9.    TOETUSE ANDMISE OTSUSE TEGEMINE

9.1.    Taotluse osas otsuse teeb haigekassa juhatus ja otsus saab olla üks järgnevatest:

·              Taotluse rahuldamine

·              Taotluse osaline rahuldamine

·              Taotluse rahuldamata jätmine

9.2.    Haigekassa võib nii taotluse rahuldamise kui osalise rahuldamise otsusega seada projekti elluviimisele täiendavaid tingimusi.

9.3.    Juhatuse otsusega määratakse arendusprojektis innovatsioonipartnerid.

·              Innovatsioonipartner on tervishoiuteenuse osutaja, kellel on õigus arendusprojektis loodud teenuseid pakkuda.

9.4.    Taotluse osalisel rahuldamisel võidakse vähendada taotletud toetuse mahtu.

9.5.    Osaline rahuldamine otsustatakse järgmistel juhtudel:

·              Toetust taotletakse osaliselt tegevuste või kulude katteks, mis ei ole projekti eesmärkide või tulemuste seisukohast põhjendatud

·              Projekti omafinantseering ei ole nõutud mahus

·              Projekti eesmärgid on saavutatavad taotluses toodust väiksema eelarvega

·              Taotletava toetuse maht ületab tervisesüsteemi arendusprojektide toetamise eelarve vaba jääki

9.6.    Kui taotleja osalise rahuldamise otsusega või täiendavate tingimustega ei nõustu, tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.

9.7.    Taotluse rahuldamata jätmise otsus tehakse ka juhul kui:

·              Selgub, et taotluses on esitatud valeandmeid

·              Esinevad asjaolud, mille tõttu ei saa taotlust rahuldada

9.8.    Haigekassa võib taotluse rahuldamise otsuse alusel sõlmida toetuse kasutamist reguleeriva lepingu.

9.9.    Kui taotlejast tulenevatel põhjustel ei sõlmita toetuse kasutamise lepingut 20 tööpäeva jooksul, tunnistatakse taotluse rahuldamise otsus kehtetuks.