Täiendava ravimihüvitis kuni 31.12.2017

Täiendav ravimihüvitis (kuni 31.12.2017) on hüvitis, mida makstakse kindlustatud isikule rahalise hüvitisena lisaks apteegis saadud ravimisoodustusele. 

Kuidas täiendavat ravimihüvitist arvestatakse?

1) Esmalt arvutatakse kalendriaasta täiendava ravimihüvitise alussumma:

Täiendava
ravimihüvitise 
alussumma

NB! See summa on alati madalam kui soodusretseptidele kulutatud summa.

 

=

Soodusravimitele kulutatud
summa

Arvesse ei võeta käsimüügiravimitele ja soodustust mitteomavatele retseptiravimitele tehtud kulutusi.


-

Kohustuslik omaosalus retsepti kohta. Ühe retsepti kohta: 
- 100%, 90% ja 75% soodustuse korral 1,27 eurot;
- 50% soodustuse korral 3,19 eurot ühe retsepti kohta
+

Ravimite hinnaosa, mis ületab piir- või hinnakokkuleppe hinda.

 

2) Kui täiendav ravimihüvitise alussumma on teada, hakatakse arvestama täiendavat ravimihüvitist järgmiselt

Alates 01.01.2015 - 31.12.2017 ostetud soodusretseptide puhul kehtivad järgmised arvutuse põhimõtted:

Ravimitele kulunud summa

Haigekassa hüvitab 

Näide

Alla 300 eurot

Täiendavat ravimihüvitist ei maksta

Täiendavat ravimihüvitist ei maksta

300 – 500 eurot

300 eurot ületavast osast 50%

Nt. alussumma 400 eurot - hüvitise summaks on (400-300) x 50% = 100 x 50% = 50 eurot

üle 500 eurot

500 eurot ületavast osast 90%

Nt. alussumma 1000 eurot - hüvitise summaks on ((500-300) x 50%) + ((1000 – 500) x 90%) = 100 + 450 = 550 eurot

Hüvitise saamiseks piisab, kui kindlustatud isik või tema seaduslik esindaja on ühe korra vastavasisulise avalduse haigekassale esitanud.

Avaldust esitamine:

  • edastada avaldus haigekassasse: tuua või saata postiga klienditeenindusbüroosse, või digitaalselt allkirjastatuna aadressile info@haigekassa.ee.

Avalduse blanketti saab haigekassa kodulehelt, klienditeenindustest ning Saare, Viljandi ja Valga maavalitsustest. NB! Kui avalduse esitab kindlustatud isiku seaduslik esindaja, peab ta avaldusele lisama koopia esindusõigust tõendavast dokumendist.

Kui isiku- või pangaandmed muutuvad, palume haigekassat sellest teavitada.Täpsem info: siit.

Täiendava ravimihüvitise väljamaksmine

Väljamakse jaoks võetakse andmed haigekassa andmekogust umbes 1 kuu enne väljamakse tähtaega.

Hüvitise saamise õiguse tekkimisel kannab haigekassa hüvitise inimese pangakontole 25. jaanuariks, 25. aprilliks, 25. juuliks, 25. oktoobriks.