Kontrolli, kas haigekassal on võimalik sinu ravimit erandkorras kompenseerida