Kontrastsus:

TUGEV TAVALINE
Vali keel

Taotluse hindamine

8.1.    Taotluse hindamise korraldab haigekassa.

8.2.    Taotlust hindavad vähemalt kaks eksperti.

•    Eksperdid on sõltumatud, st ei ole seotud taotluse, taotleja või partneritega

•    Vähemalt üks ekspert on haigekassa väline

•    Eksperdid hindavad taotlust individuaalselt

•    Ekspertide isikud on konfidentsiaalsed

8.3.    Idee- või projektikonkursside hindamiseks võib moodustada  hindamiskomisjoni, kes teevad projektidele toetuseandmise ettepaneku otse haigekassa juhatusele.

8.4.    Hinnatud taotlused esitatakse haigekassa innovatsioonikomisjonile.

8.5.    Innovatsioonikomisjon teeb haigekassa juhatusele toetuse andmise osas ettepaneku  lähtudes eksperthinnangutest ja arvestades arendusprojektide toetamise eelarvet.

KriteeriumHindamise alus
Mõju tervisesüsteemile
 • Seos tervisesüsteemi ja valdkonna strateegiatega ning teiste arendustegevustega
 • Projekti mõju tervisesüsteemi inimkesksuse suurendamisele
 • Projekti mõju tervisetulemite paranemisele
 • Projekti mõju inimeste enda tervise hoidmisele ja haiguste ennetamisele
 • Projekti mõju raviteekondade terviklikkuse parandamisele
 • Projekti mõju teenuste kättesaadavuse parandamisele
Lahenduse asjakohasus, uudsus ja eelised alternatiivsete lahenduste ees
 • Lahenduse asjakohasus probleemi lahendamisel
 • Lahenduse uuenduslikkus
 • Lahenduses kasutatava tehnoloogilise lahenduse valmisoleku tase (technology readiness level)
 • Alternatiivsed lahendused ja arendatava lahenduse eelised
 • Lahenduse tõenduspõhisus ja/või teiste riikide rakendamiskogemus
Projektiplaani kvaliteet
 • Tegevus- ja ajakava
 • Eelarve ja  omafinantseerimine
 • Projekti tulemusmõõdikud ja nende mõõtmine
 • Andmekaitse korraldus ja eetikakomitee seisukoht
 • Riskianalüüs
Projekti teostamise võimekus
 • Kaasatud osapoolte arv ja asjakohasus
 • Taotleja ja partnerite organisatsiooniline võimekus
 • Projekti juhtimise korraldus
 • Projektijuhi kompetentsid
 • Tuumikmeeskonna kompetentsid
Projekti jätkusuutlikkus ja eskaleeritavus
 • Lahenduse jätkusuutlikkuse tagamine taotleja ja partnerite poolt
 • Lahenduse eskaleeritavuse võimalused valdkonna ja/või tervisesüsteemi ja/või riikide üleselt

 

8.7.    HINDAMISSKAALA

•    Taotlusi hinnatakse 5-palli süsteemis.

•    Toetusele kvalifitseerumiseks peab iga kriteeriumi hinne olema vähemalt 2 punkti ja koondhinne vähemalt 3 punkti.

hindamisskaala