Euroopa Liidu info partnerile

Teises Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud isikutele tervishoiuteenuste osutamine

Üldine põhimõte arstiabi osutamisel teises liikmesriigis kindlustatud isikule tema Eestis viibimise ajal

Teises EL liikmesriigis kindlustatud isikul on Eestis viibides õigus vajaminevale arstiabile, kusjuures tervishoiuteenuse vajadus peab olema meditsiiniliselt põhjendatud ja arvesse tuleb võtta teise EL liikmesriigi kindlustatud isiku eeldatavat Eestis viibimise kestust ning tervishoiuteenuse olemust. Arstiabi osutamise ulatus tuleneb erinevate riikide sotsiaalkindlustusskeeme koordineerivast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest nr 987/2009, milles sätestatakse määruse nr 883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta) rakendamise kord. Nimetatud määruse alusel on Eestil kohustus kohelda teises EL liikmesriigis kindlustatud isikuid, kui nad vajavad vajaminevat arstiabi nende ajutisel viibimisel Eestis, võrdväärselt Eesti Haigekassas kindlustatud isikutega.

Kui teises EL liikmesriigis kindlustatud isik on Eestisse tulnud eesmärgiga siin arstiabi saada, on tegemist plaanilise raviga ning selle jaoks peab olema kaasas eeluba ehk vorm E112 või porditav dokument S2. Kui sellist eelluba kaasas ei ole, siis peab teenuseosutaja esitama arve isikule mitte haigekassale.

Riigid, milliste kindlustatutele selle süsteemi järgi vajaminevaid tervishoiuteenuseid osutatakse on:
Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland,Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Šveits, Taani, Tšehhi, Ungari.

Vajamineva arstiabi osutamise aluseks on järgmised dokumendid:

Kui tegemist on ajutisel viibimisel vajamineva arstiabiga ning isik ei ole tulnud Eestisse eesmärgiga siin ravi saada on teenuse hüvitamise aluseks Euroopa ravikindlustuskaart või selle asendussertifikaat.

Kui isik on tulnud Eestisse eesmärgiga siin ravi saada, on hüvitamise aluseks vormikohane tõend E112 või S2.

Kui isik saab arstiabi seoses tööõnnetuse või kutsehaigusega on hüvitamise aluseks vormikohane tõend E123 või DA1.

Vormid E 106 ega E 121 (S1) ei ole aluseks arstiabi osutamisel. Antud vorm peab olema eelnevalt Haigekassas registreeritud ning sellisel juhul on isik kantud ravikindlustuse andmekogusse.

Tulenevalt sellest, et Itaalias on Euroopa ravikindlustuskaart ühendatud riikliku ravikindlustuskaardiga võib juhtuda, et nad väljastavad Euroopa ravikindlustuskaarte, millel isiku ja pädeva asutuse andmed on asendatud tärnidega. Sellist kaarti aktsepteerida ei tohi.

Hollandis väljastatakse lisaks Euroopa ravikindlustuskaardile (European Health Insurance Card) ka ülemaailmse kehtivusega ravikindlustuskaarte (World Health Insurance Card). Õigus tasuta vajaminevale arstiabile on siiski vaid Euroopa ravikindlustuskaardi alusel. World Health Insurance Card’i tuleb käsitleda erakindlustuspoliisina.

Juhend raviasutustele

Teises Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud isikutele tervishoiuteenuste osutamine ja arvete edastamine haigekassale

Tervishoiuteenuste arvete menetlemine ja edastamine haigekassale

1. Teenuse osutaja hindab, kas teenuse vajadus on meditsiiniliselt põhjendatud. Hindamisel on abiks patsiendi täidetud küsimustik (eesti ja inglise keeles).
2. Kui vajadus on põhjendatud, osutab teenust nagu oleks tegemist Eesti Haigekassa kindlustatuga (visiiditasud, voodipäevatasud täpselt samasugused nagu Eesti Haigekassa kindlustatulgi; ooteperiood teenuse saamiseks ka täpselt samasugune).
3. Teenuse osutaja osutab teenust isiku eeldatava Eestis viibimise aja jooksul (kui selleks on meditsiiniline vajadus).
4. Vormikohasele tõendile märgitud tõendi kehtivusaeg peab katma teenuse osutamise aja.
5. Teenuse osutaja teeb vormikohasest tõendist/kaardist/asendussertifikaadist koopia.
6. Ühte koondarve pakki pannakse ainult teises liikmesriigis kindlustatud isikute raviarved.
7. Elektroonsel edastamisel tuleb koondarve ja vastavate raviarvete ning lisatud koopiate üleslaadimisel valida kuvatud Eesti Haigekassa osakond ning seejärel valida saadetise tüübiks välismaalased.  
8. Juhul, kui on vaja välja kirjutada retsept, tuleb sellele märgitavad andmed võtta ainult vormikohaselt tõendilt. Retseptile ei tohi märkida Eesti isikukoode.
9. Teenuse osutaja lisab teises EL liikmesriigis kindlustatud isikule vajamineva või plaanilise arstiabi osutamisel igale raviarvele koopia tõendist/kaardist/asendussertifikaadist ning isiku poolt täidetud küsimustikust.

Kindlustusdokumentide elektrooniline edastamine haigekassale

Raviasutus saab haigekassale  edastada teisest Euroopa Liidu liikmesriigist pärit kindlustatute kindlustusdokumentide koopiad (Euroopa ravikindlustuskaart, asendussertifikaat, vormid E112 või S2 ja E123 või DA1) ning täidetud küsimustikud elektrooniliselt. Sellisel juhul ei ole paberkandjal või meili teel vaja saata raviarveid ja koondarveid haigekassale.
EL kindlustust tõendavate dokumentide koopiad tuleb haigekassale esitada pdf-formaadis (pdf peab olema loetav kõikide andmete osas). Iga pdf-failina salvestatud kindlustusdokumendi nimetuseks tuleb märkida isiku raviarve number (näiteks RH2805188). Kõik ühe koondarve pdf-failid peavad asuma ühes DigiDoci failis. DigiDoci fail nimetuseks tuleb panna raviasutuse registrinumber ja koondarve number. Raviasutuse registrinumber ja koondarve number tuleb faili nimes eraldada alakriipsuga (näiteks 90006399_35).

DigiDoci ei pea digitaalselt allkirjastama. Originaalkoopiad kindlustust tõendavatest dokumentidest tuleb säilitada tervishoiuteenuse osutaja juures.
EL kindlustatute raviteenuse arved edastatakse haigekassale üle Interneti turvatud kanali eraldi saadetisena, kusjuures saadetise struktuur peab vastama „Raviarvete elektroonse saadetise formaadile”; 

Elektrooniliselt edastatavas raviarvete pakis tuleb haigekassa osakonnaks valida etteantud kuvatud osakond (Harju, Pärnu, Tartu või Viru); Saadetise tüübiks valida –> välismaalane; Raviarvele tuleb andmed võtta isiku vormikohaselt tõendilt).
DigiDoc fail tuleb edastada haigekassase Toru kaudu. Fail tuleb laadida ravilehtede üleslaadimise lehele XMLvälja.

Haigekassa tasub raviarved, millele on lisatud korrektselt vormistatud kindlustust tõendavad dokumendid. EL kindlustatute kindlustusdokumentide koopiateta esitatud raviarvete kohta vormistatakse raviasutusele pretensioon ning selles summas arvet ei tasuta.


Kui pdf-failina dokumentide saatmise võimalus mingil hetkel puudub, tuleb kindlustust tõendavate dokumentide koopiad ja patsiendi täidetud küsimustikud saata haigekassa e-mailile info [at] haigekassa.ee .

NB!
- Kui teises liikmesriigis kindlustatud isik ei esita vormi E112 või S2/ERK kaarti/ERK asendussertifikaati, on õigus võtta patsiendilt teenuse eest tasu haigla hinnakirja alusel andes patsiendile raviarve ning tasumist tõendava dokumendi, kui raviarve ei sisalda tasumise kinnitusandmeid. Haigla hinnakiri ei tohi sisaldada hindu, mis diskrimineeriks väljastpoolt Eestit ravile saabunud patsiente.
- Kui isik tuli Eestisse ainult sel eesmärgil, et ravi saada, peab tal olema kaasas vorm E112 või S2.

Kui seda ei ole, siis Eesti Haigekassa teenuse osutajale plaanilise ravi eest kulu ei korva ja isik tasub teenuse eest ise.

Kontaktisikud haigekassas:

- EL seadusandlust puudutavad küsimused: tel 6 033 686 , tel 6 033 672 
- Haigekassa usaldusarst, tel 6033661 (teises liikmesriigis kindlustatud isikute raviarvete sisulised küsimused)
 

EL digiretsept

Ravimite soodustingimuse väljastamine

JUHEND: Digiretseptide väljakirjutamine soodustingimustel teises EL liikmesriigis kindlustatud isikule

Sotsiaalministri määrusega „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm” on kinnitatud EL kindlustatutele ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord.

Kui isik on tõendanud oma kindlustuskaitse kehtivust teises EL liikmesriigis vormikohase tõendiga, on tal õigus soodusretseptiravimile täpselt samasugustel alustel nagu oleks tegemist EHK kindlustatuga. Soodusretseptiravim kirjutatakse välja juhul, kui isikul on selleks meditsiiniliselt põhjendatud vajadus. Arsti poolt väljakirjutatud vajamineva ravimi kogus peab sõltuma isiku Eestis viibitava perioodi pikkusest.

Vormikohased tõendid on: Euroopa ravikindlustuskaart, Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaat, vorm E112, tõend S2, vorm E123, tõend DA1.

Kui isik ei esita EL kindlustust tõendavat dokumenti või talle osutatava raviteenuse vajadus ei ole ilmnenud Eestis viibides, kuid siiski vajab ravimeid oma tervisliku seisundi tõttu, on arstil õigus väljastada ilma soodustuseta retsept.

Kuna digiretsepti infosüsteemis on soodustuse arvutamise kohta kindlustust tõendava dokumendi täpsed andmed, tuleb arvestada, et ilma soodustuseta ehk täishinnaga retsepti koostamisel ja digitaliseerimisel tuleb retseptile sisestada kindlustust tõendilt ainult isikukood ja elukohariik. Teisi andmeid ei tohi sisestada, kuna sel juhul arvutab Retseptikeskus automaatselt soodustuse.

Ravimeid võivad välja kirjutada ainult Eesti Vabariigis tervishoiuteenuse osutamise õigust omavad arstid, hambaarstid ja ämmaemandad ja nende poolt ravitavate ambulatoorseks raviks ja sotsiaalministri määruse “ Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm” (“Ravikindlustuse seaduse” § 41 lõikes 2 nimetatud isikud ja tingimused) alusel.

Soodustusega retsepti koostanud arst säilitab isiku haigusloo juures koopia EL kindlustust tõendavast dokumendist. Kui EL liikmesriigi pädev asutus ei ole nõus haigekassale arvet tasuma ja soovib lisainformatsioonina saada koopiat isiku kindlustust tõendavast dokumendist, on Eesti Haigekassal õigus pöörduda koopia saamiseks isikule raviteenust osutanud või retsepti väljastanud arsti poole.

Forms E115 and E116

In connection with paying sickness benefit for a patient insured in a European Union Member State in a foreign state, a competent authority of the European Union Member State may require additional information on forms E116 and E115.

In order to receive the respective forms, the patient must ask their attending physician to fill in the form E116 and submit it to the Health Insurance Fund together with the application.  

On form E116, the person’s attending physician must fill in the boxes or fields no. 3, 4 and 5 (making sure to add their stamp to clause 4). Please fill in the form using capital letters. Once the form is completed, please mail it to Pärnu Department of the Estonian Health Insurance Fund at the address Lai 14, 80010 Pärnu. The Health Insurance Fund will then fill in the fields 1, 2 and 8 on the form E116 and complete the form E115.

If you have any questions about filling in the form, please contact the consultants of the Harju Department of the Estonian Health Insurance Fund over the phone at 443 0237 or via the e-mail address ines.kullamaa [at] haigekassa.eekatrin.toom [at] haigekassa.ee or eve.lilienthal [at] haigekassa.ee.

Certificate of incapacity for work issued in a foreign state

The Health Insurance Fund also pays the benefit for temporary incapacity for work on the basis of a document certifying the illness issued by a doctor of a foreign state.

Document certifying the illness issued by a doctor of a foreign state must be submitted to the employer who will add the employer’s certificate (additional form in a PDF file format, Word file format) to it and submit the documents to the Health Insurance Fund together with an accompanying document.

In the Health Insurance Fund, each insured person has only one bank account on which to receive the benefit. As such, we are drawing attention to the fact that if the Health Insurance Fund has been given data regarding different bank accounts for the purpose of receiving financial benefits (benefit for incapacity for work, benefit for dental service, additional benefit for medicinal products), the transfers of all unpaid financial benefits will be made to the bank account provided last.

The beneficiary can check their bank account data using the citizen portal www.eesti.ee or over the Health Insurance Fund client information phone 669 6630.

Bank account data can be changed in the citizen portal www.eesti.ee or using the form available on the Health Insurance Fund website and submitting it to the Health Insurance Fund – either by post or via e-mail. Health Insurance Fund contacts are available here.

Upon the request of the Health Insurance Fund, a translation into Estonian certified by a sworn translator must be appended to the certificate issued by a doctor of a foreign state. The costs associated with translating the certificate are borne by the insured person.