti eelarvest.

4.2.    Omafinantseering peab katma projekti eelarvest osa, mida toetus ei kata.

4.3.    Taotletava toetuse minimaalne summa on 30 000 eurot ja maksimaalne summa on 500 000 eurot ühe projekti kohta.

5.1.    Projektide raames toetatakse tervikliku teenusmudeli väljatöötamise, testimise ja hindamisega otseselt seotud tegevusi.

5.2.    Toetust võib kasutada otseselt projekti elluviimisega seotud kulude katteks, näiteks:

•    Personalikulud

•    Sisseostatavad teenused

•    Teenusmudelite testimiseks vajalikud tehnoloogilised lahendused

5.3.    Omafinantseeringuga on lubatud katta punktis

5.2 toodud kulusid.

5.4.    Muude projekti elluviimisega seotud kulude katmine on lubatud kuni 5% toetuse mahust ja kuni 25 000 eurot.

5.5.    Projekti alguseks loetakse toetuse andmise otsuse kuupäev.

5.6.    Haigekassa ei kata kulusid, mis on tehtud enne toetuse andmise otsust.