8.1.    Taotluse hindamise korraldab haigekassa.

8.2.    Taotlust hindavad vähemalt kaks eksperti.

·              Eksperdid ei ole seotud taotluse, taotleja või partneritega

·              Vähemalt üks ekspert on haigekassa väline

·              Eksperdid hindavad taotlust individuaalselt

·              Ekspertide isikud on konfidentsiaalsed

8.3.    Hinnatud taotlused esitatakse haigekassa innovatsioonikomisjonile.

8.4.    Innovatsioonikomisjon teeb haigekassa juhatusele toetuse andmise osas ettepaneku.

·              Innovatsioonikomisjon lähtub eksperthinnangutest, hindamiskriteeriumitest ja arendusprojektide toetamise eelarvest

8.5.    Idee- või projektikonkursside hindamiseks võib moodustada hindamiskomisjoni, kes teeb projektidele toetuseandmise ettepaneku otse haigekassa juhatusele.

KriteeriumHindamise alus
Mõju tervisesüsteemile
 • Seos tervisesüsteemi ja valdkonna strateegiatega ning teiste arendustegevustega
 • Projekti mõju tervisesüsteemi inimkesksuse suurendamisele
 • Projekti mõju tervisetulemite paranemisele
 • Projekti mõju inimeste enda tervise hoidmisele ja haiguste ennetamisele
 • Projekti mõju raviteekondade terviklikkuse parandamisele
 • Projekti mõju teenuste kättesaadavuse parandamisele
Lahenduse asjakohasus, uudsus ja eelised alternatiivsete lahenduste ees
 • Lahenduse asjakohasus probleemi lahendamisel
 • Lahenduse uuenduslikkus
 • Lahenduses kasutatava tehnoloogilise lahenduse valmisoleku tase (technology readiness level)
 • Alternatiivsed lahendused ja arendatava lahenduse eelised
 • Lahenduse tõenduspõhisus ja/või teiste riikide rakendamiskogemus
Projektiplaani kvaliteet
 • Tegevus- ja ajakava
 • Eelarve ja  omafinantseerimine
 • Projekti tulemusmõõdikud ja nende mõõtmine
 • Andmekaitse korraldus ja eetikakomitee seisukoht
 • Riskianalüüs
Projekti teostamise võimekus
 • Kaasatud osapoolte arv ja asjakohasus
 • Taotleja ja partnerite organisatsiooniline võimekus
 • Projekti juhtimise korraldus
 • Projektijuhi kompetentsid
 • Tuumikmeeskonna kompetentsid
Projekti jätkusuutlikkus ja eskaleeritavus
 • Lahenduse jätkusuutlikkuse tagamine taotleja ja partnerite poolt
 • Lahenduse eskaleeritavuse võimalused valdkonna ja/või tervisesüsteemi ja/või riikide üleselt

 

8.7.    HINDAMISSKAALA

•    Taotlusi hinnatakse 5-palli süsteemis.

•    Toetusele kvalifitseerumiseks peab iga kriteeriumi hinne olema vähemalt 2 punkti ja koondhinne vähemalt 3 punkti.

hindamisskaala